Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLehmann, Gunnar Bekke
dc.coverage.spatialEidfjord, Hordalandnb_NO
dc.date.accessioned2019-11-25T11:44:19Z
dc.date.available2019-11-25T11:44:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0801-9576
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630258
dc.description.abstractStatkraft skal vurdere en ny overføring av vann ut av Skytjedalsvatnets nedslagsfelt, til Rembesdalsvatnet. Overføringen vil gi redusert middelvannføring i den nederste kilometeren av Skytjedalselven, og nærmest fullstendig tørrlegging av et sideløp. Resultatene fra undersøkelser i Skytjedalsvatnet og Skytjedalselven viste god vannkvalitet. Kvaliteten på auren i Skytjedalsvatnet kan sies å være middels god. Det så ut til å være akseptabel tilgang på flere typer næringsdyr for aure i Skytjedalsvatnet. Bestandstettheten som ble registrert på garnfisket var antakelig et underestimat. Både fiskens veksthastighet og frekvensen av parasitter i fisken (fiskeandmark og måkemark) indikerte en forholdsvis tett bestand. De store gytearealene i Skytjedalselven legger også til rette for dette. Auren har i Skytjedalselven svært gode gytelokaliteter, og det er store tilgjengelige oppvekstarealer for ungfisk der. Tetthetsestimatet fra el-fiskestasjonen var 28,5 aure > 0+. Mengden 2+ på el-fiskestasjonen kan indikere at mye ungfisk står på elven til den blir tre år gammel. Det bør vurderes om overføring av vann ut av nedslagsfeltet kan endre vannkvaliteten i Skytjedalsvatnet. En bør i tillegg vurdere om en reduksjon av vanntilførselen inn i Skytjedalen kan gi effekter på myr/våtmarksområdet. Slik forholdet mellom middelvannføring, overflatetilrenning og grunnvannstilsig er framstilt, ser det ikke ut til at overføringen vil ha stor effekt på vannføringen i Sima i lavvannføringsperioder. Overføring av vann vil i hovedsak påvirke de gyte- og oppvekstarealer som ligger i Skytjedalselvens nedre tredjedel. Sett fra en «fiskekultiveringsmessig» synsvinkel vil ikke dette nødvendigvis være en ulempe, dersom det gir lavere rekruttering, mindre næringskonkurranse og bedre vekst hos auren. Det vil være en fordel å gjennomføre bonitering, utvidet el-fiske og lokalisering av vandringshinder for å få mer presis kunnskap om de sannsynlige konsekvensene for auren av redusert vannføring.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatkraftnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUnifob Miljøforskningnb_NO
dc.relation.ispartofLFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
dc.relation.ispartofseriesLFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectaurenb_NO
dc.subjectprøvefiskenb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringnb_NO
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i Skytjedalsvatnet og Skytjedalselven, Eidfjord, september 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.issueLFI-154nb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.subject.nsiNaturvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • LFI rapportserie [348]
    Rapporter fra Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

Vis enkel innførsel