Recent Submissions

 • Effekter av regulering på bunndyr 

  Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  Bruk av ferskvann øker i Norge og i resten av verden. I Norge er mer en to tredjedeler av vassdragene regulert. Regulering og andre menneskelige aktiviteter i vassdrag og i nedslagsfeltet til vassdrag bidrar til å endre ...
 • Overvåking av rippede arealer i Suldalslågen 2023 

  Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2024)
  En rekke studier har pekt på mangel av skjul i regulerte Suldalslågen som flaskehals for produksjon av laks og sjøaure. For å avbøte dette og å gjenskape mer naturtypiske sedimentforhold, slik som store flommer hadde gjort ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget. Årsrapport for undersøkelser i 2023 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
  Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er rapport for undersøkelsene gjort i 2023 og ettervinteren 2024, men inneholder også data for hele undersøkelsesperioden. ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2023 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
  Siden 2007 har det vært gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i de regulerte vassdragene Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva i Hardanger. Denne rapporten ...
 • Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2023 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
  Høsten 2023 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i ni elver hvor Eviny er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva, ...
 • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2023 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Irgens, Christian; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
  Høsten 2023 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 14 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...
 • Kartlegging av sjøørretvassdrag i Ørsta i 2022 

  Hanssen, Erlend Mjelde; Simonsen, Lisa Hansen; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
  «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre» er et prosjekt ledet av organisasjonen Lakseelvene på Sunnmøre og finansiert av Hofseth Aqua AS med en rekke offentlige bidragsytere. Norwegian Research Centre ved faggruppen Laboratorium ...
 • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2023 

  Kambestad, Marius; Simonsen, Lisa Hansen; Hanssen, Erlend Mjelde (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2024)
  På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2023. Dette var fjerde av seks år i et ...
 • Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2023 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Haraldstad, Tormod (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
  Ved drivtelling i Suldalslågen 16.-17. november 2023 ble det registrert 926 laks, fordelt på 210 smålaks, 457 mellomlaks og 259 storlaks, samt 968 aure. Det var mulig å observere merkestatus for 575 laks, hvorav 313 var ...
 • Field report for snorkeling surveys and removal of escaped farmed salmon in 13 rivers in Iceland 2023 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Guðmundsson, Leó Alexander (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  In August 2023, the aquaculture company Arctic Fish (Arctic Sea Farm) reported two small holes in one of its net-pens in Patreksfjörður in the Westfjords, Iceland. The Icelandic Food and Veterinary Authority estimated that ...
 • Habitat og tiltak i Aurlandsvassdraget – Statusrapport 2022 

  Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
  I løpet av de siste tiårene, spesielt fra 2010 og fremover, har det blitt gjennomført flere miljøtiltak i Aurlandsvassdraget for å forbedre eller gjenopprette fiskehabitatforholdene. Dette inkluderer tiltak som gytegrusutlegg, ...
 • Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø 

  Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter; Kroglund, Frode; Halleraker, Jo Halvard (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Fysiske inngrep i elver og bekker, samt endringer i vannføring (hydromorfologiske endringer), har ført til redusert økologisk tilstand i mange elver. Hydromorfologiske endringer regnes for å være blant de mest utbredte ...
 • Bruk av historisk kunnskap og miljø-DNA for å undersøke mulig forekomst av bleke i Nidelva 

  Barlaup, Bjørn Torgeir; Isaksen, Trond Einar; Shea, Dylan; Johansen, Kurt; Håkedal, Arild; Kleiven, Einar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
  Den relikte laksen bleke var tidligere en verdifull ressurs i Nidelva. På grunn av kraftige forsuring forsvant bleka fra fiskefangstene på 1970- og 1980-tallet, og den unike bestanden antas å være tapt for alltid. Imidlertid ...
 • Habitatkartlegging i Ørstavassdraget i 2022 

  Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;489, Research report, 2023)
  Denne rapporten sammenstiller resultater av en habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Ørstavassdraget sommeren og høsten 2022. Habitat og inngrep ble kartlagt på hele anadrom strekning, som inkluderer Ørstaelva, Åmdalselva, ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for undersøkelser i 2022 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er rapport for undersøkelsene gjort i 2022 og ettervinteren 2023, men inneholder også data for hele undersøkelsesperioden. ...
 • Helhetlig tiltaksplan og klimasårbarhetsanalyse for Sokndalsvassdraget 

  Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Mayer, Stephanie; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
  I et tverrfaglig samarbeid som inkluderer ferskvanns- og restaureringsbiologi, klimaforskning, hydrologi og hydraulikk vises at vassdragsmiljøet i Sokndalsvassdraget er påvirket av en rekke fysiske inngrep og forurensing. ...
 • Ekstraordinær overvåking av lakselussituasjonen i Nordhordland våren 2023 

  Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
  I forbindelse med overvåking av utvandrende laksesmolt fra elvene Vosso og Dale ble det tidlig i mai 2023 oppdaget sjøørret med kraftige påslag av lakselus langt inne i fjordsystemet. På oppdrag fra Miljødirektoratet ble ...
 • Effekter av endret vanntemperatur på vekst og rekruttering hos laks i Bolstadelva 

  Skoglund, Helge; Vollset, Knut Wiik; Isaksen, Trond Einar; Avlesen, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Evanger kraftverk fører til at vanntemperaturen i Bolstadelva blir kaldere om sommeren og varmere om vinteren. Lavere sommertemperatur resulterer i redusert vekst hos ungfisk av laks og aure, og dermed økt smoltalder. Det ...
 • Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2022 

  Skoglund, Helge; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Høsten 2022 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i åtte elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva, ...
 • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2022 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Irgens, Christian; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Høsten 2022 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 13 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...

View more