• Hva kan kommunene gjøre for å få flere unge menn og innvandrere til å velge kommunal helse – og omsorgstjeneste 

   Jentoft, Nina (Research report, 2018)
   Dette er et delstudie i prosjektet #drømmejobben foretatt høst/vinter 2017/18. Gjennom intervjuer av sju 15 årige gutter som står foran linjevalget til videregående skole og deres rådgivere, en fokusgruppe på sykepleiestudiet ...
  • Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen? 

   Melberg, Kjersti; Holte, Kari Anne; Einarsen, Kari (Research report, 2018)
   Denne rapporten formidler erfaringene fra nedbemanningsprosesser i en rekke bedrifter i oljenæringen. Læring fra erfaringene kan på sikt bidra til å redusere stress, belastning og forebygge økt sykefravær forbundet med ...
  • Landsbygdpolitikk i Skandinavia 

   Angell, Elisabeth (Research report, 2019)
   Denne rapporten om landsbygdpolitikk i Sverige og Danmark sammenlignet med norske forhold er skrevet innenfor en tidsramme på et par uker i november 2018.
  • Sluttrapport fra forskningsprosjektet om regionale ringvirkninger fra utbyggings- og driftsfase av Goliat 

   Nilsen, Trond; Karlstad, Stig (Research report, 2019)
   Denne rapporten oppsummerer hovedfunn fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Goliat og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Spørsmålene som vi søker svar på er hvilke ringvirkninger som oppstår som følge ...
  • Samisk kultur, identitet og samfunnsliv i Nye Narvik kommune 

   Nygaard, Vigdis; Kårtveit, Bård; Riseth, Jan Åge (Research report, 2019)
   Fra 1. januar 2020 blir Narvik, Ballangen og nord-østlig del av Divtasvuona/Tysfjord kommune en ny kommune – Nye Narvik kommune. Kommunereformen medfører et omfattende arbeid hvor innbyggere, ansatte, politikere, næringsliv ...
  • Kvinnesporet i Meland 

   Danielsen, Hilde; Pedersen, Michael S.; Jensen, Francine M.; Munkejord, Mai Camilla (Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om etableringen av Kvinnesporet, en utprøving av en ny modell for introduksjonsordningen for flyktninger i regi av Meland kommune. I prosjektperioden har Meland jobbet med å utvikle og prøve ut ...
  • Evaluering av nærmiljøtilskudd for Storhaug bydel 

   Tvedt, Helge Lea (Research report, 2019)
   I perioden 2015–2018 har Stavanger kommune bevilget 2 millioner kroner i nærmiljøtilskudd til Storhaug bydel. Tilskuddene har vært rettet mot ulike aktører som ønsker å gjennomføre sosiale, miljømessige og fysiske tiltak ...
  • Likemannstjeneste i Stavanger. Samarbeid om oppfølging etter institusjonsbehandling for rusavhengighet 

   Mydland, Trond Stalsberg; Kvanneid, Aase Jeanette (Research report, 2019)
   Prosjektet «Likemannstjeneste i Stavanger» har vært et forsøk med en ny samarbeidsmodell hvor tidligere rusavhengige har fungert som lønnet støtteperson (likemann/mentor) for andre rusavhengige som er i rehabilitering fra ...
  • Leiarspenn og organisering: Samanhengar med sjukefråvær og turnover 

   Holte, Kari Anne; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Øygarden, Olaug (Research report, 2019)
   Prosjektet «Leiarspenn og organisering» vart på oppdrag for KS gjennomført av NORCE Samfunn, hausten 2019, med formål å skaffa til vegar kunnskap om leiarspenn, i tydinga talet på tilsette ein leiar har ansvaret for. Konkret ...
  • Evaluering av prosjektet kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning 

   Normann, Roger; Kyllingstad, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har evaluert prosjektet kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at i denne rapporten brukes i stor grad forkortelsen NFYE for prosjektnavnet. Evalueringen har blitt gjennomført ...
  • Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem» 

   Müller-Eie, Daniela; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar (Research report, 2019)
   Kollektivselskapet Kolumbus iverksatte i 2015 sammen med Statens vegvesen, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Randaberg kommune og Bysykkelen.no. det virksomhetsrettede mobilitetsinitiativet ...
  • Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) 

   Hellang, Øyvind; Lund, Ingrid; Einarson, Kari; Rubecksen, Kristin; Jentoft, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført en kartlegging av dagens håndhevingsordning for skolemiljøsaker og gjort vurderinger av mulige konsekvenser av nyere mobbeteori på oppdrag fra KS. Rapporten bygger på dokumentanalyse av faktiske ...
  • En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Sluttrapport. 

   Teräs, Jukka Tapani; Ellingsen, May-Britt; Kårtveit, Bård; Aarsæther, Nils; Nygård, Vigdis (Research report, 2019)
   Dette er sluttrapporten for prosjektet «En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord». Oppdraget: Ifølge beskrivelsen av oppdraget skal NORCE bidra til å identifisere kunnskap om vekst og verdiskaping ...
  • Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke 

   Jentoft, Nina; Kjenes Arnesen, Siv Merete; Hellang, Øyvind (Research report, 2019)
   Vest-Agder fylkeskommune utlyste 22. november 2018 et prosjekt hvor de ønsket å få utredet konsekvensene av ordningen med onsdagsfri for de yngste elevene i grunnskolen i flere mindre kommuner på Agder. Målet er å få ...
  • Barometer Nord 

   Ellingsen, May-Britt; Krane, Martin Sollund; Rypestøl, Jan Ole (Research report, 2019)
   Hovedtrenden er bedriftene optimistiske på landsdelens vegne, men mer avventende i forhold til egen bransje. Man forventer dempet prisvekst og positiv lønnsomhetsutvikling. Nordnorske bedrifter legger halvparten av ...
  • Fra STN til kulturbasert næringsutvikling? Innspill til arbeidet med Sametingets næringsmelding. 

   Nygaard, Vigdis; Kårtveit, Bård (Research report, 2019)
   Sametinget skal høsten 2019 vedta en næringsmelding, og utarbeidet høsten 2018 en redegjørelse som gir meldingen en politisk retning. Blant annet diskuteres de store endringene som de tradisjonelle samiske områdene opplever ...
  • Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970–2019 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein M.; Quale, Christian; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Kårtveit, Bård Helge (Research report, 2019)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings-finansiering (FHF) har engasjert NORCE/UiS for å kartlegge og analysere utviklingen i investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri siste 10 år. Merk at vi i tillegg ...
  • Kartlegging av offshoreansatte 2017. 

   Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   I 2014 gjennomførte IRIS en kartlegging av offshoreansatte på oppdrag av Norsk olje og gass, som er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter. I 2018 ble Norce igjen kontaktet av Norsk ...
  • Næringsattraktivitet i Østre Agder 

   Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østre Agder regionråd. Hensikten med rapporten har vært å kartlegge kommunene i Østre Agder sin næringsattraktivitet. Med næringsattraktivitet menes i denne sammenhengen hvor ...
  • Evaluering av prosjektet Vardø Restored 

   Nygaard, Vigdis (Research report, 2019)
   Denne evalueringen tar for seg gjennomføringen og resultatene av prosjekt Vardø Restored som ble gjennomført i tidsrommet 2012–2016. Prosjektet tar utgangspunkt i den gjenværende førkrigsbebyggelsen i Vardø, og hvordan ...