Recent Submissions

 • Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø 

  Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter; Kroglund, Frode; Halleraker, Jo Halvard (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Fysiske inngrep i elver og bekker, samt endringer i vannføring (hydromorfologiske endringer), har ført til redusert økologisk tilstand i mange elver. Hydromorfologiske endringer regnes for å være blant de mest utbredte ...
 • Bruk av historisk kunnskap og miljø-DNA for å undersøke mulig forekomst av bleke i Nidelva 

  Barlaup, Bjørn Torgeir; Isaksen, Trond Einar; Shea, Dylan; Johansen, Kurt; Håkedal, Arild; Kleiven, Einar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
  Den relikte laksen bleke var tidligere en verdifull ressurs i Nidelva. På grunn av kraftige forsuring forsvant bleka fra fiskefangstene på 1970- og 1980-tallet, og den unike bestanden antas å være tapt for alltid. Imidlertid ...
 • Habitatkartlegging i Ørstavassdraget i 2022 

  Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;489, Research report, 2023)
  Denne rapporten sammenstiller resultater av en habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Ørstavassdraget sommeren og høsten 2022. Habitat og inngrep ble kartlagt på hele anadrom strekning, som inkluderer Ørstaelva, Åmdalselva, ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for undersøkelser i 2022 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er rapport for undersøkelsene gjort i 2022 og ettervinteren 2023, men inneholder også data for hele undersøkelsesperioden. ...
 • Helhetlig tiltaksplan og klimasårbarhetsanalyse for Sokndalsvassdraget 

  Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Mayer, Stephanie; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
  I et tverrfaglig samarbeid som inkluderer ferskvanns- og restaureringsbiologi, klimaforskning, hydrologi og hydraulikk vises at vassdragsmiljøet i Sokndalsvassdraget er påvirket av en rekke fysiske inngrep og forurensing. ...
 • Ekstraordinær overvåking av lakselussituasjonen i Nordhordland våren 2023 

  Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
  I forbindelse med overvåking av utvandrende laksesmolt fra elvene Vosso og Dale ble det tidlig i mai 2023 oppdaget sjøørret med kraftige påslag av lakselus langt inne i fjordsystemet. På oppdrag fra Miljødirektoratet ble ...
 • Effekter av endret vanntemperatur på vekst og rekruttering hos laks i Bolstadelva 

  Skoglund, Helge; Vollset, Knut Wiik; Isaksen, Trond Einar; Avlesen, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Evanger kraftverk fører til at vanntemperaturen i Bolstadelva blir kaldere om sommeren og varmere om vinteren. Lavere sommertemperatur resulterer i redusert vekst hos ungfisk av laks og aure, og dermed økt smoltalder. Det ...
 • Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2022 

  Skoglund, Helge; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Høsten 2022 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i åtte elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva, ...
 • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2022 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Irgens, Christian; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Høsten 2022 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 13 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...
 • Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Floteneset høsten 2022 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Normann, Eirik; Lamberg, Anders (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Høsten 2022 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 13 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...
 • Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2022 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Ved drivtelling i Suldalslågen 22-23. november 2022 ble det registrert 1376 laks, fordelt på 280 smålaks, 686 mellomlaks og 410 storlaks, samt 1042 sjøaure. Blant 699 laks som var mulig å observere for merking, var 431 ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2022 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Siden 2007 har det vært gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i de regulerte vassdragene Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva i Hardanger. Denne rapporten ...
 • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2022 

  Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
  På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2022. Dette var tredje av seks år i et ...
 • Slep av laksesmolt fra Storelva som avbøtende tiltak mot estuarine blandsoner - Smoltårgang 2022 

  Haraldstad, Tormod; Johansen, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
  Statsforvalteren i Agder ønsket at NORCE LFI skulle videreføre fangst og transport av smolt i Storelva forbi områder med gjedde, samt områder med giftig aluminium i brakkvann. Data skulle samrapporteres med tidligere ...
 • Habitatkartlegging i Strynselva høsten 2020 

  Stranzl, Sebastian Franz; Vollset, Knut; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Strynselva i Stryn kommune høsten 2020. Kartleggingen viser at mangel på gytehabitat og skjul er viktige habitatflaskehalser. Det anbefales ...
 • Application of airborne LiDAR bathymetry in Norway 

  Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Hauer, Christoph; Floedl, P. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  New technologies in remote sensing provide opportunities for effectively sampling information on topography and bathymetry for large areas. With Airborne LiDAR Bathymetry (ALB) terrain and also the river bottom (bathymetry) ...
 • Ekso - Status for laks og sjøaure og evaluering av gjennomførte tiltak 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  NORCE LFI har gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Ekso siden før kalkingen av Ekso startet opp i 1997, og gytefisktelling i vassdraget har vært utført årlig siden 1998. I perioden 2006-2011 ble det gjennomført et ...
 • Flom og miljø i et endret klima – innovative metoder for restaurering og bedre miljøtilstand 

  Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Flödl, Peter; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Bodin, Christian Lucien; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  Klimaendringer vil føre til større flomskaderisiko i Norge og med dette et behov for klimatilpasning og bedre flomrisikohåndtering. Samtidig skal miljøtilstand i vassdrag forbedres. Norge har forpliktet seg å nå både natur- ...
 • Evaluering av utførte habitattiltak i Teigdalselva 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  Habitattiltak er vassdragsspesifikke og hvilke tiltak som er best egnet må baseres på identifiserte flaksehalser i det enkelte vassdrag. I Teigdalselva forelå det god dokumentasjon på at det på store arealer i den øvre ...
 • Habitatkartlegging i Norddalselva i Fjord kommune i 2021 

  Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
  Denne rapporten sammenstiller resultater av en habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Norddalselva i Fjord kommune våren 2021. Hele anadrom strekning ble kartlagt. Norddalselva er relativt stri på hele anadrom strekning. ...

View more