• Næringsattraktivitet i Arendal kommune 

   Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arendal kommune. Hensikten med rapporten har vært å kartlegge hvor attraktiv kommunen oppleves som vert og samarbeidspartner for kommunens næringsdrivende. Resultatene fremkommer ...
  • Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet 

   Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina; Ricke, Michael Aloysius; Fossestøl, Knut; Bakkeli, Vidar; Borg, Elin; Legard, Sveinung (Research report, 2019)
   Denne rapporten omhandler partnerskapet i Nav-kontor, hvordan det fungerer, hvilke mulighetsrom det har og hvordan et fungerende partnerskap kan bidra til å utvikle Nav-kontorene. KS har satt i gang dette FoU-prosjektet ...
  • Samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet 

   Espegren, Astrid; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Guribye, Eugene; Lindén, Tord Skogedal (Research report, 2019)
   Denne rapporten diskuterer samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet. Formålet med rapporten er å fremskaffe kunnskap om ikke-offentlige aktørers bidrag i kommunenes ...
  • Rogalandskommunene og kommunestrukturspørsmålet 

   Leknes, Einar; Ridderstrøm, Line; Rommetvedt, Hilmar (Research report, 2019)
   I 2015 og 2016 deltok representanter fra NORCE Samfunn i den regionale ressursgruppen for kommunereformen i Rogaland som ble ledet av Fylkesmannen. Kommunene tok stilling til spørsmålet om kommunesammenslåing i 2016. ...
  • Våre strender – vår velferd. Strandrydding som inkludering og aktivt medborgerskap 

   Kvanneid, Aase J.; Guribye, Eugene (Research report, 2019)
   Denne rapporten er finansiert av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og handler om hvordan strandrydding som en form for aktivt medborgerskap kan bidra til en opplevelse av nytte og verdi for mennesker som, av ulike ...
  • Holdninger til klimaendringer og ulike klimapolitiske tiltak blant Trøndelags innbyggere 

   Nordø, Åsta Dyrnes (Research report, 2019)
   Denne rapporten ser på norske innbyggere sine holdninger til klimaendringer og ulike klimapolitiske løsninger med fokus på innbyggerne i Trøndelag fylke. Rapporten benytter seg av data fra Norsk Medborgerpanel (NMP), ...
  • Kartlegging av den akuttmedisinske kjeden 

   Idland, Siri; Morken, Tone; Allertsen, Merete; Solberg, Line Remme; Halvorsen, Karoline Stadheim; Isern, Cecilie Benedicte; Kongsgård, Håvard Wahl; Nilsen, Jan Erik (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utført på bestilling fra Helsedirektoratet, og er et samarbeidsprosjekt mellom NAKOS og NKLM. Bestillingen var en såkalt trendanalyse av den akuttmedisinske kjeden: ambulansetjenesten, AMK-sentralene, ...
  • Resultatrapport for kompetanseprosjektet “Mangfold på arbeidsplassen” 

   Fyhn, Tonje; Johnsen, Tone Langjordet; Øyeflaten, Irene Larsen; Jordbru, Anika; Tveito, Toril Helene (Research report, 2019)
   Deltakelse i arbeidslivet har lenge blitt behandlet som et rettighetsspørsmål, på den måten at enkelte grupper i samfunnet er underrepresentert og undersysselsatt som følge av diskriminering basert på etnisitet eller ...
  • Veien til selvstendighet 

   Kvestad, Ingrid; Bøe, Tormod (Research report, 2019)
   «Veien til Selvstendighet» er et samarbeidsprosjekt mellom Barneverntjenesten for Enslige Mindreårige Flyktninger i Bergen kommune og Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge, NORCE Norwegian Research Centre. Prosjektet ...
  • Digital flyt på legevakt 

   Heimestøl, Line Kamilla; Råd, Liv; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Morken, Tone (Research report, 2019)
   Legevaktene i Norge bruker mange verktøy for å registrere, triagere og dokumentere pasientinformasjon og behandling. De ulike systemene er ofte selvstendige og kommuniserer ikke, noe som sannsynligvis har ført til økt ...
  • Når barnevernet undersøker - Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 4 

   Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Iversen, Anette Christine; Fylkesnes, Marte Knag; Lauritzen, Camilla; Nygård, Reidunn Håøy; Vis, Svein Arild (Research report, 2019)
   Dette er den fjerde delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Rapporten baserer seg på analyse av 1123 barnevernssaker samt intervju med ledere og saksbehandlere. ...
  • HBS Agder - Førevaluering av tiltak for helsefremmende barnehager og skoler 

   Helmersen, Migle; Stiberg-Jamt, Rune (Research report, 2019)
   Hovedmålet med det nasjonale folkehelseprogrammet for den regionale satsingen i Agder og for prosjektsatsingen Helsefremmende barnehager og skoler (HBS) er å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Norce og ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2018 

   Morken, Tone; Solberg, Line Remme; Allertsen, Merete (Research report, 2019)
   Denne rapporten inneholder oppdaterte og nye data innhentet ved hjelp av elektronisk spørreskjema sendt til alle legevakter (leder) og legevaktsentraler (leder) i Norge høsten 2018. Undersøkelsen er NKLM sin syvende ...
  • Resultatmål i introduksjonsprogrammet for flyktninger 

   Guribye, Eugene; Espegren, Astrid (Research report, 2019)
   På oppdrag fra KS har NORCE vurdert i hvilken grad resultatmålene i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere gir et godt nok bilde av kommunenes langsiktige integreringsarbeid, og om resultatmålene oppleves som ...
  • Den tredje rollen: Fra distriktshøgskole til universitet 

   Normann, Roger; Pinheiro, Romulo (Chapter, 2019)
  • New knowledge for reduction and utilization of marine waste from fisheries (RE-D-USE) 

   Vangelsten, Bjørn Vidar; Olsen, Julia; Haarr, Marthe Larsen; Havas, Vilma; Normann, Anne Katrine; Ivanova, Ludmila; Sanli, Elizabeth (Nordlandsforskning rapport, Research report, 2019)
   The RE-D-USE project (“New knowledge for reduction and utilization of marine waste from fisheries”) was financed by the Norwegian Ministry for Climate and Environment through the Arctic 2030 programme and led by Nordland ...
  • Om gåarar og gåing 

   Merete, Jonvik (Research report, 2019)
   NORCE har på oppdrag frå Rogaland Fylkeskommune gjennomført ein studie om gåing. Studien tek for seg folks forhold til gåing, generelt, men primært til og frå jobb. Bakgrunnen for prosjektet er behov for å få fram meir ...
  • Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge 

   Tonheim, Milfrid; Danielsen, Hilde; Jakobsen, Reidar (Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av tverrfaglige konsultasjonsteam knyttet til saker med mistanke om vold eller overgrep mot barn. Evalueringens formål var «å fremskaffe kunnskap som kan gi grunnlag for å vurdere ...
  • Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) 

   Hellang, Øyvind; Lund, Ingrid; Einarson, Kari; Rubecksen, Kristin; Jentoft, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført en kartlegging av dagens håndhevingsordning for skolemiljøsaker og gjort vurderinger av mulige konsekvenser av nyere mobbeteori på oppdrag fra KS. Rapporten bygger på dokumentanalyse av faktiske ...
  • En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Sluttrapport. 

   Teräs, Jukka Tapani; Ellingsen, May-Britt; Kårtveit, Bård; Aarsæther, Nils; Nygård, Vigdis (Research report, 2019)
   Dette er sluttrapporten for prosjektet «En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord». Oppdraget: Ifølge beskrivelsen av oppdraget skal NORCE bidra til å identifisere kunnskap om vekst og verdiskaping ...