Recent Submissions

 • Reisevaneendringer i byområder 

  Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar (Research report, 2024)
  Denne rapporten er en del av et større samarbeidsprosjekt som sammenligner tiltaksutforming, utvikling av reisevaner og mulige årsaksforklaringer for endring og stabilitet i reisevaner i byområdene Bergen, Trondheim og ...
 • Vakttårnprosjektet: Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2023 

  Eikeland, Ole Johan; Midtbø, Vivian; Blinkenberg, Jesper; Raknes, Guttorm (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2024)
  Året 2023 står fram som eit normalår i Vakttårnprosjektet etter at covid-19-pandemien gav stor pågang hos dei deltakande legevaktene i 2020 og 2021. Raten fall i 2022 (380,7 pr. tusen innbyggjarar), og gjorde det òg i 2023, ...
 • Fastlege- og legevaktdata: Forslag til endringer i Normaltariffen som grunnlag for Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

  Hunskaar, Steinar; Sandvik, Hogne (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2024)
  Helsedepartementet har etablert Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM). Senteret er organisert i NORCE Norwegian Research Centre, avdeling Helse og samfunn, og knyttet faglig til Institutt for global helse ...
 • Kunnskapsproduksjon med relevans for IA-avtalen 2019–2024 – en systematisering og oppsummering 

  Holte, Kari Anne; Øyeflaten, Irene Larsen; Radlick, Rebecca Lynn; Slotsvik, Tone Njølstad; Høyland, Sindre Aske (Research report, 2024)
  Rapporten besvarer et oppdrag gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet med formål å oppsummere og systematisere kunnskapsproduksjon med relevans for inneværende IAavtaleperiode (2019–2024). Rapporten oppsummerer og ...
 • Sykmeldtes jobbforventninger som prediktor for retur til jobb – en kunnskapsoppsummering med overføringsverdi til NAV 

  Øyeflaten, Irene Larsen; Sveinsdottir, Vigdis; Skagseth, Martin; Fyhn, Tonje (Research report, 2024)
  Denne rapporten er en kunnskapsoppsummering som omhandler jobbforventninger blant sykmeldte arbeidstakere. Vi har kartlagt og sammenstilt fagfellevurdert litteratur, publisert i perioden 2008–2024. Hensikten er å gjennomføre ...
 • Evaluering av lokaldemokratitiltak i foregangskommuner 

  Arnesen, Sveinung; Blåka, Sara; Broderstad, Troy Saghaug; Saglie, Jo; Selvik, Lisa-Marie Måseidvik; Winsvold, Marte (Research report, 2024)
  Bergen kommune, Bodø kommune, Gjøvik kommune, Lørenskog kommune, Suldal kommune, Sunnfjord kommune og Vadsø kommune har alle blitt trukket fram av Kommunal- og distriktsdepartementet for deres lokaldemokratiske arbeid. Med ...
 • Hva forklarer kostnads- og tidsoverskridelser i bypakker? En undersøkelse av utvalgte samferdselstiltak i Bergen, i Trondheim og på Nord-Jæren 

  Leknes, Einar (Research report, 2024)
  I dette prosjektet har vi undersøkt hvile faktorer som fremmer og hemmer vellykket iverksetting av samferdselstiltak. Til sammen er iverksettingen av seks ulike infrastrukturtiltak undersøkt i hhv Bergen, Trondheim og på ...
 • Behovet for interkommunalt samarbeid i Norge – en kunnskapsoppsummering 

  Blåka, Sara (Research report, 2024)
  I dette prosjektet har vi studert nyere utredninger for å kartlegge dagens behov for interkommunalt samarbeid. Utredninger peker på at det finnes økt behov for interkommunalt samarbeid innen områdene samfunnsplanlegging, ...
 • Registerdataanalyse – sjukefråvær og fråfall frå arbeidslivet 

  Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Rydland, Håvard T. (Research report, 2024)
  Kartlegginga av arbeidsretta tiltak blant sjukmelde viste at i perioden 1.1.2011-31.12.2018 var det 56937 tilfelle (4,3 prosent) der eit arbeidsretta tiltak tok til under sjukefråværet. Tiltaksmottakarane er gjennomsnittleg ...
 • Myndigheters policy om tining av permafrost og skred i Longyearbyen 

  Angell, Elisabeth (Research report, 2024)
  Både nasjonale politiske myndigheter, nasjonale fagmyndigheter og lokale myndigheter i Longyearbyen har jobbet mye med skred og skredsikring, særlig etter de to alvorlige snøskredene. Det finnes en politikk om skred, egen ...
 • Syntese: Komparative studier (2018–2023) av virkningene av tiltakene som iverksettes i regi av Bymiljøpakken på Nord-Jæren, Miljøpakken i Trondheim og Miljøløftet i Bergen 

  Pritchard, Ray; Leknes, Einar (Research report, 2024)
  FoU-prosjektet har undersøkt i hvilken grad tiltakene innenfor byområdenes handlingsplaner bidrar til måloppnåelse i forbindelse med byvekstavtalene. Bompengesystemet virker etter hensikt med en stor nedgang i fossilbilandelen, ...
 • Likestillingsmonitor Agder for perioden 2017–2021 

  Jentoft, Nina; Bjørnarå, Helga Birgit; Sari, Emre (Research report, 2024)
  Dette er den tredje likestillingsmonitoren som lages for Agder basert på Statistisk sentralbyrås (SSBs) likestillingsindikatorer. Den første kom i 2011 og den forrige kom i 2015 og var utarbeidet av Agderforskning. Siden ...
 • Fravær og nærvær blant bussjåfører – et forskningsprosjekt ut fra anbudsområder i Tide buss 

  Holte, Kari Anne; Solberg, Astrid; Øyeflaten, Irene Larsen; Johnsen, Tone Langjordet (Research report, 2022)
  Det overordnede målet med prosjektet er å få innsikt i sykefraværet i Tide Buss, for å gi de et utgangspunkt for å finne frem til gode tiltak for å redusere sykefraværet. Det ble gjennomført individuelle intervjuer med 22 ...
 • Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene 

  Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Bjørnarå, Helga Birgit (Research report, 2023)
  Framover er det forventet å skje store endringer i den demografiske sammensetningen i de fleste kommuner. Dette skaper nye utfordringer mht. kommunenes tjenestetilbud og befolkningens bistandsbehov. Ulike aldersgrupper har ...
 • Kartlegging av arbeidsmiljøarbeid i 74 barnehager 

  Øyeflaten, Irene Larsen; Kjestveit, Kari; Skagseth, Martin; Labriola, Merete; Holte, Kari Anne (Research report, 2024)
  Formålet med dette kartleggingsprosjektet var å besvare følgende problemstilling: Hvordan har tiltakene i bransjeprogrammet bidratt til IA-avtalens mål om å bedre arbeidsmiljø, redusere sykefravær og hindre frafall på kort ...
 • Kunnskapsgrunnlag om alternative læringsarenaer 

  Kjenes Arnesen, Siv Merete; Losnedal, Frøy Emilie Wilson; Bjørnarå, Helga Birgit; Jentoft, Nina (Research report, 2023)
  Kunnskapsgrunnlag om alternative læringsarenaer
 • Offshoreansatte 2018–2023 

  Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2023)
  Rapporten tar for seg utviklingen blant de offshoreansatte fra 2018 til 2023. Antallet som arbeider offshore, har økt med ca. 10 % i denne perioden. Om lag 30 % av alle som i dag arbeider offshore er ansatt i et operatørselskap. ...
 • Effekter av folkehelsetiltak for helsefremmende skoler 

  Hellang, Øyvind; Kühn, Nadja Sophia Bekkelund; Horverak, May Olaug; Helmersen, Migle (Research report, 2022)
  Forprosjektet har resultert i et instrument for å måle effekten av folkehelsetiltak på helsefremmende skoler, gjennom et spørreskjema som viser helsefremmende kompetanse og praksis blant ansatte. Spørreskjemaet ble utviklet ...
 • Årsstatistikk for legevakt 2023 

  Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2024)
 • Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven 

  Selvik, Lisa-Marie; Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Saglie, Jo; Erdvik, Irina Burchard; Blåka, Sara (Research report, 2024)
  Denne rapporten evaluerer praktiseringen av assistansebestemmelsen i valgloven, etter lovendringen i 2021. Hovedtemaer er valgmedarbeidernes og velgernes kjennskap til og erfaringer med assistansebestemmelsen. Datamaterialet ...

View more