Recent Submissions

 • Laks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks? 

  Pulg, Ulrich; Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lennox, Robert J. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
  Innkrysning av rømt oppdrettslaks vurderes som en av de største truslene mot villaks. Overvåking av innkrysning og innsig av oppdrettslaks samt uttak av oppdrettsfisk gjennomføres i en rekke lakseelver. I mindre kystvassdrag ...
 • Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2019 

  Birkeland, Ina Bakke; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Skoglund, Helge; Helle, Turid Myklebust; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Dåsånavassdraget er en sideelv til Otra, og var en del av det opprinnelige utbredelsesområdet til den relikte laksen bleke før den forsvant fra vassdragsavsnittet som følge av forsuring. I perioden 20142018 har det årlig ...
 • Utredningsmetoder og tiltak til bedring og restaurering av fysisk vannmiljø. En veileder for kraftregulerte elver 

  Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Denne veilederen gir råd om aktuelle utredninger og tiltak for å avbøte økologiske effekter av kraftreguleringer på elveøkosystem i norske vassdrag. Mange av undersøkelsene som her foreslås vil således danne kunnskapsgrunnlaget ...
 • Hydromorfologiske tiltak til bedring av miljøtilstand i Espedalselva 

  Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Espedalsvassdraget er et svært produktivt habitat for sjøaure og laks. Deler av vassdraget er nesten urørt, har en enestående og særpreget morfologi. Generelt sett finnes det mye skjul og gode habitatforhold for ungfisk ...
 • Flom og miljø i et endret klima. Verktøy til en naturbasert klimatilpasning. Statusrapport 2020 

  Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Flödl, Peter; Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Økte nedbørsmengder har ført til større flomskaderisiko og behov for bedre flomrisikohåndtering. Samtidig skal miljøtilstand i vassdrag forbedres. Med tradisjonelle metoder medfører flomsikring imidlertid ofte en reduksjon ...
 • Vanndekt areal, habitatkvalitet og vannføring i Vassbygdelva 

  Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Formålet med utredningen var å vurdere sammenhengen mellom vanndekt areal, habitatkvalitet og vannføring i Vassbygdelva samt effekten av forskjellige steder til slipp av en minstevannføring. Basert på syv droneoppmålinger ...
 • Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag 

  Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Gabrielsen, Sven Erik; Postler, Christoph; Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Bremset, Gunnbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter; Alfredsen, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Det er økt fokus på bedring av fysiske miljøforhold i vassdrag, og med dette har behovet for å kunne vurdere kostnader og nytte ved slike tiltak økt. Prinsippet om «positiv kost-nytte» legges eksempelvis til grunn ved ...
 • Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2018 - 2019 

  Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian Franz (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
  Gassovermetning fra Brokke kraftverk har ligget over 110 % i 35-36 % av tiden i perioden 2018-2019. Toppverdien var 176 % (2018). Årsgangene og intensitet samsvarte med årene før og var preget av 8 uker lange overmetningsperioder ...
 • Tiltak til rensing av elvebunnen i Suldalslågen. Resultater av pilotprosjekt 2019 

  Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Helle, Turid Myklebust (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Flere studier har påpekt mangel på skjul for ungfisk som en flaskehals for fiskeproduksjon for laks og sjøaure i Suldaslågen. En årsak er sterk begroing av mose som følge av lav naturlig sedimenttransport samt reduserte ...
 • Kongsfjord Habitatkartlegging og fiskebiologiske undesøkelser i perioden 2014-2018 

  Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  I perioden 2014-2018 er det gjennomført undersøkelser av tettheter av ungfisk, gytefisk og det er utført en kartlegging av det fysiske habitatet i Kongsfjordelva. Tetthetene av ungfisk av laks undersøkt i perioden 2014-2018, ...
 • Forslag til passasjeløsning i Gysfossen, Lygna Oppmåling og arbeidsskisser 

  Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Gabrielsen, Sven Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  I 2014 ble det etablert en fiskepassasje ved Kvåsfossen som ligger ca. 5 km nedstrøms Gysfossen. Etableringen av fisketrappen var ment for at laksen skulle kunne benytte seg av en strekning på ca. 20 km med nye potensielle ...
 • Åelva: Utlegging av gytegrus i 2019 og undersøkelse av gytegroper i 2020 

  Wiers, Tore; Eirik Straume, Normann; Landro, Yngve; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
  Våren 2019 ble NORCE LFI kontaktet av Pål Jacob Klouman og Espen Myre ved Norsk Villaksbevaring AS om å etablere to gyteområder for laksefisk i Åelva som ligger i nedre del av Gjengedalsvassdraget i Hyen. Bakgrunnen for ...
 • Matreelva - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 

  Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og Uni Research Miljø LFI (heretter kalt LFI) ble det i perioden 2006-2011 gjennomført et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der LFI jevnlig har oppdrag. Dette ...
 • Undersøkelser av aurebestander i 18 reguleringsmagasin og innsjøer. Tyssefaldene og Mauranger 2019 

  Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Postler, Christoph; Landro, Yngve; Bodin, Christian Lucien; Myklatun, S. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
  NORCE LFI fikk i 2019 i oppdrag av Statkraft å gjennomføre prøvefiske i 18 reguleringsmagasin/innsjøer i Hardangerregionen. Av disse ligger 12 lokaliteter på vestsiden av Hardangervidda i Tyssefaldenes nedslagsfelt, og 6 ...
 • Situasjonen for laksefisk i Yndesdalsvassdraget pr. 2020 

  Lehmann, Gunnar Bekke; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Målet for denne rapporten/utredningen er å gi en oversikt over situasjonen pr. 2020 med hensyn til vannkjemiske og biologiske data, 30 år etter oppstart av kalking i Yndesdalsvassdraget. Arbeidet er i hovedsak basert på ...
 • Biologiske og kjemiske undersøkelser i 9 vassdrag i Sogn og Fjordane i 2019 

  Skår, Bjørnar; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
  I ytre deler av Sogn og Fjordane har mange vassdrag vært utsatt for forsuring, men siden 1990‐tallet har det vært en forbedring i forsuringssituasjonen i Sogn og Fjordane. Det har imidlertid vært påvist flere sjøsaltepisoder ...
 • Miljødesign i Teigdalselva, Vestland 

  Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  I Teigdalselva foreligger det ikke krav om minstevannføring. Svært lave vannføringer og dårlig habitatkvalitet er vurdert til å være en betydelig flaskehals for fiskeproduksjonen. Med dette som utgangspunkt var det ønskelig ...
 • Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevandret PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget i perioden 2015-2019 

  Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Prosjektet med å styrke bestanden av laks i Eidfjordvassdraget har pågått over fire år med forsøkssmolt som har blitt slept og satt ut i fjordsystemet i 2015–2018, og med tre år med utsettingsforsøk i vassdraget i 2017–2019. ...
 • Kartlegging av habitatforhold i nedre Tokkeåi 

  Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Engquist, M. O. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Etter habitatforbedrende tiltak i form av ripping, terskeljusteringer og utlegg av både gytegrus, blokk og skjulrik rullestein i nedre Tokkeåi i løpet av de siste årene, ønsket Statkraft en ny fysisk kartlegging i Tokkeåi ...
 • Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2019 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  I årene 2007-2019 er det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i følgende seks regulerte vassdrag i Hardanger; Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva. Denne ...

View more