Now showing items 123-142 of 246

  • Landsbygdpolitikk i Skandinavia 

   Angell, Elisabeth (Research report, 2019)
   Denne rapporten om landsbygdpolitikk i Sverige og Danmark sammenlignet med norske forhold er skrevet innenfor en tidsramme på et par uker i november 2018.
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2018 

   Morken, Tone; Solberg, Line Remme; Allertsen, Merete (Research report, 2019)
   Denne rapporten inneholder oppdaterte og nye data innhentet ved hjelp av elektronisk spørreskjema sendt til alle legevakter (leder) og legevaktsentraler (leder) i Norge høsten 2018. Undersøkelsen er NKLM sin syvende ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2020 

   Allertsen, Merete; Morken, Tone (Research report, 2021)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) etablerte Nasjonalt legevaktregister i 2005. Registeret skal gi systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger om organisering, ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2022 

   Allertsen, Merete; Morken, Tone (Research report, 2022)
   I 2022 er det registrert 168 legevakter og 94 legevaktsentraler i Norge. Disse dekker Norges 356 kommuner. Trenden med færre legevakter har flatet ut etter at den har vært synkende frem til 2020. Det er en betydelig økning ...
  • Leiarspenn og organisering: Samanhengar med sjukefråvær og turnover 

   Holte, Kari Anne; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Øygarden, Olaug (Research report, 2019)
   Prosjektet «Leiarspenn og organisering» vart på oppdrag for KS gjennomført av NORCE Samfunn, hausten 2019, med formål å skaffa til vegar kunnskap om leiarspenn, i tydinga talet på tilsette ein leiar har ansvaret for. Konkret ...
  • Leverandørutvikling Forsvaret 

   Kårtveit, Bård; Karlstad, Stig; Nygaard, Vigdis (Research report, 2024)
   Høsten 2019 besluttet Finnmark fylkeskommune å etablere prosjektet «Leverandørutvikling Forsvaret». Prosjektet ble etablert på initiativ fra Porsanger kommune, og med bakgrunn i re-etableringen av Finnmark Landforsvar på ...
  • Likemannstjeneste i Stavanger. Samarbeid om oppfølging etter institusjonsbehandling for rusavhengighet 

   Mydland, Trond Stalsberg; Kvanneid, Aase Jeanette (Research report, 2019)
   Prosjektet «Likemannstjeneste i Stavanger» har vært et forsøk med en ny samarbeidsmodell hvor tidligere rusavhengige har fungert som lønnet støtteperson (likemann/mentor) for andre rusavhengige som er i rehabilitering fra ...
  • Likepersontjenesten i A-larm – Fra prosjekt til varig tilbud 

   Sivertsen, Kristina; Jentoft, Nina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2022)
   Prosjektet denne rapporten utgår fra var et treårige prosjektsamarbeid der bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm, Kristiansand kommune (tidligere Søgne kommune) og forskningsinstituttet Norwegian Research Centre (NORCE), ...
  • Likepersontjenester i Oslo 

   Sivertsen, Kristina; Sørly, Rita; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres to samarbeidsprosjekter kalt «Helhetlig ettervern i Oslo» og «Likepersontjenester – integrering og fysisk aktivitet». Prosjektene ble startet på bakgrunn av et samarbeid mellom bruker- og ...
  • Likestillingsmonitor Agder for perioden 2017–2021 

   Jentoft, Nina; Bjørnarå, Helga Birgit; Sari, Emre (Research report, 2024)
   Dette er den tredje likestillingsmonitoren som lages for Agder basert på Statistisk sentralbyrås (SSBs) likestillingsindikatorer. Den første kom i 2011 og den forrige kom i 2015 og var utarbeidet av Agderforskning. Siden ...
  • Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke 

   Jentoft, Nina; Kjenes Arnesen, Siv Merete; Hellang, Øyvind (Research report, 2019)
   Vest-Agder fylkeskommune utlyste 22. november 2018 et prosjekt hvor de ønsket å få utredet konsekvensene av ordningen med onsdagsfri for de yngste elevene i grunnskolen i flere mindre kommuner på Agder. Målet er å få ...
  • Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid 

   Skiple, Jon Kåre; Winsvold, Marte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Beredskapssamarbeidet i Norge er organisert som et samvirke mellom ulike offentlige, frivillige og private aktører. I denne rapporten undersøker vi hvordan beredskapssamarbeidet mellom tre viktige aktører i lokal beredskap ...
  • Lønnsom eksportvirksomhet med komplekse, kontinuerlig høye innkjøp med aktivt innovasjonssamarbeid og høyt nasjonalt innhold 

   Blomgren, Atle (Research report, 2021)
   Målet med denne artikkelen er å identifisere karakteristika ved norskbasert petroleumsvirksomhet som kan forklare denne virksomhetens sterke spillovereffekter på norsk økonomi. Ut fra litteraturen utledes seks forhold som ...
  • Målbilde SUS 2023 OU 

   Nødland, Svein Ingve; Melberg, Kjersti (Research report, 2019)
   Denne rapporten oppsummerer en deskstudie av målbildet for SUS 2023. Oppdraget har til hensikt å få en beskrivelse av foretakets mål for bedre å sette opp omorganiseringsprosesser og -prosjekter i ønsket retning og etablere ...
  • Medvirkning i planlegging og gjennomføring av vegprosjekter – barrierer og muligheter 

   Kårtveit, Bård; Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt (Research report, 2023)
   Rapporten belyser utfordringer ved å integrere reindriftskompetanse, og sikre reindriftens medvirkning å planlegging av vegprosjekter, med utgangspunkt i to to workshoper med repr. For reinbeitedistrikter og vegvesenet. ...
  • Midtveisevaluering av jordvernstrategien til matfylket Rogaland 

   Smeland, Adelhei (Research report, 2023)
   Kunnskap om status for jordvernarbeidet i Rogaland og hvordan den regionale jordvernstrategien brukes av kommunene og andre brukere av strategiene, er undersøkt ved til sammen 12 intervjuer av fagfolk i kommuner og ...
  • Midtveisvurdering – av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION 

   Hjertvikrem, Nina; Fiskå, Maren; Stene, Trine Marie; Haus-Reve, Silje (Research report, 2020)
   Rapporten presenterer en situasjonsbeskrivelse og en midtveisvurdering av de sju første Kapasitetsløft-prosjektene i Forskningsrådets FORREGION-program. I denne rapporten vurderes det er hvor godt i gang hvert av ...
  • Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene 

   Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Bjørnarå, Helga Birgit (Research report, 2023)
   Framover er det forventet å skje store endringer i den demografiske sammensetningen i de fleste kommuner. Dette skaper nye utfordringer mht. kommunenes tjenestetilbud og befolkningens bistandsbehov. Ulike aldersgrupper har ...
  • Modell: Tilgjengelige boliger for eldre 

   Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2021)
   Kommunene behøver oversikt når det gjelder eldrebefolkningens behov for og tilgang av tilgjengelige boliger i nåtid og framtid. Vi har i dette prosjektet, i samarbeid med Eigersund kommune, utviklet et modell-verktøy til ...
  • Mot nullvekst og bærekraftig mobilitet. Utvikling av bypakker i tre norske byområder 

   Krogstad, Julie Runde; Leknes, Einar (Research report, 2020)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av utviklingen av bypakker og byvekstavtaler i de tre byene. Hovedfunnet er at Bergensprogrammet og siden Miljøløftet er basert på en tverrpolitisk enighet om utbygging av bybanen som er ...