• En vanskelig start. Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet 

   Olsen, Torunn Skåltveit; Jentoft, Nina (Research report, 2013)
   Forskningsprosjektet avdekker betydelige mangler ved å "se" og handle i forhold til risikoutsatte barn i småskolealder (6-9 år). Funnene er basert på personlige intervjuer med hundre informanter fra fire fylker. Lærere, ...
  • Hva kan kommunene gjøre for å få flere unge menn og innvandrere til å velge kommunal helse – og omsorgstjeneste 

   Jentoft, Nina (Research report, 2018)
   Dette er et delstudie i prosjektet #drømmejobben foretatt høst/vinter 2017/18. Gjennom intervjuer av sju 15 årige gutter som står foran linjevalget til videregående skole og deres rådgivere, en fokusgruppe på sykepleiestudiet ...
  • Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen? 

   Melberg, Kjersti; Holte, Kari Anne; Einarsen, Kari (Research report, 2018)
   Denne rapporten formidler erfaringene fra nedbemanningsprosesser i en rekke bedrifter i oljenæringen. Læring fra erfaringene kan på sikt bidra til å redusere stress, belastning og forebygge økt sykefravær forbundet med ...
  • Klimathon: Utfordringar og mogelege løysingar for lokal klimatilpassing i Noreg 

   Kvamsås, Hanna; Stiller-Reeve, Matthew (Research report, 2018)
   Dette er ein rapport om arbeidet med å arrangere Klimathon2018, samt analyse og resultat frå gruppearbeidet på arbeidsseminaret. Rapporten beskriv korleis Klimathon2018 vart planlagt og gjennomført til inspirasjon for ...
  • Landsbygdpolitikk i Skandinavia 

   Angell, Elisabeth (Research report, 2019)
   Denne rapporten om landsbygdpolitikk i Sverige og Danmark sammenlignet med norske forhold er skrevet innenfor en tidsramme på et par uker i november 2018.
  • Sluttrapport fra forskningsprosjektet om regionale ringvirkninger fra utbyggings- og driftsfase av Goliat 

   Nilsen, Trond; Karlstad, Stig (Research report, 2019)
   Denne rapporten oppsummerer hovedfunn fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Goliat og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Spørsmålene som vi søker svar på er hvilke ringvirkninger som oppstår som følge ...
  • Samisk kultur, identitet og samfunnsliv i Nye Narvik kommune 

   Nygaard, Vigdis; Kårtveit, Bård; Riseth, Jan Åge (Research report, 2019)
   Fra 1. januar 2020 blir Narvik, Ballangen og nord-østlig del av Divtasvuona/Tysfjord kommune en ny kommune – Nye Narvik kommune. Kommunereformen medfører et omfattende arbeid hvor innbyggere, ansatte, politikere, næringsliv ...
  • Kvinnesporet i Meland 

   Danielsen, Hilde; Pedersen, Michael S.; Jensen, Francine M.; Munkejord, Mai Camilla (Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om etableringen av Kvinnesporet, en utprøving av en ny modell for introduksjonsordningen for flyktninger i regi av Meland kommune. I prosjektperioden har Meland jobbet med å utvikle og prøve ut ...
  • Evaluering av nærmiljøtilskudd for Storhaug bydel 

   Tvedt, Helge Lea (Research report, 2019)
   I perioden 2015–2018 har Stavanger kommune bevilget 2 millioner kroner i nærmiljøtilskudd til Storhaug bydel. Tilskuddene har vært rettet mot ulike aktører som ønsker å gjennomføre sosiale, miljømessige og fysiske tiltak ...
  • Likemannstjeneste i Stavanger. Samarbeid om oppfølging etter institusjonsbehandling for rusavhengighet 

   Mydland, Trond Stalsberg; Kvanneid, Aase Jeanette (Research report, 2019)
   Prosjektet «Likemannstjeneste i Stavanger» har vært et forsøk med en ny samarbeidsmodell hvor tidligere rusavhengige har fungert som lønnet støtteperson (likemann/mentor) for andre rusavhengige som er i rehabilitering fra ...
  • Leiarspenn og organisering: Samanhengar med sjukefråvær og turnover 

   Holte, Kari Anne; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Øygarden, Olaug (Research report, 2019)
   Prosjektet «Leiarspenn og organisering» vart på oppdrag for KS gjennomført av NORCE Samfunn, hausten 2019, med formål å skaffa til vegar kunnskap om leiarspenn, i tydinga talet på tilsette ein leiar har ansvaret for. Konkret ...
  • Evaluering av prosjektet kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning 

   Normann, Roger; Kyllingstad, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har evaluert prosjektet kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at i denne rapporten brukes i stor grad forkortelsen NFYE for prosjektnavnet. Evalueringen har blitt gjennomført ...
  • Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem» 

   Müller-Eie, Daniela; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar (Research report, 2019)
   Kollektivselskapet Kolumbus iverksatte i 2015 sammen med Statens vegvesen, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Randaberg kommune og Bysykkelen.no. det virksomhetsrettede mobilitetsinitiativet ...
  • Ryfylkemodellen: Sluttevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere 

   Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn (Research report, 2019)
   I januar 2015 startet 17 kandidater med innvandrerbakgrunn opp med kvalifisering til helsefagarbeider etter Ryfylkemodellen. Forsøket ble igangsatt av og drevet ved Ryfylke Læringssenter (RL) i samråd med Strand kommune ...
  • Målbilde SUS 2023 OU 

   Nødland, Svein Ingve; Melberg, Kjersti (Research report, 2019)
   Denne rapporten oppsummerer en deskstudie av målbildet for SUS 2023. Oppdraget har til hensikt å få en beskrivelse av foretakets mål for bedre å sette opp omorganiseringsprosesser og -prosjekter i ønsket retning og etablere ...
  • Kunnskapsbaserte beslutningsverktøy? 

   Andersen, Gisle; Dale, Brigt; Kristoffersen, Berit (Research report, 2019)
   Denne rapporten er del av prosjektet Syntese av samfunnsvitenskapelige analyser av norsk havforvaltning. Dette er prosjektets norskspråklige sluttrapport, det er også utarbeidet en engelskspråklig sluttrapport. Hovedmålet ...
  • «Jo flere vi er sammen …» En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger 

   Eide, Helene M.K.; Homme, Anne D. (Research report, 2019)
   Barnehagesektoren har i de siste årene vært preget av store endringer og hyppige reformer. Full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass har skapt en eksplosiv vekst. Sammen med økt styring som vektlegger ...
  • Jobbskolen – et sted som bokstavelig talt redder liv (ref. deltaker) 

   Jentoft, Nina; Hellang, Øivind; Helmersen, Migle (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført denne evalueringen av tiltaket Jobbskolen på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune. Jobbskolen ligger rent organisatorisk til Ungdomsavdelingen i NAV Kristiansand men er et samarbeid mellom NAV ...
  • Portalen: Samskaping i rusomsorgen 

   Guribye, Eugene; Mydland, Tom Stalsberg (Research report, 2019)
   Portalen er et tiltak i regi av Kirkens Bymisjon i samarbeid med andre aktører, og ble utviklet med tanke på å tilby meningsfulle aktiviteter for personer i aktiv rus som ønsker endringer i livet og/eller venter på ...
  • Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommune 

   Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit (Research report, 2019)
   Denne rapporten formidler erfaringer, resultater og læringsverdi fra pilotprosjektet «kommunen og nærbutikken» som ble igangsatt av Merkurprogrammet med Distriktssenteret og Kommunenes sentralforbund som samarbeidspartnere. ...