Now showing items 71-90 of 246

  • Harstad kommune – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 

   Krane, Martin Sollund (Research report, 2020)
   Denne rapporten utgjør et beslutningsgrunnlag for Harstad kommunes plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2020, basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet og eierskap i selskaper. ...
  • Havbruk — bærekraftig verdiskaping og sameksistens 

   Karlstad, Stig (Research report, 2022)
   Norge er verdens største produsent av atlantisk laks. Næringen bidrar med betydelig verdiskaping og sysselsetting langs kysten. Videre vekst avhenger blant annet av tilgang til nye arealer og at veksten er bærekraftig. ...
  • Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) 

   Hellang, Øyvind; Lund, Ingrid; Einarson, Kari; Rubecksen, Kristin; Jentoft, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført en kartlegging av dagens håndhevingsordning for skolemiljøsaker og gjort vurderinger av mulige konsekvenser av nyere mobbeteori på oppdrag fra KS. Rapporten bygger på dokumentanalyse av faktiske ...
  • HBS Agder - Førevaluering av tiltak for helsefremmende barnehager og skoler 

   Helmersen, Migle; Stiberg-Jamt, Rune (Research report, 2019)
   Hovedmålet med det nasjonale folkehelseprogrammet for den regionale satsingen i Agder og for prosjektsatsingen Helsefremmende barnehager og skoler (HBS) er å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Norce og ...
  • Helsetjenesteteam og omsorgsteam 

   Øygarden, Olaug; Gressgård, Leif Jarle; Berge, Ann Kristin (Research report, 2020)
   Denne rapporten beskriver organisatoriske barrierer og muligheter ved implementering av en ny organiseringsmodell for hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune. Modellen innebærer at ansatte med høyere helsefaglig utdanning ...
  • Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge 

   Tonheim, Milfrid; Danielsen, Hilde; Jakobsen, Reidar (Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av tverrfaglige konsultasjonsteam knyttet til saker med mistanke om vold eller overgrep mot barn. Evalueringens formål var «å fremskaffe kunnskap som kan gi grunnlag for å vurdere ...
  • Holdninger til klimaendringer og ulike klimapolitiske tiltak blant Trøndelags innbyggere 

   Nordø, Åsta Dyrnes (Research report, 2019)
   Denne rapporten ser på norske innbyggere sine holdninger til klimaendringer og ulike klimapolitiske løsninger med fokus på innbyggerne i Trøndelag fylke. Rapporten benytter seg av data fra Norsk Medborgerpanel (NMP), ...
  • Hommedal skolegård: Prosjektperiode 2020-2022: "En annerledes dag" 

   Kjenes Arnesen, Siv Merete; Jentoft, Nina (Research report, 2022)
   Denne følgeevalueringen har lagt spesiell vekt på å belyse elevenes erfaringer med et alternativt opplæringstilbud på Hommedal skolegård i perioden 2020-2022. Vi finner at Grimstad kommune, ved etablering av Hommedal ...
  • Hot yoga mot revmatiske lidelser 

   Sivertsen, Kristina; Bjørnarå, Helga Birgit (Research report, 2022)
   Dette prosjektet har hatt som mål å undersøke effekten av infrarødvarme benyttet i tilknytning til yogaøvelser for mennesker med muskel- og skjelettlidelser i ulike deler av landet. Prosjektet ble startet i 2020 og hadde ...
  • Hva forklarer kostnads- og tidsoverskridelser i bypakker? En undersøkelse av utvalgte samferdselstiltak i Bergen, i Trondheim og på Nord-Jæren 

   Leknes, Einar (Research report, 2024)
   I dette prosjektet har vi undersøkt hvile faktorer som fremmer og hemmer vellykket iverksetting av samferdselstiltak. Til sammen er iverksettingen av seks ulike infrastrukturtiltak undersøkt i hhv Bergen, Trondheim og på ...
  • Hva kan kommunene gjøre for å få flere unge menn og innvandrere til å velge kommunal helse – og omsorgstjeneste 

   Jentoft, Nina (Research report, 2018)
   Dette er et delstudie i prosjektet #drømmejobben foretatt høst/vinter 2017/18. Gjennom intervjuer av sju 15 årige gutter som står foran linjevalget til videregående skole og deres rådgivere, en fokusgruppe på sykepleiestudiet ...
  • Hva lærer studentene om CRPD? 

   Jentoft, Nina (Research report, 2023)
   Denne kartleggingen gir en gjennomgang av om, og i så fall hvordan, fire utvalgte profesjonsstudier ved UiA tematiserer konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i undervisningen. Hovedfunnet i kartleggingen ...
  • Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene 

   Angell, Elisabeth; Kårtveit, Bård; Nygaard, Vigdis; Riseth, Jan Åge (Research report, 2022)
   Samisk og norsk er likeverdige språk i de 13 kommunene som inngår i forvaltningsområdet for samisk språklov. Rapporten kartlegger kompetansen i samisk språk og kultur, innenfor sektorene barnehage, grunnskole, videregående ...
  • Hvordan gjennomføre borgerpanel 

   Arnesen, Sveinung; Bentsen, Henrik Litleré; Bjørseth, Pål; Fimreite, Anne Lise; Ohren, Arild (Research report, 2022)
   Med denne håndboken ønsker vi å øke oppmerksomheten om borgerpaneler og være til inspirasjon for lesere som vurderer å gjennomføre et borgerpanel selv. Den er også sluttproduktet til forskningsprosjektet «Demokratisk ...
  • Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? - praksis i studiet viser vei 

   Jentoft, Nina; Gundersen, Ellen Dahl; Hellang, Øyvind (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer en kartlegging av 3. års sykepleierstudenters holdninger til og ønske om arbeidsgiver som ferdig utdannet sykepleier. Rapporten presenterer funn og anbefalinger basert på en spørreundersøkelse ...
  • Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen 

   Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari (Research report, 2021)
   I denne underveisrapporten fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen presenteres resultater fra fem undersøkelser som med ulike metodiske tilnærminger og datagrunnlag, har undersøkt sentrale ...
  • Infra-marginal rents in Norwegian fisheries 

   Asche, Frank; Misund, Bård; Pincinato, Ruth Beatriz; Tveterås, Ragnar (Research report, 2020)
   This paper examines economic rent in Norwegian fisheries 1985–2014. While several earlier studies provide estimates of total economic rent, our paper investigates different components of rent. This is important as different ...
  • Innovasjon i anleggsbransjen 

   Krogstad, Julie Runde; Meland, Kjersti V. (Research report, 2022)
   Nye Veier har vært en sentral aktør og bidragsyter til innovasjon i anleggsbransjen gjennom systematisk å ta i bruk totalentreprise på alle prosjekter, teste ut nye gjennomføringsmodeller, legge til rette for forenklinger ...
  • Innovasjonssystemet til den norske tunnelsikkerhetsnæringen 

   Meland, Kjersti V.; Kyllingstad, Nina (Research report, 2021)
   I dette prosjektet har vi undersøkt hvordan innovasjonssystemet til den norske tunnelsikkerhetsnæringen kan skape gode vilkår for innovasjon og entreprenørskap. Vi har undersøkt hvordan entreprenører på system- og bedriftsnivå ...
  • Integrering av HMS i bygge- og anleggsprosjekt ved bruk av Building Information Modelling (BIM): Et forprosjekt om barrierer og muligheter 

   Holte, Kari Anne; Gressgård, Leif Jarle; Kjestveit, Kari (Research report, 2020)
   Denne rapporten oppsummerer funnene fra et forprosjekt som hadde som målsetning å undersøke hvordan HMS‐utfordringer i bygg og anlegg kan inkluderes i BIM‐modeller. Forprosjektet er utført på vegne av Byggenæringens ...