Recent Submissions

 • Experiences of Norwegian child and school health nurses with the "Starting Right" child health assessment innovation: a qualitative interview study 

  Robstad, Anja Nastasja; Westergren, Per Christer Thomas; Mølland, Eirin; Abildsnes, Eirik; Haraldstad, Kristin; Köpp, Unni Mette Stamnes; Håland, Åshild Tellefsen; Fegran, Liv (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Background: Although child health services are well established in Norway, the use of information technology for the systematic collection of evidence-based child- and proxy-reported health measures may be benefcial in the ...
 • Forventningsbarometer for Nord-Norge 2022 

  Fjelldal, Øystein Martin; Karlstad, Stig; Ellingsen, May-Britt; Myhr, Sindre; Kårtveit, Bård (Research report, 2022)
  Det forventes en svakt positiv utvikling i landsdelen framover. Sammenlignet med forrige utgave har respondentene i privat sektor i årets undersøkelse litt høyere forventninger til den økonomiske utviklingen i landsdelen ...
 • Innovasjon i anleggsbransjen 

  Krogstad, Julie Runde; Meland, Kjersti V. (Research report, 2022)
  Nye Veier har vært en sentral aktør og bidragsyter til innovasjon i anleggsbransjen gjennom systematisk å ta i bruk totalentreprise på alle prosjekter, teste ut nye gjennomføringsmodeller, legge til rette for forenklinger ...
 • Utvikling i sysselsetting relatert til petroleum, sokkelelektrifisering og nye havnæringer, 2018-2026 

  Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin (Research report, 2022)
 • Kunnskap om kommunene for å videreutvikle treffsikker bosetting 

  Christensen, Dag Arne; Finseraas, Henning; Holmås, Tor Helge (Research report, 2021)
  Denne rapporten gir en oversikt over enkelt tilgjengelig informasjon som bosettere har etterspurt i intervjuer med oss. Vi tror at denne oversikten vil gjøre det enklere for bosettere å finne relevant kommuneinformasjon. ...
 • Områdesatsingen på Storhaug 

  Tvedt, Helge Lea; Melberg, Kjersti; Jonvik, Merete (Research report, 2021)
  Områdesatsinger er definert som innsats rettet mot et avgrenset geografisk område, og representerer et virkemiddel som i stadig økende grad blir tatt i bruk for å forhindre fremvekst av sosial ulikhet i samfunnet (Husbanken, ...
 • RVU Aibel Haugesund 

  Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2021)
  Denne rapporten presenterer resultatene fra en reisevaneundersøkelse som ble gjennomført blant ansatte i Aibel avdeling Haugesund i mai 2021. Formålet med undersøkelsen er å øke kunnskapen om trafikken som skapes av ...
 • Ungt Entreprenørskap Troms – et «Kinderegg» for utvikling av samarbeid mellom næringsliv, skole og samfunn 

  Ellingsen, May-Britt (Research report, 2021)
  UE er et «Kinderegg»; ordningen treffer sentrale behov hos ulike partnere, bidrar til å oppfylle ulike målsettinger og bidrar samtidig til å løse samfunnsutfordringer: Næringsaktørene vil drive positiv omdømmebygging og ...
 • How, Why and Where it Hurts—Breaking Down Pain Syndrome Among Nursing Home Patients With Dementia: A Cross-Sectional Analysis of the COSMOS Trial 

  Wagatsuma, Shunta; Yamaguchi, Taizo; Berge, Line Iden; Husebø, Bettina Elisabeth Franziska; Habiger, Torstein Frugård; Nouchi, Rui; Angeles, Renira Corinne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Background Between 40%-60% of nursing home patients with dementia suffer from chronic and acute pain despite increasing their analgesic drug prescription. Aims Determine the locations and intensity of pain and the association ...
 • Simulated poaching affects global connectivity and efficiency in social networks of African savanna elephants-An exemplar of how human disturbance impacts group-living species 

  Wiśniewska, Maggie; Puga-Gonzalez, Ivan; Lee, Phyllis; Moss, Cynthia; Russell, Gareth; Garnier, Simon; Sueur, Cédric (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Selective harvest, such as poaching, impacts group-living animals directly through mortality of individuals with desirable traits, and indirectly by altering the structure of their social networks. Understanding the ...
 • Conditions for gatekeeping when GPs consider patient requests unreasonable: a focus group study 

  Breivold, Jørgen; Isaksson Rø, Karin Elisabet; Hjørleifsson, Stefan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Background Requests from patients that are regarded by GPs as unreasonable are a source of conflict between GPs and patients. This makes gatekeeping challenging, as GPs negotiate a struggle between maintaining the ...
 • Reindriftsfaglig utredning, reguleringsplan for Lyngen ski and sea lodge, i Lyngen kommune, Troms og Finnmark Fylke 

  Riseth, Jan Åge (Research report, 2021)
  Ittunjarga/ Rendalen reinbeitedistrikt tilhører Vest-Finnmark reinbeiteområde. Distriktet består av 3 siidaenheter med i alt 22 personer. Distriktet har en vårflokk på 884 rein pr. 31.3 2020 og har et fastsatt øvre reintall ...
 • Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene 

  Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2022)
  Kommunene behøver oversikt når det gjelder befolkningens behov for og tilgang av boliger i nåtid og framtid. Spesielt er dette viktig når det gjelder eldrebefolkningen og dennes behov for tilpasset og tilgjengelig bolig. ...
 • What causes COVID-19 vaccine hesitancy? Ignorance and the lack of bliss in the United Kingdom 

  Bullock, Josh; Lane, Justin E.; Shults, F. LeRon (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Understanding vaccine hesitancy has become increasingly important during the COVID-19 pandemic as governments around the globe have been struggling to convince portions of their populations to participate in vaccination ...
 • BUA-nettverkets omdømmeundersøkelse: Resultater fra 2022 

  Erdvik, Irina Burchard; Bjørnarå, Helga Birgit (Research report, 2022)
  Stiftelsen BUA er en fellesorganisasjon for utstyrssentraler og en nasjonal ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket. Stiftelsen ...
 • Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen 

  Jahnsen, Synnøve Økland; Kårtveit, Bård; Lundeberg, Ingrid Rindal; Sivertsen, Kristina; Bergman, Solveig; Sandmoe, Astrid; Selvik, Sabreen; Øverlien, Carolina (Research report, 2022)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet, og har som mål å skaffe til veie kunnskap som kan legges til grunn for sektormyndighetenes og kommunenes ...
 • Promoting labour market inclusion of the chronically ill: a scoping review of Scandinavian countries’ efforts 

  Rydland, Håvard Thorsen; Bentsen, Henrik Litleré; Ervik, Rune; Grønning, Kjersti; Islam, Kamrul; Kjerstad, Egil; Linden, Tord Skogedal (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Objectives: This article is a scoping review of efforts in labour market inclusion of the chronically ill in the Scandinavian countries, a research area that has received much political as well as research attention in ...
 • Rhythmic Relating: Bidirectional support for social timing in autism therapies 

  Daniel, Stuart; Wimpory, Dawn; Delafield-Butt, Jonathan T.; Malloch, Stephen; Holck, Ulla; Geretsegger, Monika; Tortora, Suzi; Osborne, Nigel; Schögler, Benjaman; Koch, Sabine; Elias-Masiques, Judit; Howorth, Marie-Claire; Dunbar, Penelope; Swan, Karrie; Rochat, Magali J.; Schlochtermeier, Robin; Forster, Katharine; Amos, Pat (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  We propose Rhythmic Relating for autism: a system of supports for friends, therapists, parents, and educators; a system which aims to augment bidirectional communication and complement existing therapeutic approaches. We ...
 • Institutional work, regional key actors, and green industrial restructuring 

  Fløysand, Arnt; Sjøtun, Svein Gunnar; Jakobsen, Stig Erik; Njøs, Rune; Tvedt, Helge Lea; Gjelsvik, Martin; Aarstad, Jarle (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Departing from evolutionary economic geography, the objective of the article is to reveal the dynamics of institutional work by regional key actors with a need to achieve green restructuring in regions dependent on the oil ...
 • Inngrepseffekter på reindrifta i Troms Kunnskapsgrunnlag for regionalt planarbeid 

  Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Som et grunnlagsarbeid for det regionale planarbeidet for reindrifta i Troms gjennomførte Norut (som ble fusjonert inn i NORCE i 2019) på oppdrag for Troms fylkeskommune en inngrepsanalyse. Formålet med arbeidet var å gi ...

View more