Now showing items 146-165 of 246

  • Nasjonale og internasjonale effekter av ettervern innen rusbruk og avhengighet 

   Høyland, Sindre Aske; Schuchert, Astrid; Mamen, Asgeir (Research report, 2020)
   I denne rapporten presenterer NORCE resultater fra forskningsdelen av prosjektet «Kommunalt ettervern på Jæren bygget på design- og effektstudier.» Prosjektet, bevilget av Regionalt forskningsfond Vestlandet, har løpt i ...
  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, årsmelding 2018 

   Unknown author (Other type of Report, 2019)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har i 2018 hatt stor aktivitet med flere nye prosjekter, flere publikasjoner, rapporter og nye produkter som kommer legevaktene i Norge til gode.
  • Når barnevernet undersøker - Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 4 

   Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Iversen, Anette Christine; Fylkesnes, Marte Knag; Lauritzen, Camilla; Nygård, Reidunn Håøy; Vis, Svein Arild (Research report, 2019)
   Dette er den fjerde delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Rapporten baserer seg på analyse av 1123 barnevernssaker samt intervju med ledere og saksbehandlere. ...
  • "Når det dirrer i rommet" - sammenhenger mellom arbeidsmiljø og kvalitet i barnehagetjenesten 

   Holte, Kari Anne; Kvilhaugsvik, Hanne; Skagseth, Martin; Labriola, Merete (Research report, 2022)
   Problemstillingen som belyses er: hvilken betydning har arbeidsmiljø for kvaliteten av barnehagetjenesten? Studien er designet som en case-studie i ti barnehager med bruk av kvalitative intervjuer, der både ledere, ansatte ...
  • Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen? 

   Melberg, Kjersti; Holte, Kari Anne; Einarsen, Kari (Research report, 2018)
   Denne rapporten formidler erfaringene fra nedbemanningsprosesser i en rekke bedrifter i oljenæringen. Læring fra erfaringene kan på sikt bidra til å redusere stress, belastning og forebygge økt sykefravær forbundet med ...
  • Nettverksmøte: Mot en bærekraftig opplevelsesindustri på Sørlandet 

   Kvanneid, Aase Jeanette (Research report, 2020)
   Ravnedalen Live er en musikkfestival over 2-3 dager som avholdes i juli, på et friluftsområde rett nord for boligområdet Grim i Kristiansand. Festivalen tiltrekker i gjennomsnitt 6-7 000 mennesker, og har de siste årene ...
  • New knowledge for reduction and utilization of marine waste from fisheries (RE-D-USE) 

   Vangelsten, Bjørn Vidar; Olsen, Julia; Haarr, Marthe Larsen; Havas, Vilma; Normann, Anne Katrine; Ivanova, Ludmila; Sanli, Elizabeth (Nordlandsforskning rapport, Research report, 2019)
   The RE-D-USE project (“New knowledge for reduction and utilization of marine waste from fisheries”) was financed by the Norwegian Ministry for Climate and Environment through the Arctic 2030 programme and led by Nordland ...
  • "Nomader på lavterskel? - Boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser" 

   Sørly, Rita; Fresvik, Annette; Nødland, Svein Ingve; Tvedt, Helge Lea (Research report, 2021)
   I prosjektet har vi undersøkt hva som kan være gode boligløsninger for mennesker med utfordringer innen rus og psykiske helse som har sammensatte og komplekse hjelpebehov. Undersøkelsen er basert på fokusgruppeintervjuer ...
  • Nordic industrial green transition 

   Meijer, Mari Wøien (Research report, 2021)
   This literature review provides an overview of some key aspects of the green transition, as well as providing examples of a number of green initiatives seen across Nordic regions. Besides policy and decision makers at a ...
  • Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommune 

   Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit (Research report, 2019)
   Denne rapporten formidler erfaringer, resultater og læringsverdi fra pilotprosjektet «kommunen og nærbutikken» som ble igangsatt av Merkurprogrammet med Distriktssenteret og Kommunenes sentralforbund som samarbeidspartnere. ...
  • Nærings- og arbeidsliv i endring - første år med covid-19-pandemi: Troms og Finnmark 

   Karlstad, Stig (Research report, 2021)
   Utgangspunktet for dette dokumentet har vært å belyse virkninger av og endringstrekk under korona pandemien, samtidig med hvordan pandemien også indirekte gjennom reguleringer og tiltak har påvirket næringsliv og arbeidsmarked. ...
  • Næringsattraktivitet i Arendal kommune 

   Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arendal kommune. Hensikten med rapporten har vært å kartlegge hvor attraktiv kommunen oppleves som vert og samarbeidspartner for kommunens næringsdrivende. Resultatene fremkommer ...
  • Næringsattraktivitet i Østre Agder 

   Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østre Agder regionråd. Hensikten med rapporten har vært å kartlegge kommunene i Østre Agder sin næringsattraktivitet. Med næringsattraktivitet menes i denne sammenhengen hvor ...
  • Næringslivets perspektivmelding for Rogaland 2019 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein M.; Quale, Christian (Research report, 2019)
   NHO Rogaland har bedt NORCE om å utarbeide en ‘perspektivmelding’ for næringslivet i Rogaland, dels basert på NHOS nasjonale perspektivmelding for 20182. Rapporten skal presentere statistikk med relevans for næringslivet ...
  • Offshoreansatte 2018–2023 

   Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2023)
   Rapporten tar for seg utviklingen blant de offshoreansatte fra 2018 til 2023. Antallet som arbeider offshore, har økt med ca. 10 % i denne perioden. Om lag 30 % av alle som i dag arbeider offshore er ansatt i et operatørselskap. ...
  • Om gåarar og gåing 

   Merete, Jonvik (Research report, 2019)
   NORCE har på oppdrag frå Rogaland Fylkeskommune gjennomført ein studie om gåing. Studien tek for seg folks forhold til gåing, generelt, men primært til og frå jobb. Bakgrunnen for prosjektet er behov for å få fram meir ...
  • Områdesatsingen på Storhaug 

   Tvedt, Helge Lea; Melberg, Kjersti; Jonvik, Merete (Research report, 2021)
   Områdesatsinger er definert som innsats rettet mot et avgrenset geografisk område, og representerer et virkemiddel som i stadig økende grad blir tatt i bruk for å forhindre fremvekst av sosial ulikhet i samfunnet (Husbanken, ...
  • Paradis: En sosiokulturell stedsanalyse 

   Müller-Eie, Daniela; Alvarez, Ana Llopis; Leknes, Einar (Research report, 2021)
   Paradis-området ligger sentralt i bystrukturen i Stavanger og har store ubebygde arealer som kan utvikles i fremtiden. En ny områdeplan skal legge rammer for utvikling av Paradis, og denne sosiokulturelle stedsanalysen ...
  • Parkering som virkemiddel for å nå nullvekstmålet: Undersøkelser og analyser i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren 

   Krogstad, Julie Runde; Leknes, Einar; Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2022)
   Hovedformålet med denne studien er å undersøke og å analysere muligheter og utfordringer i parkeringspolitikken for å nå nullvekstmålet i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren. Vi har sammenlignet parkeringspolitikk og ...