• Economic rents in Norwegian aquaculture 

   Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (Research report, 2020)
   This report is a summary of the findings in from the project “NFR 283312 – FISH TAX: Resource rent and taxation in the Norwegian Fisheries and Aquaculture industries” funded by the Norwegian Research Council SKATT programme. ...
  • Effekter av folkehelsetiltak for helsefremmende skoler 

   Hellang, Øyvind; Kühn, Nadja Sophia Bekkelund; Horverak, May Olaug; Helmersen, Migle (Research report, 2022)
   Forprosjektet har resultert i et instrument for å måle effekten av folkehelsetiltak på helsefremmende skoler, gjennom et spørreskjema som viser helsefremmende kompetanse og praksis blant ansatte. Spørreskjemaet ble utviklet ...
  • Effektevaluering av Raskt i jobb for flyktninger 

   Sveinsdottir, Vigdis; Fyhn, Tonje; Frangakis, Maria; Opsahl, Jon (Research report, 2020)
   Raskt i jobb et prosjekt initiert av NAV Vestland og Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen, som en del av satsningen «Hurtigsporet» som ble etablert i 2016. Prosjektet Raskt i jobb har til hensikt å hjelpe flyktninger ...
  • Eldre i den akuttmedisinske kjeden 

   Sortland, Linn Solveig; Haraldseide, Lisa Marie; Sebjørnsen, Isabel (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin);, Research report, 2021)
   I desember 2018 fikk Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide og gjennomføre et prosjekt med mål om å øke kunnskapen om akuttmedisinske tjenester til eldre og peke ...
  • En "europeisert" norsk velferdsforvaltning? Kartlegging av rutiner og praksis knyttet til EØS-forpliktelsene om trygdekoordinering 

   Kühn, Nadja Sophia Bekkelund; Radlick, Rebecca Lynn (Research report, 2023)
   Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke hvordan arbeids- og velferdsforvaltningen forholder seg til forpliktelser som følger av EØS-regelverket. Prosjektet er avgrenset til saksområder som omfatter trygdekoordinering. ...
  • En som alltid vil lete etter meg (ref. deltaker): Likemannstjenesten i Stavanger, Sola og Sandnes 

   Jentoft, Nina; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres likemannstilbudet «Samarbeid om ettervern i Stavanger, Sola og Sandnes kommune», som ble gjennomført i perioden 2019–2021. Likemannstjeneste er et oppfølgingstiltak etter institusjonsbehandling ...
  • En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Sluttrapport. 

   Teräs, Jukka Tapani; Ellingsen, May-Britt; Kårtveit, Bård; Aarsæther, Nils; Nygård, Vigdis (Research report, 2019)
   Dette er sluttrapporten for prosjektet «En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord». Oppdraget: Ifølge beskrivelsen av oppdraget skal NORCE bidra til å identifisere kunnskap om vekst og verdiskaping ...
  • En vanskelig start. Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet 

   Olsen, Torunn Skåltveit; Jentoft, Nina (Research report, 2013)
   Forskningsprosjektet avdekker betydelige mangler ved å "se" og handle i forhold til risikoutsatte barn i småskolealder (6-9 år). Funnene er basert på personlige intervjuer med hundre informanter fra fire fylker. Lærere, ...
  • Epidemiologiske data frå legevakt, samlerapport for 2019 

   Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm (Research report, 2020)
   Året 2019 var det trettande året som Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) registrerte legevaktaktivitet i Noreg med hjelp av eit utval av sju legevaktdistrikt, som blir kalla vakttårn. Dette er ei av ...
  • Etablering av Digital Innovation Hub - Ocean Technology 

   Normann, Roger; Ellingsen, Anne Grete; Håverstad, Thor Arne (Research report, 2020)
   Denne rapporten dekker aktiviteter som ble gjort i prosjektet fra og med våren 2019 til og med vinteren 2020. Vi redegjør i denne rapporten for hva en digital innovasjons hub (DIH) er og hvordan den komplementerer det ...
  • Evaluering av Akuttprosjektet, tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Prosjektperiode 2016-2020. 

   Jentoft, Nina; Hellang, Øyvind; Gamperiene, Migle (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av andre periode av prosjektet Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge, Akuttprosjektet, i arene 2016-2020. Evalueringen har lagt spesiell vekt på å belyse måloppnaelse for ...
  • Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven 

   Selvik, Lisa-Marie; Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Saglie, Jo; Erdvik, Irina Burchard; Blåka, Sara (Research report, 2024)
   Denne rapporten evaluerer praktiseringen av assistansebestemmelsen i valgloven, etter lovendringen i 2021. Hovedtemaer er valgmedarbeidernes og velgernes kjennskap til og erfaringer med assistansebestemmelsen. Datamaterialet ...
  • Evaluering av kurset DesignMEG 

   Kjenes Arnesen, Siv Merete; Espegren, Astrid (Research report, 2021)
   Denne studien har fulgt og evaluert erfaringene til minoritetsspråklige ansatte (deltakere) og deres avdelingsledere med kurset DesignMEG. Økt kunnskap om hvordan kurset erfares er sentralt før kurset eventuelt rulles ut ...
  • Evaluering av lokaldemokratitiltak i foregangskommuner 

   Arnesen, Sveinung; Blåka, Sara; Broderstad, Troy Saghaug; Saglie, Jo; Selvik, Lisa-Marie Måseidvik; Winsvold, Marte (Research report, 2024)
   Bergen kommune, Bodø kommune, Gjøvik kommune, Lørenskog kommune, Suldal kommune, Sunnfjord kommune og Vadsø kommune har alle blitt trukket fram av Kommunal- og distriktsdepartementet for deres lokaldemokratiske arbeid. Med ...
  • Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem» 

   Müller-Eie, Daniela; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar (Research report, 2019)
   Kollektivselskapet Kolumbus iverksatte i 2015 sammen med Statens vegvesen, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Randaberg kommune og Bysykkelen.no. det virksomhetsrettede mobilitetsinitiativet ...
  • Evaluering av nærmiljøtilskudd for Storhaug bydel 

   Tvedt, Helge Lea (Research report, 2019)
   I perioden 2015–2018 har Stavanger kommune bevilget 2 millioner kroner i nærmiljøtilskudd til Storhaug bydel. Tilskuddene har vært rettet mot ulike aktører som ønsker å gjennomføre sosiale, miljømessige og fysiske tiltak ...
  • Evaluering av prosjektet Energihovedstaden 2021/2022 

   Fjelldal, Øystein Martin; Blomgren, Atle (Research report, 2023)
   Stavangerregionen har et næringsliv som er tett knyttet til olje- og energibransjen, noe som gir både muligheter og utfordringer. Koronaepidemien våren 2020 viste regionens sårbarhet for svingninger i petroleumsnæringen ...
  • Evaluering av prosjektet kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning 

   Normann, Roger; Kyllingstad, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har evaluert prosjektet kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at i denne rapporten brukes i stor grad forkortelsen NFYE for prosjektnavnet. Evalueringen har blitt gjennomført ...
  • Evaluering av prosjektet Vardø Restored 

   Nygaard, Vigdis (Research report, 2019)
   Denne evalueringen tar for seg gjennomføringen og resultatene av prosjekt Vardø Restored som ble gjennomført i tidsrommet 2012–2016. Prosjektet tar utgangspunkt i den gjenværende førkrigsbebyggelsen i Vardø, og hvordan ...
  • Evaluering av samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten om Individuell jobbstøtte (IPS) 

   Fyhn, Tonje; Øygarden, Olaug; Monstad, Karin; Skagseth, Martin (Research report, 2021)
   Prosjektet «Evaluering av samhandlingen mellom NAV og helsetjenesten i samarbeidet om Individuell jobbstøtte (IPS)» har blitt utført mellom slutten av september 2020 og slutten av april 2021, på oppdrag fra Arbeids- og ...