Now showing items 87-106 of 251

  • Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen 

   Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari (Research report, 2021)
   I denne underveisrapporten fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen presenteres resultater fra fem undersøkelser som med ulike metodiske tilnærminger og datagrunnlag, har undersøkt sentrale ...
  • Infra-marginal rents in Norwegian fisheries 

   Asche, Frank; Misund, Bård; Pincinato, Ruth Beatriz; Tveterås, Ragnar (Research report, 2020)
   This paper examines economic rent in Norwegian fisheries 1985–2014. While several earlier studies provide estimates of total economic rent, our paper investigates different components of rent. This is important as different ...
  • Innovasjon i anleggsbransjen 

   Krogstad, Julie Runde; Meland, Kjersti V. (Research report, 2022)
   Nye Veier har vært en sentral aktør og bidragsyter til innovasjon i anleggsbransjen gjennom systematisk å ta i bruk totalentreprise på alle prosjekter, teste ut nye gjennomføringsmodeller, legge til rette for forenklinger ...
  • Innovasjonssystemet til den norske tunnelsikkerhetsnæringen 

   Meland, Kjersti V.; Kyllingstad, Nina (Research report, 2021)
   I dette prosjektet har vi undersøkt hvordan innovasjonssystemet til den norske tunnelsikkerhetsnæringen kan skape gode vilkår for innovasjon og entreprenørskap. Vi har undersøkt hvordan entreprenører på system- og bedriftsnivå ...
  • Integrering av HMS i bygge- og anleggsprosjekt ved bruk av Building Information Modelling (BIM): Et forprosjekt om barrierer og muligheter 

   Holte, Kari Anne; Gressgård, Leif Jarle; Kjestveit, Kari (Research report, 2020)
   Denne rapporten oppsummerer funnene fra et forprosjekt som hadde som målsetning å undersøke hvordan HMS‐utfordringer i bygg og anlegg kan inkluderes i BIM‐modeller. Forprosjektet er utført på vegne av Byggenæringens ...
  • Interim report on public perceptions of marine CDR 

   Andersen, Gisle; Merk, Christine; Ljones, Marie Louise; Johannessen, Mikael Poul (Research report, 2022)
   This deliverable synthesizes the results on public perceptions of marine CDR methods from the first two years of OceanNETs. The purpose is to inform the other work packages in OceanNETs and stakeholders about our results ...
  • «Jo flere vi er sammen …» En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger 

   Eide, Helene M.K.; Homme, Anne D. (Research report, 2019)
   Barnehagesektoren har i de siste årene vært preget av store endringer og hyppige reformer. Full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass har skapt en eksplosiv vekst. Sammen med økt styring som vektlegger ...
  • Jobbskolen – et sted som bokstavelig talt redder liv (ref. deltaker) 

   Jentoft, Nina; Hellang, Øivind; Helmersen, Migle (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført denne evalueringen av tiltaket Jobbskolen på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune. Jobbskolen ligger rent organisatorisk til Ungdomsavdelingen i NAV Kristiansand men er et samarbeid mellom NAV ...
  • Jobbspesialister i NAV 

   Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla (Research report, 2020)
   Fram til 2016 har NAV kjøpt størsteparten av oppfølgingstjenester til arbeidsinkludering hos eksterne tjenesteleverandører. I Meld. St. 33 (2015–2016) annonserte Arbeids- og sosialdepartementet at NAV i framtida skal tilby ...
  • Kartlegging av arbeidsmiljøarbeid i 74 barnehager 

   Øyeflaten, Irene Larsen; Kjestveit, Kari; Skagseth, Martin; Labriola, Merete; Holte, Kari Anne (Research report, 2024)
   Formålet med dette kartleggingsprosjektet var å besvare følgende problemstilling: Hvordan har tiltakene i bransjeprogrammet bidratt til IA-avtalens mål om å bedre arbeidsmiljø, redusere sykefravær og hindre frafall på kort ...
  • Kartlegging av arbeidsoppgaver ved UiA 

   Kyllingstad, Nina; Erdvik, Irina Burchard; Normann, Roger (Research report, 2020)
   Som universiteter flest har Universitetet i Agder (UiA) som mål å tilby høyere utdanning, samt utføre forskning og utviklingsarbeid innenfor de faglige områdene universitetet har sin kompetanse. I lys av finansieringsgrunnlag ...
  • Kartlegging av den akuttmedisinske kjeden 

   Idland, Siri; Morken, Tone; Allertsen, Merete; Solberg, Line Remme; Halvorsen, Karoline Stadheim; Isern, Cecilie Benedicte; Kongsgård, Håvard Wahl; Nilsen, Jan Erik (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utført på bestilling fra Helsedirektoratet, og er et samarbeidsprosjekt mellom NAKOS og NKLM. Bestillingen var en såkalt trendanalyse av den akuttmedisinske kjeden: ambulansetjenesten, AMK-sentralene, ...
  • Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970–2019 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein M.; Quale, Christian; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Kårtveit, Bård Helge (Research report, 2019)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings-finansiering (FHF) har engasjert NORCE/UiS for å kartlegge og analysere utviklingen i investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri siste 10 år. Merk at vi i tillegg ...
  • Kartlegging av kommunikasjonsutfordringer ved helse- og omsorgstjenester 

   Radlick, Rebecca Lynn; Espegren, Astrid; Arnesen, Siv Merete Kjenes (Research report, 2022)
   En stor andel ansatte i helse- og omsorgssektoren har et annet morsmål enn norsk. Dette gir muligheter for bedre tilpasninger av tjenester, men samtidig kan det oppstå utfordringer knyttet til kommunikasjon mellom ansatte, ...
  • Kartlegging av offshoreansatte 2017. 

   Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   I 2014 gjennomførte IRIS en kartlegging av offshoreansatte på oppdrag av Norsk olje og gass, som er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter. I 2018 ble Norce igjen kontaktet av Norsk ...
  • Klimathon 2020: Et digitalt samarbeidsverksted for klimatilpasning 

   Stiller-Reeve, Matthew; Neby, Simon; Omdahl, Lene (Research report, 2020)
   Med denne rapporten vil vi gi en oversikt over hvordan vi brukte en hackathon-tilnærming for å stimulere nettverk og løsningsutvikling innen klimatilpasning i Norge. Siden 2018 har en koalisjon av partnere i Norge avholdt ...
  • Klimathon II 2019: Om samproduksjonsmetodikk, utfordringer og løsninger for lokal klimatilpasning 

   Neby, Simon (Research report, 2019)
   Også i den senere tid har vi fått tydelige eksempler på at klimatilpasning og klimaomstilling må stå høyt på agendaen i årene som kommer. Ekstrem nedbør med påfølgende jordskred fikk tragiske konsekvenser i Jølster, fjorårets ...
  • Klimathon2022: Naturbaserte løysingar for klimatilpassing 

   Angell, Elisabeth; Kvamsås, Hanna (Research report, 2023)
   Dette er ein rapport om arbeidet med å arrangere Klimathon2022. Rapporten beskriv korleis Klimathon2022 vart planlagt og gjennomført til inspirasjon for liknande samarbeidsformer mellom forsking og forvalting rundt ...
  • Klimathon: Utfordringar og mogelege løysingar for lokal klimatilpassing i Noreg 

   Kvamsås, Hanna; Stiller-Reeve, Matthew (Research report, 2018)
   Dette er ein rapport om arbeidet med å arrangere Klimathon2018, samt analyse og resultat frå gruppearbeidet på arbeidsseminaret. Rapporten beskriv korleis Klimathon2018 vart planlagt og gjennomført til inspirasjon for ...
  • Knowledge needs in sea ice forecasting for navigation in Svalbard and the High Arctic 

   Veland, Siri; Wagner, Penelope Mae (Research report, 2021)
   Two virtual conferences brought together participants from forecasting, operations, climate and sea ice forecasting, economics, and planning. The aim was to better understand user needs in Arctic operations and planning, ...