Now showing items 189-208 of 246

  • Saarivuoma Sami Community-Compensation for Financial Losses 1972–2021 due to Expulsion of Traditional Pasture Lands in Troms, Norway 

   Riseth, Jan Åge (Research report, 2022)
   This report is written by independent experts. The purpose is to calculate the financial losses for Saarivuoma Sami Community (Saarivuoma Sameby) for by law being locked out from two areas in inner Troms, Norway during the ...
  • Samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet 

   Espegren, Astrid; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Guribye, Eugene; Lindén, Tord Skogedal (Research report, 2019)
   Denne rapporten diskuterer samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet. Formålet med rapporten er å fremskaffe kunnskap om ikke-offentlige aktørers bidrag i kommunenes ...
  • Samarbeid om brukerstyrte tjenester i ettervern: Et samarbeidsprosjekt på rusfeltet mellom ideell sektor, kommuner, spesialisthelsetjenesten og forskere 

   Sivertsen, Kristina; Jentoft, Nina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2022)
   Bruker og pårørendeorganisasjonen A-larm, Blå Kors klinikk, Loland, Vennesla kommune, Grimstad kommune og forskningsinstituttet Norwegian Research Centre AS (NORCE), gikk sammen om et treårig prosjektsamarbeid for å utvikle ...
  • Samarbeidsmodellen KMV - Kvalifisering av Minoritetsspråklige Voksne 

   Hellang, Øyvind; Espegren, Astrid (Research report, 2022)
   Norge har opplevd flere perioder med økt innvandring og flyktninger, med den nyligste rundt 2015. Vi har flere offentlige tjenester på alle forvaltningsnivå som har et ansvar knyttet til kvalifisering av minoritetsspråklige ...
  • Samhandling mot følgene av barnefattigdom (SAMBA) 

   Garmann-Johnsen, Niels F.; Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina (Research report, 2020)
   Dette prosjektet tar sitt utgangspunkt i et RFF-Agder kvalifiseringsprosjekt: «Samhandling mot følgene av barnefattigdom». I dette prosjektet, SAMBA-Skole, ville vi særlig fokusere på barnefattigdom og utfordringer knyttet ...
  • Samisk fjordbosetning og utmarksbruk i Gáranasvuotna/Ramfjord 

   Kårtveit, Bård; Nygaard, Vigdis (Research report, 2020)
   Statens vegvesen har utviklet et planforslag for bygging av ny E8 på strekningen Laukslett- Sørbotn, med bro over til Hans Larsa-neset, og trasé langs vestsiden av fjorden. Denne utbyggingen skal gi bedre fremkommelighet, ...
  • Samisk kultur, identitet og samfunnsliv i Nye Narvik kommune 

   Nygaard, Vigdis; Kårtveit, Bård; Riseth, Jan Åge (Research report, 2019)
   Fra 1. januar 2020 blir Narvik, Ballangen og nord-østlig del av Divtasvuona/Tysfjord kommune en ny kommune – Nye Narvik kommune. Kommunereformen medfører et omfattende arbeid hvor innbyggere, ansatte, politikere, næringsliv ...
  • Sammen mot utenforskap. Aktiv På Dagtid 

   Erdvik, Irina Burchard; Guribye, Eugene (Research report, 2021)
   Aktiv på Dagtid (APD) er et tilbud som finnes i mange kommuner i ulike deler av landet, der deltakelse i ulike aktiviteter tilbys personer som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Et slikt tilbud er etablert i flere ...
  • Sammenligning av Bymiljøpakken på Nord-Jæren og Miljøpakken i Trondheim 

   Leknes, Einar; Uhre, Andreas Nordang; Pritchard, Ray (Research report, 2020)
   Denne rapporten sammenligner utviklingen av henholdsvis Miljøpakken i Trondheim og Bymiljø-pakken på Nord-Jæren. Rapporten er basert på gjennomgang av offentlige dokumenter om disse pakkene, avisklipp og konsultasjoner med ...
  • Samskaping i tiltak mot marin plastforsøpling 

   Guribye, Eugene (Research report, 2020)
   De siste årene har vi sett et stort fokus på problemer knyttet til marin plastforsøpling. Omfanget av problemet truer artsmangfold, men også ulike havnæringer inkludert fiskeri, turisme, shipping, havner, redningstjenester, ...
  • Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries 

   Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid; Sandvik, Kristin Bergtora (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
   In this report, we analyze resettlement programs for refugees in eight countries, highlighting the similarities and differences regarding their selection criteria and practices. In addition to Norway, the study includes ...
  • Sirkulære Sunnfjord 

   Fresvik, Annette; Harstad, Anne Marthe; Fjelldal, Øystein Martin; Austrheim, Elisabeth (Research report, 2022)
  • «Sirkulære Sunnfjord»– Sluttrapport 

   Fresvik, Annette; Enerstvedt, Anna Kraaijeveld; Fjelldal, Øystein Martin; Harstad, Anna Marthe (Research report, 2022)
   Denne rapporten er den siste i «Sirkulære Sunnfjord» prosjektet. Prosjektet har som mål å bidra til å gjøre Sunnfjord kommune mer bærekraftig og sirkulær ved å identifisere verdikjeder som er egnet for sirkulærøkonomi, ...
  • Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering 

   Eimhjellen, Ivar; Espegren, Astrid; Nærland, Torgeir Uberg (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
   I denne rapporten gir vi en oversikt over eksisterende forskningsbasert kunnskap fra Norge og andre nordiske land om sivilsamfunn og integrering. Oversikten er utarbeidet med utgangspunkt i publikasjoner fra Senter for ...
  • Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg 

   Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré; Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   I denne rapporten følgjer vi opp rapporten Organisasjonsengasjement blant innvandrarar (Eimhjellen og Arnesen, 2018) gjennom å analysere det same datagrunnlaget frå SSB vidare. Vi undersøker her samanhengar mellom frivillig ...
  • Sjømatleverandørnæringen 2021: Oversikt og analyse 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Landazuri Concha, Ursula Alejandra; Erraia, Jonas; Iversen, Audun (Research report, 2021)
   Denne analysen av direkte (spesialiserte) leverandører til sjømatnæringen ("sjømatleverandørene") er en delrapport i prosjektet Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2020-2022 som finansieres av ...
  • Sluttrapport fra forskningsprosjektet om regionale ringvirkninger fra utbyggings- og driftsfase av Goliat 

   Nilsen, Trond; Karlstad, Stig (Research report, 2019)
   Denne rapporten oppsummerer hovedfunn fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Goliat og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Spørsmålene som vi søker svar på er hvilke ringvirkninger som oppstår som følge ...
  • Socio-economic analysis: Interreg Aurora 

   Teräs, Jukka Tapani; Myhr, Sindre; Nygaard, Vigdis (Research report, 2021)
   An expert work has been made by NORCE to prepare a socio-economic analysis of the Interreg Aurora Programme area for the period 2021-2027. The reporting of the work includes Part A (the main document) and Part B (this ...
  • Sommer i Folkehallene 

   Bjørnarå, Helga Birgit; Thorsteinsen, Kjærsti (Research report, 2023)
   Basert på besvarelser fra 1112 barn og 403 foresatte til yngre barn som besøkte Sommer i Folkehallene sommeren 2023, ser vi at flesteparten av barna deltar i faste fritidsaktiviteter og i sport/idrett, men med høyere ...
  • Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 

   Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen; Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
   Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er for barn og ungdom en viktig kilde til fellesskap, identitet og mestring. Det er imidlertid grunn til å tro at sosioøkonomiske forskjeller fortsetter å gjøre seg gjeldende i ...