Nye registreringer

 • Restaurerings- og tiltaksplan for Barstadvikelva 

  Kambestad, Marius; Stranzl, Sebastian Franz (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;446, Research report, 2022)
  Barstadvikelva i Ørsta kommune ble rammet av en storflom i 2016. I etterkant av flommen ble det gjort et feilslått «oppryddingsarbeid» med gravemaskin, tilsynelatende uten innspill fra miljøfaglig ekspertise. I sum har ...
 • Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen 2019 og 2020 

  Isaksen, Trond Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Hanssen, Erlend Mjelde (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  Vannføringen i Vosso er den største driveren når det gjelder vanntransport (strømretning og -styrke) gjennom bassenget i Evangervatnet og sundet mellom Hernes og Fadnes. Det er registrert liten eller ingen effekt av ...
 • Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen i 2018 

  Isaksen, Trond Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Avlesen, Helge; Skoglund, Helge; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
  Våren 2018 utførte LFI ved Norce Miljø strømmålinger i østre del av Evangervatnet. Formålet var å undersøke i hvilken grad driftsvannføringen fra Evanger kraftverk kunne påvirke strømmønster og temperatur i Evangervatnet ...
 • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2021 

  Hanssen, Erlend Mjelde; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2021. Dette var andre av seks år i et ...
 • Habitatkartlegging i Hareidvassdraget i 2021 

  Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Hareidvassdraget i Hareid kommune våren 2021. Anadromt areal i Hareidselva, Kaldholelva og Riseelva ble kartlagt. Totalt ble det gjort ...
 • Habitatkartlegging i Samnangervassdraget i 2021 

  Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Samnangervassdraget i Samnanger kommune sommeren og høsten 2021. Anadromt areal i Tysseelva, Storelva og Frølandselva ble kartlagt. I ...
 • Habitatkartlegging i Innfjordelva høsten 2021 

  Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Innfjordelva i Rauma kommune høsten 2021. Kartleggingen viser at mangel på skjul er den viktigste fysiske habitatflaskehalsen for laks ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Rapport for perioden 2016-2020 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
  I årene 2007-2020 er det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i følgende seks regulerte vassdrag i Hardanger; Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva. Denne ...
 • Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2021 

  Skoglund, Helge; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
  Høsten 2021 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva, Haugsdalselva ...
 • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2021 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Furset, Thomas Tveit; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
  Høsten 2021 ble det planlagt utfisking av rømt oppdrettslaks i 13 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). Hensikten var å redusere ...
 • Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2021 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
  Ved drivtelling i Suldalslågen 1-2. desember 2021. ble det registrert 1055 laks og 592 sjøaure. Blant 653 laks som var mulig å observere for merking, var 373 fettfinneklippet (dvs. 57 %). Som i tidligere drivtellinger var ...
 • Habitatkartlegging av Bolstadelva og Vosso i 2020 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  Samlet sett viser kartleggingen at det forekommer gyting av laks i hele Vossovassdraget. Imidlertid er det flere steder lite hulrom i elvebunnen og dermed dårlige skjulforhold for eldre ungfisk i flere av de undersøkte ...
 • Reetablering av laks i Modalsvassdraget. Statusrapport pr. 2021. 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
  I Modalselva er det gjennomført en styrt reetablering av laks. Prosjektet har pågått siden 2014. Tiltakene består av rognplanting i elv, sleping av klekkerismolt fra elvemunning til slippunkt ved Manger og fullkalking av ...
 • Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak 

  Skoglund, Helge; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid M.; Birkeland, Ina; Postler, Christoph; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Ray, Jessica Louise; Lima, Rachel; Espedal, Espen Olsen; Johannessen, Arne; Normann, Eirik S.; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
  Bleka i Byglandsfjorden gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann og er sammen med Namsblanken Norges eneste gjenlevende relikte laksestamme. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering førte bestanden til ...
 • Vetlefjordelvi - Undersøkelser av ungfisk og gytefisk i perioden 2016-2020 samt evaluering av gjennomførte tiltak. 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
  På oppdrag fra Sogn og Fjordane Energi AS har Norce LFI gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Vetlefjordelvi i perioden 2016-2020. Det ble også igangsatt et miljødesignprosjekt i 2015 for å bøte på tidligere identifiserte ...
 • Hellandsfoss kraftverk i Modalselva - effekter på fiskebiologiske forhold. 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
  Denne rapporten sammenstiller fiskebiologiske undersøkelser utført av NORCE LFI i Modalselva nedstrøms Hellandsfossen fra fisketrappen og ned til utløp sjø. Undersøkelsene omfatter habitatkartlegging, overvåking av ...
 • Resultater fra studier av smoltoverlevelse forbi Evanger kraftverk våren 2020 

  Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
  I forbindelse med reetableringsarbeidet med Vossolaksen har det vært stort fokus på å identifisere og eventuelle minimere flaskehalser i livssyklusen til laksen. Overlevelsen til smolt i ferskvann har blitt vurdert som en ...
 • Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse for utvalgte vannforekomster i Nordfjord og Sunnfjord 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Espedal, Espen Olsen; Hansen, Erlend; Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
  Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra Vestland Fylkeskommune om å få utført en habitatkartlegging inkludert fysiske inngrep og fastsetting av vandringshinder, fisk- og bunndyrundersøkelser samt forslag til tiltak i 19 ...
 • Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Voss og Osterøy 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Espedal, Espen Olsen; Hansen, Erlend; Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
  Bakgrunnen for dette oppdraget var et ønske fra Vestland Fylkeskommune om å få utført habitatkartlegging, inkludert kartlegging av fysiske inngrep og fastsetting av vandringshindre, fisk- og bunndyrundersøkelser, samt ...
 • Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte forekomster i Indre og Ytre Sogn 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Espedal, Espen Olsen; Hansen, Erlend; Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
  Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra Vestland Fylkeskommune om å få utført en habitatkartlegging inkludert fysiske inngrep og fastsetting av vandringshinder, fisk- og bunndyrundersøkelser samt forslag til tiltak i 16 ...

Vis flere