Now showing items 96-115 of 251

  • Kartlegging av arbeidsmiljøarbeid i 74 barnehager 

   Øyeflaten, Irene Larsen; Kjestveit, Kari; Skagseth, Martin; Labriola, Merete; Holte, Kari Anne (Research report, 2024)
   Formålet med dette kartleggingsprosjektet var å besvare følgende problemstilling: Hvordan har tiltakene i bransjeprogrammet bidratt til IA-avtalens mål om å bedre arbeidsmiljø, redusere sykefravær og hindre frafall på kort ...
  • Kartlegging av arbeidsoppgaver ved UiA 

   Kyllingstad, Nina; Erdvik, Irina Burchard; Normann, Roger (Research report, 2020)
   Som universiteter flest har Universitetet i Agder (UiA) som mål å tilby høyere utdanning, samt utføre forskning og utviklingsarbeid innenfor de faglige områdene universitetet har sin kompetanse. I lys av finansieringsgrunnlag ...
  • Kartlegging av den akuttmedisinske kjeden 

   Idland, Siri; Morken, Tone; Allertsen, Merete; Solberg, Line Remme; Halvorsen, Karoline Stadheim; Isern, Cecilie Benedicte; Kongsgård, Håvard Wahl; Nilsen, Jan Erik (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utført på bestilling fra Helsedirektoratet, og er et samarbeidsprosjekt mellom NAKOS og NKLM. Bestillingen var en såkalt trendanalyse av den akuttmedisinske kjeden: ambulansetjenesten, AMK-sentralene, ...
  • Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970–2019 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein M.; Quale, Christian; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Kårtveit, Bård Helge (Research report, 2019)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings-finansiering (FHF) har engasjert NORCE/UiS for å kartlegge og analysere utviklingen i investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri siste 10 år. Merk at vi i tillegg ...
  • Kartlegging av kommunikasjonsutfordringer ved helse- og omsorgstjenester 

   Radlick, Rebecca Lynn; Espegren, Astrid; Arnesen, Siv Merete Kjenes (Research report, 2022)
   En stor andel ansatte i helse- og omsorgssektoren har et annet morsmål enn norsk. Dette gir muligheter for bedre tilpasninger av tjenester, men samtidig kan det oppstå utfordringer knyttet til kommunikasjon mellom ansatte, ...
  • Kartlegging av offshoreansatte 2017. 

   Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   I 2014 gjennomførte IRIS en kartlegging av offshoreansatte på oppdrag av Norsk olje og gass, som er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter. I 2018 ble Norce igjen kontaktet av Norsk ...
  • Klimathon 2020: Et digitalt samarbeidsverksted for klimatilpasning 

   Stiller-Reeve, Matthew; Neby, Simon; Omdahl, Lene (Research report, 2020)
   Med denne rapporten vil vi gi en oversikt over hvordan vi brukte en hackathon-tilnærming for å stimulere nettverk og løsningsutvikling innen klimatilpasning i Norge. Siden 2018 har en koalisjon av partnere i Norge avholdt ...
  • Klimathon II 2019: Om samproduksjonsmetodikk, utfordringer og løsninger for lokal klimatilpasning 

   Neby, Simon (Research report, 2019)
   Også i den senere tid har vi fått tydelige eksempler på at klimatilpasning og klimaomstilling må stå høyt på agendaen i årene som kommer. Ekstrem nedbør med påfølgende jordskred fikk tragiske konsekvenser i Jølster, fjorårets ...
  • Klimathon2022: Naturbaserte løysingar for klimatilpassing 

   Angell, Elisabeth; Kvamsås, Hanna (Research report, 2023)
   Dette er ein rapport om arbeidet med å arrangere Klimathon2022. Rapporten beskriv korleis Klimathon2022 vart planlagt og gjennomført til inspirasjon for liknande samarbeidsformer mellom forsking og forvalting rundt ...
  • Klimathon: Utfordringar og mogelege løysingar for lokal klimatilpassing i Noreg 

   Kvamsås, Hanna; Stiller-Reeve, Matthew (Research report, 2018)
   Dette er ein rapport om arbeidet med å arrangere Klimathon2018, samt analyse og resultat frå gruppearbeidet på arbeidsseminaret. Rapporten beskriv korleis Klimathon2018 vart planlagt og gjennomført til inspirasjon for ...
  • Knowledge needs in sea ice forecasting for navigation in Svalbard and the High Arctic 

   Veland, Siri; Wagner, Penelope Mae (Research report, 2021)
   Two virtual conferences brought together participants from forecasting, operations, climate and sea ice forecasting, economics, and planning. The aim was to better understand user needs in Arctic operations and planning, ...
  • Kollektivtilbud og kollektivbruk i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren. Undersøkelser av utviklingen i perioden 2010–2019. 

   Pritchard, Ray; Bayer, Stian Brosvik; Krogstad, Julie Runde (Research report, 2023)
   I dette delprosjektet har vi undersøkt utviklingen av kollektive reisemidler i Bergen, i Trondheim og på Nord-Jæren i tiåret 2010-2019. Antall reisende (påstigende passasjerer) har økt betydelig i denne perioden med 51 ...
  • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom ...
  • Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur 

   Sørly, Rita; Ellingsen, May-Britt (Research report, 2020)
   Utgangspunktet for denne rapporten er behovet for nytenkning og utvikling av nye organisatoriske løsninger innen kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenestene utøves i komplekse organisasjoner med døgnkontinuerlig drift, ...
  • Komparative studier Nord-Jæren, Trondheim og Bergen av bymiljøpakker og mobilitet 2018–2023 

   Leknes, Einar; Krogstad, Julie Runde; Bayer, Stian Brosvik; Pritchard, Ray (Research report, 2022)
   Denne rapporten gir en oversikt over de delprosjektene som er gjennomført innunder det samarbeidsprosjektet «Komparative studier Nord-Jæren, Bergen og Trondheim av bymiljøpakker og mobilitet». I tillegg gis en oversikt ...
  • Kompetansebehov i norsk havvindnæring 

   Austrheim, Elisabeth; Blomgren, Atle (Research report, 2022)
   NORCE har, på oppdrag fra Vårgrønn, utarbeidet denne oversikten over kompetansebehovet innen utvikling, utbygging og drift av havvindprosjekter i og utenfor Norge, samt hvilken kompetanse som er tilgjengelig fra dagens ...
  • Konsekvensutredning, Tema reindrift for E8 Sørbotn-Laukslett, Vestre trasé. 

   Kårtveit, Bård; Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt (Research report, 2020)
   Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt tilhører Troms reinbeiteområde. Distriktet består formelt av tre distrikter som i praksis drives som en felles enhet. De tre er distrikt 27 Mauken (vinterbeite) distrikt 17 Tromsdalen, ...
  • Kostnadsutvikling i oppdrett av laks og ørret: Hva koster biologisk risiko? 

   Misund, Bård (Research report, 2022)
   Siden det kommersielle gjennombruddet på begynnelsen av 1970-tallet har oppdrett av laks i sjø gått fra å være en attåtnæring til en av Norges største eksportnæringer. Selv om oppdrett av laks og ørret representerer kun ...
  • Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen 

   Jahnsen, Synnøve Økland; Kårtveit, Bård; Lundeberg, Ingrid Rindal; Sivertsen, Kristina; Bergman, Solveig; Sandmoe, Astrid; Selvik, Sabreen; Øverlien, Carolina (Research report, 2022)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet, og har som mål å skaffe til veie kunnskap som kan legges til grunn for sektormyndighetenes og kommunenes ...
  • KUBEN – Mulighetshuset 

   Jentoft, Nina; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2022)
   I denne rapporten presenteres ideene bak, samarbeidet om og aktivitetstilbudet i «Mulighetshuset» KUBEN som ble gjennomført i perioden 2016-2021. Målet for et slikt mulighetshus er å møte innbyggeres ulike behov relatert ...