Now showing items 25-44 of 251

  • Deliberativ meningsmåling om arealutviklingen på Dokken og bilfrie områder i Bergen 

   Arnesen, Sveinung; Fimreite, Anne Lise; Skiple, Jon Kåre (Data set, 2021)
   Hvordan skal havneområdet Dokken fornyes? Bergen kommune har startet arbeidet for utvikling på Dokken som et nytt byutviklingsområde. Byrådet har en visjon for Dokken om en transformasjon og utvikling av et stort havneområde ...
  • Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet 

   Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune; Eimhjellen, Ivar (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
   Denne delrapporten tar for seg kommunenes erfaringer fra innføringen av forsøket med fritidskort for barn og unge. Fritidskortet er en universell ordning for alle barn og unge fra 6 til fylte 18 år som skal kunne brukes ...
  • Demokratiske algoritmer 

   Arnesen, Sveinung; Johannesson, Mikael Poul (Research report, 2022)
   Den pågående automatiseringen av beslutningsprosesser i offentlig forvaltning representerer en omveltning innenfor byråkratisk myndighetsutøvelse. Tilgang på store mengder relevant digital data og økende muligheter for å ...
  • Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2020/21: Analyser for Stavangerregionen 

   Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2023)
   Denne rapporten viser utviklingen i svarfordelinger fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (NRVU) gjennomført i 2013/14 og 2018–2021 blant bosatte i Stavangerregionen. NRVU er gjennomført som en befolkningsrepresentativ ...
  • Den tredje rollen: Fra distriktshøgskole til universitet 

   Normann, Roger; Pinheiro, Romulo (Chapter, 2019)
  • Digital arbeidsrettet rehabilitering: En kvalitativ survey blant rehabiliteringsklinikker i Norge — basert på erfaringer etter korona 

   Øyeflaten, Irene Larsen; Skagseth, Martin; Lien, Guro; Johansen, Thomas; Brunvatne, Stefan; Svardal, Solveig (Research report, 2020)
   Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2020 etter full eller delvis nedstenging fra 12. mars. Klinikker som hadde utviklet et digitalt oppfølgingstilbud startet opp igjen med tilpasset drift tidligere enn de som ikke hadde ...
  • Digital flyt på legevakt 

   Heimestøl, Line Kamilla; Råd, Liv; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Morken, Tone (Research report, 2019)
   Legevaktene i Norge bruker mange verktøy for å registrere, triagere og dokumentere pasientinformasjon og behandling. De ulike systemene er ofte selvstendige og kommuniserer ikke, noe som sannsynligvis har ført til økt ...
  • DIGSAM – Digitale plattformer for samskaping 

   Thorsteinsen, Kjærsti; Myksvoll, Thomas M.; Guribye, Eugene (Research report, 2024)
  • Distriktskommunen som næringsutvikler 

   Aarsæther, Nils; Bye, Geir; Myhr, Sindre (Research report, 2020)
   Kartlegginga av distriktskommunenes rolle i næringsutvikling baserer seg på innkomne svar på et spørreskjema stilet til 175 distriktskommuner. Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2020, og rapporten er ferdigstilt mars ...
  • «Du lurer ikke en luring» (ref. likeperson): Likepersontjeneste i Bergen for mennesker med utfordringer knyttet til rus 

   Sivertsen, Kristina; Jentoft, Nina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2022)
   Rapporten utforsker erfaringer fra ansatte som jobber som likepersoner på bakgrunn av erfaringer de har fra egne rusutfordringer. I undersøkelsen kommer det frem hvordan det å jobbe som likeperson også representerer en ...
  • Economic rents in Norwegian aquaculture 

   Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (Research report, 2020)
   This report is a summary of the findings in from the project “NFR 283312 – FISH TAX: Resource rent and taxation in the Norwegian Fisheries and Aquaculture industries” funded by the Norwegian Research Council SKATT programme. ...
  • Effekter av folkehelsetiltak for helsefremmende skoler 

   Hellang, Øyvind; Kühn, Nadja Sophia Bekkelund; Horverak, May Olaug; Helmersen, Migle (Research report, 2022)
   Forprosjektet har resultert i et instrument for å måle effekten av folkehelsetiltak på helsefremmende skoler, gjennom et spørreskjema som viser helsefremmende kompetanse og praksis blant ansatte. Spørreskjemaet ble utviklet ...
  • Effektevaluering av Raskt i jobb for flyktninger 

   Sveinsdottir, Vigdis; Fyhn, Tonje; Frangakis, Maria; Opsahl, Jon (Research report, 2020)
   Raskt i jobb et prosjekt initiert av NAV Vestland og Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen, som en del av satsningen «Hurtigsporet» som ble etablert i 2016. Prosjektet Raskt i jobb har til hensikt å hjelpe flyktninger ...
  • Eldre i den akuttmedisinske kjeden 

   Sortland, Linn Solveig; Haraldseide, Lisa Marie; Sebjørnsen, Isabel (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin);, Research report, 2021)
   I desember 2018 fikk Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide og gjennomføre et prosjekt med mål om å øke kunnskapen om akuttmedisinske tjenester til eldre og peke ...
  • En "europeisert" norsk velferdsforvaltning? Kartlegging av rutiner og praksis knyttet til EØS-forpliktelsene om trygdekoordinering 

   Kühn, Nadja Sophia Bekkelund; Radlick, Rebecca Lynn (Research report, 2023)
   Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke hvordan arbeids- og velferdsforvaltningen forholder seg til forpliktelser som følger av EØS-regelverket. Prosjektet er avgrenset til saksområder som omfatter trygdekoordinering. ...
  • En som alltid vil lete etter meg (ref. deltaker): Likemannstjenesten i Stavanger, Sola og Sandnes 

   Jentoft, Nina; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres likemannstilbudet «Samarbeid om ettervern i Stavanger, Sola og Sandnes kommune», som ble gjennomført i perioden 2019–2021. Likemannstjeneste er et oppfølgingstiltak etter institusjonsbehandling ...
  • En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Sluttrapport. 

   Teräs, Jukka Tapani; Ellingsen, May-Britt; Kårtveit, Bård; Aarsæther, Nils; Nygård, Vigdis (Research report, 2019)
   Dette er sluttrapporten for prosjektet «En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord». Oppdraget: Ifølge beskrivelsen av oppdraget skal NORCE bidra til å identifisere kunnskap om vekst og verdiskaping ...
  • En vanskelig start. Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet 

   Olsen, Torunn Skåltveit; Jentoft, Nina (Research report, 2013)
   Forskningsprosjektet avdekker betydelige mangler ved å "se" og handle i forhold til risikoutsatte barn i småskolealder (6-9 år). Funnene er basert på personlige intervjuer med hundre informanter fra fire fylker. Lærere, ...
  • Epidemiologiske data frå legevakt, samlerapport for 2019 

   Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm (Research report, 2020)
   Året 2019 var det trettande året som Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) registrerte legevaktaktivitet i Noreg med hjelp av eit utval av sju legevaktdistrikt, som blir kalla vakttårn. Dette er ei av ...
  • Etablering av Digital Innovation Hub - Ocean Technology 

   Normann, Roger; Ellingsen, Anne Grete; Håverstad, Thor Arne (Research report, 2020)
   Denne rapporten dekker aktiviteter som ble gjort i prosjektet fra og med våren 2019 til og med vinteren 2020. Vi redegjør i denne rapporten for hva en digital innovasjons hub (DIH) er og hvordan den komplementerer det ...