Collections in this community

Recent Submissions

 • Otra – Habitatkartlegging av lakseførende strekning og i utvalgte bekker i 2020 

  Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Velle, Gaute; Helle, Turid Myklebust; Hanssen, Erlend Mjelde (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  NORCE LFI fikk i mars 2020 i oppdrag fra Otra Laxefiskelag å kartlegge anadrom strekning inkludert utvalgte sidebekker i Otra. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for laks ...
 • Kartlegging av Torfinno, Voss kommune. Habitat, ungfisk, bunndyr og tiltak 

  Espedal, Espen Olsen; Gabrielsen, Sven Erik; Postler, Christoph; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  BKK ønsket å få gjennomført en kartlegging av fysisk habitat i den anadrome delen av Torfinno i tillegg til undersøkelser av ungfisktettheter og prøvetaking av bunndyr. Norce LFI har i denne anledning på oppdrag fra BKK ...
 • Effekter av vanntemperatur på vekst og rekruttering hos laks og aure i Bjoreio 

  Skoglund, Helge; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Tapping av kaldt bunnvann fra Sysenmagasinet for å opprettholde minstevannføringen i Vøringsfossen har ført til lavere temperaturer og dårligere oppvekstsvilkår for laks og sjøaure i Bjoreio. Som et tiltak for å øke ...
 • Vetlefjordelvi – forslag til justering av terskler 

  Gabrielsen, Sven Erik; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  På oppdrag fra Sogn og Fjordane Energi AS (heretter kalt SFE) har NORCE LFI (heretter kalt LFI) gjennomført en vurdering av samtlige terskler i Vetlefjordelvi i Balestrand kommune, mai 2020. Hensikten med feltarbeidet var ...
 • Biologiske og kjemiske undersøkelser i 9 vassdrag i Sogn og Fjordane i 2019 

  Skår, Bjørnar; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
 • Miljødesign i Teigdalselva, Vestland 

  Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  I Teigdalselva foreligger det ikke krav om minstevannføring. Svært lave vannføringer og dårlig habitatkvalitet er vurdert til å være en betydelig flaskehals for fiskeproduksjonen. Med dette som utgangspunkt var det ønskelig ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2019 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Laksebestanden i Eidfjordvassdraget gikk kraftig tilbake på 1990-tallet, og har over lang tid vært kritisk lav. Vassdragsreguleringene på slutten av 1970-tallet har resultert i endringer i vannføring og temperaturforhold ...
 • Kartlegging av habitatforhold i nedre Tokkeåi 

  Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Engquist, M. O. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Etter habitatforbedrende tiltak i form av ripping, terskeljusteringer og utlegg av både gytegrus, blokk og skjulrik rullestein i nedre Tokkeåi i løpet av de siste årene, ønsket Statkraft en ny fysisk kartlegging i Tokkeåi ...
 • Kartlegging av vanndekt areal og habitatforhold for fisk i Bjoreio, Eidfjordvassdraget 

  Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Som en følge av Eidfjord Nord reguleringen ble vannføringen i Bjoreio i Eidfjordvassdraget redusert. I det opprinnelige manøvreringsreglementet for reguleringen ble det gitt et krav om å opprettholde en minstevannføring ...
 • Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevandret PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget i perioden 2015-2019 

  Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
 • Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2019 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  I årene 2007-2019 er det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i følgende seks regulerte vassdrag i Hardanger; Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva. Denne ...
 • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2019 

  Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Hellen, B. A.; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Høsten 2019 ble det planlagt utfisking av rømt oppdrettslaks i 20 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Østfold etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). I tre av ...
 • Vetlefjordelvi - Undersøkelser av ungfisk og gytefisk i perioden 2016-2019 samt evaluering av gjenn... 

  Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  På oppdrag fra Sogn og Fjordane Energi AS har Norce LFI gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Vetlefjordelvi i perioden 2016-2019. Det ble også igangsatt et miljødesignprosjekt i 2015 for å bøte på tidligere identifiserte ...
 • Habitatkartlegging av Etnevassdraget 

  Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Norce LFI fikk i 2019 i oppdrag fra Etne Elveeigerlag å kartlegge Etnevassdraget. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk ved å kartlegge fysiske egenskaper som ...
 • Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Slakteriet Brekke AS høsten 2019 

  Skoglund, Helge; Lehmann, Gunnar Bekke; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Den 16. september 2019 meldte Slakteriet Brekke AS fra til Fiskeridirektoratet om en rømmingshendelse fra sin lokalitet 13654 Instefjord i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Opptelling tilsa at det dreide seg om ca. 17 200 ...
 • Overvaking av fisk, botndyr og vasskjemi i samband med massedeponi ved Vikja og Hopra 

  Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  I samband med rassikring av Riksveg 13, Vik-Vangsnes, som starta opp i desember 2017, har om lag 50 000 m3 jordmassar og om lag 72 000 m3 steinmassar frå Vetleøyri vorte plassert på Hesjasletta langsmed Vikja. Vidare har ...
 • Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse for sidebekker i Suldal. 

  Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra Fylkesmannen i Rogaland om å få utført fysisk og biologisk kartlegging, og forslag til tiltak i 23 sidebekker til Suldalsvassdraget i Rogaland. I tillegg var Statkraft interessert ...
 • Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019. 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn Torgeir (Research report, 2020)
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2017 

  Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Chapter, 2020)
  I 2017/2018 kom det vesentlig mer nedbør enn normalt, og også betydelig mer enn gjennomsnittet for måleperioden 1995 – 2017. Middel-temperaturen var derimot lavere enn normalen. Avrenningen ble betydelig høyere enn ...
 • Application of polychaetes in (de)coupled integrated aquaculture: an approach for fish waste bioremediation 

  Nederlof, Marit; Fang, Jinghui; Dahlgren, Thomas Gunnar; Rastrick, Samuel; Smaal, Aad C.; Strand, Øivind; Sveier, Harald; Verdegem, Marc C.J.; Jansen, Henrice M (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  ABSTRACT: Development of benthic components within integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) systems warrants more attention, and the development of polychaetes as an extractive component in IMTA systems is ongoing. This ...

View more