Now showing items 2-21 of 251

  • Aktivitets- og redegjørelsesplikten i Agder – Hva er status og hvor går veien videre? 

   Jentoft, Nina; Bjørnarå, Helga Birgit; Abdallah, Rasha; Einstabland, Åsta Lovise Håverstad (Research report, 2023)
   NORCE Norwegian Research Centre og Universitetet i Agder (UiA) ved Senter for likestilling (SL), har samarbeidet om denne kartleggingen. SL ønsket en status av likestillingsredegjørelsene i Agder for 2021, og innspill til ...
  • Akutt - for hvem? Akuttarbeid i kommunalt barnevern 

   Storhaug, Anita S.; Havnen, Karen J Skaale; Fylkesnes, Marte Knag; Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin; Langsrud, Elizabeth; Jarlby, Frederikke; Jørgensen, Kristina; Sørlie, Hanne Elisabeth; Gresdahl, May; Skrove, Gaute (Research report, 2020)
   Hovedformålet med studien, som er gjort på oppdrag fra Bufdir, er å øke kunnskapen om kommunale barneverntjenesters arbeid i akuttsituasjoner. Det gjelder organiseringen av akuttarbeidet, beslutningsgrunnlag, beslutningsprosesser, ...
  • Analyse av innovative økosystem relatert til ny areal- og energiintensiv virksomhet i Rogaland 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Enerstvedt, Anna Kraaijeveld (Research report, 2022)
   Rogaland fylkeskommune har engasjert NORCE for å bidra med analyser relatert til arbeidet med regionalplan for areal og kraftkrevende virksomhet. Første delrapport ble levert i juni 2022 og handlet om kompetansebehov, areal ...
  • Anbefalinger fra ungdomspanelet til nordområdemeldingen 

   Arntzen, Anna; Myhr, Sindre (Research report, 2020)
   NORCE har på oppdrag fra Utenriksdepartementet gjennomført en spørreundersøkelse om anbefalinger fra ungdomspanelet til nordområdemeldingen. Spørreundersøkelsen ble sendt til ungdommene på mobil med link til spørreskjema. ...
  • Arbeidskraft og kompetanse for verdiskaping 

   Karlstad, Stig (Research report, 2020)
   Hovedformålet med prosjektet har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget om forholdet mellom tilbud og etterspørsel av ulike typer arbeidskraft i det regionale arbeidsmarkedet og se på noen strategiske tilnærminger i arbeidet ...
  • Arealstrategi i småkommuner: Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel? 

   Angell, Elisabeth; Bråtå, Hans Olav; Aarsæther, Nils (Research report, 2021)
   Denne rapporten kartlegger for det første omfanget og utbredelsen av arealstrategi i kommuner med inntil 2500 innbyggere og for det andre studeres bruken av og innholdet i arealstrategiene i seks casekommuner (Lebesby, ...
  • Barn og unge på Jegersberg gård - JegEr Ung. Alternativt opplæringstilbud for elever i Kristiansand kommune. 

   Kjenes Arnesen, Siv Merete; Helmersen, Migle (Research report, 2022)
   JegEr Ung er et nyopprettet alternativt opplæringstilbud for barn og unge med utfordringer i den ordinære skolen i Kristiansand kommune. Tilbudet er utviklet gjennom et samarbeid med ansvarlige ved Jegersberg gård og ...
  • Barnevernets undersøkelsesarbeid- fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger 

   Vis, Svein Arild; Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Lauritzen, Camilla; Iversen, Anette Christine; Tjelflaat, Torill (Research report, 2020)
   Meldinger til barneverntjenesten er utgangspunkt for de ca. 50 000 undersøkelser som årlig gjennomføres i Norge. Barneverntjenestene har vært kritisert av fagfolk, brukere, politikere og media, nasjonalt og internasjonalt, ...
  • Barometer Nord 

   Ellingsen, May-Britt; Krane, Martin Sollund; Rypestøl, Jan Ole (Research report, 2019)
   Hovedtrenden er bedriftene optimistiske på landsdelens vegne, men mer avventende i forhold til egen bransje. Man forventer dempet prisvekst og positiv lønnsomhetsutvikling. Nordnorske bedrifter legger halvparten av ...
  • Behovet for interkommunalt samarbeid i Norge – en kunnskapsoppsummering 

   Blåka, Sara (Research report, 2024)
   I dette prosjektet har vi studert nyere utredninger for å kartlegge dagens behov for interkommunalt samarbeid. Utredninger peker på at det finnes økt behov for interkommunalt samarbeid innen områdene samfunnsplanlegging, ...
  • Boligpiloter tilpasset beboere med alvorlig rus- og psykisk (ROP) lidelse. Funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre beboerprofiler 

   Meland, Kjersti V.; Gjerstad, Brita; Kraaijeveld, Arjen; Gjerstad-Sørensen, Ragnhild; Thorbjørnsen, Nina; Fresvik, Annette; Vatn, Elin (Research report, 2024)
   Rapporten presenterer funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre pilotboliger tilpasset tre beboerprofiler med alvorlig rus og psykiske lidelser (ROP) som vil stå ferdigstilt i Karmøy kommune høsten 2024. Forskningsprosjektet ...
  • Bomringenes effekter på mobilitetsmønsteret 

   Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2022)
   Denne rapporten er skrevet som en del av et større samarbeidsprosjekt som skal sammenligne utforming av tiltak, utvikling av reisevaner og mulige årsaksforklaringer for endring og stabilitet i reisevaner i byområdene Bergen, ...
  • Bruk av infrarødvarme i sammenheng med yogaøvelser hos mennesker med revmatiske lidelser 

   Normann, Roger (Research report, 2020)
   Denne rapporten er utformet av NORCE på oppdrag for Emijoli AS og i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund Agder. Prosjektet er ett forprosjekt med tema bruk av infrarødvarme i sammenheng med yogaøvelser hos mennesker med ...
  • Brukermedvirkning på systemnivå (BRUS) 

   Berget, Bente; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2020)
   De fem kommunene som har deltatt i prosjektet (Kristiansand, Arendal, Songdalen, Grimstad og Lindesnes) har alle erfaring med brukermedvirkning på systemnivå, men denne brukermedvirkningen har vært organisert på forskjellig ...
  • BUA-nettverkets omdømmeundersøkelse: Resultater fra 2022 

   Erdvik, Irina Burchard; Bjørnarå, Helga Birgit (Research report, 2022)
   Stiftelsen BUA er en fellesorganisasjon for utstyrssentraler og en nasjonal ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket. Stiftelsen ...
  • BUA-nettverkets omdømmeundersøkelse: Resultater fra 2023 

   Erdvik, Irina Burchard; Bjørnarå, Helga Birgit (Research report, 2023)
   Stiftelsen BUA er en fellesorganisasjon for utstyrssentraler og en nasjonal ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke det materielle ...
  • Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren 

   Leknes, Einar; Uhre, Andreas Nordang (Research report, 2021)
   Denne rapporten er en leveranse i et prosjekt om samvirke mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i byområdene som omfattes av ordningen med byvekstavtaler. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Tore Leite ...
  • Bærekraftige kystsamfunn: Helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien – strategier og ringvirkninger 

   Kårtveit, Bård; Karlstad, Stig (Research report, 2021)
   Den norske fiskeindustrien skaper tusenvis av arbeidsplasser og utgjør en økonomisk ryggrad for mange kystsamfunn i Nord-Norge. Samtidig sliter små kystkommuner i landsdelen med ungdomsflukt, synkende folketall og sårbare ...
  • Capital rationing and business cycles in the Norwegian petroleum industry 

   Osmundsen, Petter; Lorentzen, Sindre (Research report, 2020)
   We analyse business cycles of oil and gas investment on the Norwegian continental shelf. Investment declined steeply from 2014 until 2017, following business cycle-induced cost increase and a subsequent dramatic drop in ...