Now showing items 136-155 of 246

  • Målbilde SUS 2023 OU 

   Nødland, Svein Ingve; Melberg, Kjersti (Research report, 2019)
   Denne rapporten oppsummerer en deskstudie av målbildet for SUS 2023. Oppdraget har til hensikt å få en beskrivelse av foretakets mål for bedre å sette opp omorganiseringsprosesser og -prosjekter i ønsket retning og etablere ...
  • Medvirkning i planlegging og gjennomføring av vegprosjekter – barrierer og muligheter 

   Kårtveit, Bård; Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt (Research report, 2023)
   Rapporten belyser utfordringer ved å integrere reindriftskompetanse, og sikre reindriftens medvirkning å planlegging av vegprosjekter, med utgangspunkt i to to workshoper med repr. For reinbeitedistrikter og vegvesenet. ...
  • Midtveisevaluering av jordvernstrategien til matfylket Rogaland 

   Smeland, Adelhei (Research report, 2023)
   Kunnskap om status for jordvernarbeidet i Rogaland og hvordan den regionale jordvernstrategien brukes av kommunene og andre brukere av strategiene, er undersøkt ved til sammen 12 intervjuer av fagfolk i kommuner og ...
  • Midtveisvurdering – av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION 

   Hjertvikrem, Nina; Fiskå, Maren; Stene, Trine Marie; Haus-Reve, Silje (Research report, 2020)
   Rapporten presenterer en situasjonsbeskrivelse og en midtveisvurdering av de sju første Kapasitetsløft-prosjektene i Forskningsrådets FORREGION-program. I denne rapporten vurderes det er hvor godt i gang hvert av ...
  • Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene 

   Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Bjørnarå, Helga Birgit (Research report, 2023)
   Framover er det forventet å skje store endringer i den demografiske sammensetningen i de fleste kommuner. Dette skaper nye utfordringer mht. kommunenes tjenestetilbud og befolkningens bistandsbehov. Ulike aldersgrupper har ...
  • Modell: Tilgjengelige boliger for eldre 

   Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2021)
   Kommunene behøver oversikt når det gjelder eldrebefolkningens behov for og tilgang av tilgjengelige boliger i nåtid og framtid. Vi har i dette prosjektet, i samarbeid med Eigersund kommune, utviklet et modell-verktøy til ...
  • Mot nullvekst og bærekraftig mobilitet. Utvikling av bypakker i tre norske byområder 

   Krogstad, Julie Runde; Leknes, Einar (Research report, 2020)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av utviklingen av bypakker og byvekstavtaler i de tre byene. Hovedfunnet er at Bergensprogrammet og siden Miljøløftet er basert på en tverrpolitisk enighet om utbygging av bybanen som er ...
  • Muligheter og utfordringer i digital samskaping 

   Guribye, Eugene; Erdvik, Irina Burchard (Research report, 2022)
   Digital teknologi spiller en stadig økende rolle i vår kommunikasjon, interaksjon og organisering. Myndighetenes strategi om digitalt førstevalg legger opp til stor grad av digital kommunikasjon mellom kommuner og innbyggere, ...
  • Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet 

   Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina; Ricke, Michael Aloysius; Fossestøl, Knut; Bakkeli, Vidar; Borg, Elin; Legard, Sveinung (Research report, 2019)
   Denne rapporten omhandler partnerskapet i Nav-kontor, hvordan det fungerer, hvilke mulighetsrom det har og hvordan et fungerende partnerskap kan bidra til å utvikle Nav-kontorene. KS har satt i gang dette FoU-prosjektet ...
  • Myndigheters policy om tining av permafrost og skred i Longyearbyen 

   Angell, Elisabeth (Research report, 2024)
   Både nasjonale politiske myndigheter, nasjonale fagmyndigheter og lokale myndigheter i Longyearbyen har jobbet mye med skred og skredsikring, særlig etter de to alvorlige snøskredene. Det finnes en politikk om skred, egen ...
  • Nasjonale og internasjonale effekter av ettervern innen rusbruk og avhengighet 

   Høyland, Sindre Aske; Schuchert, Astrid; Mamen, Asgeir (Research report, 2020)
   I denne rapporten presenterer NORCE resultater fra forskningsdelen av prosjektet «Kommunalt ettervern på Jæren bygget på design- og effektstudier.» Prosjektet, bevilget av Regionalt forskningsfond Vestlandet, har løpt i ...
  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, årsmelding 2018 

   Unknown author (Other type of Report, 2019)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har i 2018 hatt stor aktivitet med flere nye prosjekter, flere publikasjoner, rapporter og nye produkter som kommer legevaktene i Norge til gode.
  • Når barnevernet undersøker - Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 4 

   Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Iversen, Anette Christine; Fylkesnes, Marte Knag; Lauritzen, Camilla; Nygård, Reidunn Håøy; Vis, Svein Arild (Research report, 2019)
   Dette er den fjerde delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Rapporten baserer seg på analyse av 1123 barnevernssaker samt intervju med ledere og saksbehandlere. ...
  • "Når det dirrer i rommet" - sammenhenger mellom arbeidsmiljø og kvalitet i barnehagetjenesten 

   Holte, Kari Anne; Kvilhaugsvik, Hanne; Skagseth, Martin; Labriola, Merete (Research report, 2022)
   Problemstillingen som belyses er: hvilken betydning har arbeidsmiljø for kvaliteten av barnehagetjenesten? Studien er designet som en case-studie i ti barnehager med bruk av kvalitative intervjuer, der både ledere, ansatte ...
  • Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen? 

   Melberg, Kjersti; Holte, Kari Anne; Einarsen, Kari (Research report, 2018)
   Denne rapporten formidler erfaringene fra nedbemanningsprosesser i en rekke bedrifter i oljenæringen. Læring fra erfaringene kan på sikt bidra til å redusere stress, belastning og forebygge økt sykefravær forbundet med ...
  • Nettverksmøte: Mot en bærekraftig opplevelsesindustri på Sørlandet 

   Kvanneid, Aase Jeanette (Research report, 2020)
   Ravnedalen Live er en musikkfestival over 2-3 dager som avholdes i juli, på et friluftsområde rett nord for boligområdet Grim i Kristiansand. Festivalen tiltrekker i gjennomsnitt 6-7 000 mennesker, og har de siste årene ...
  • New knowledge for reduction and utilization of marine waste from fisheries (RE-D-USE) 

   Vangelsten, Bjørn Vidar; Olsen, Julia; Haarr, Marthe Larsen; Havas, Vilma; Normann, Anne Katrine; Ivanova, Ludmila; Sanli, Elizabeth (Nordlandsforskning rapport, Research report, 2019)
   The RE-D-USE project (“New knowledge for reduction and utilization of marine waste from fisheries”) was financed by the Norwegian Ministry for Climate and Environment through the Arctic 2030 programme and led by Nordland ...
  • "Nomader på lavterskel? - Boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser" 

   Sørly, Rita; Fresvik, Annette; Nødland, Svein Ingve; Tvedt, Helge Lea (Research report, 2021)
   I prosjektet har vi undersøkt hva som kan være gode boligløsninger for mennesker med utfordringer innen rus og psykiske helse som har sammensatte og komplekse hjelpebehov. Undersøkelsen er basert på fokusgruppeintervjuer ...
  • Nordic industrial green transition 

   Meijer, Mari Wøien (Research report, 2021)
   This literature review provides an overview of some key aspects of the green transition, as well as providing examples of a number of green initiatives seen across Nordic regions. Besides policy and decision makers at a ...
  • Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommune 

   Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit (Research report, 2019)
   Denne rapporten formidler erfaringer, resultater og læringsverdi fra pilotprosjektet «kommunen og nærbutikken» som ble igangsatt av Merkurprogrammet med Distriktssenteret og Kommunenes sentralforbund som samarbeidspartnere. ...