Collections in this community

Recent Submissions

 • Vikja - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2020. Vurderinger av nye produksjonsområder og tørrlegging av elvearealer nedstrøms Hove kraftverk. 

  Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar (Research report, 2021)
  På oppdrag fra Statkraft Energi AS, har NORCE LFI gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Vikja høsten 2020. Målsettingen for disse undersøkelsene er å følge opp tidligere fiskebiologiske undersøkelser . Videre er det ...
 • Ungfiskundersøkelser, gytefisktelling og vurdering av aktuelle habitattiltak i Nærøydalselva 2020. 

  Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik (Research report, 2021)
  NORCE LFI har fått i oppdrag av Statkraft å overvåke utviklingen i bestandsstatus gjennom årlige ungfiskundersøkelser og resultater fra gytefisktelling i Nærøydalselva. I tillegg skal mulighetene for å gjennomføre habitattiltak ...
 • Dalselva Fiskebiologiske undersøkelser i 2020 og vurdering av tiltak for oppvandring av fisk 

  Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar (Research report, 2021)
  På oppdrag fra Statkraft Energi AS har NORCE LFI, gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Dalselva høsten 2020. Målsettingen for disse undersøkelsene er å følge opp tidligere undersøkelser (Gabrielsen et al. 2015). ...
 • Jostedøla - Fiskebiologiske undersøkelser i 2020 

  Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar (Research report, 2021)
  I den nye kontrakten mellom Statkraft og NORCE LFI (Nr. 4500295079), er overvåking av ungfisk og gytefisk i Jostedøla i 2020 og i 2021 oppdraget. Målsettingen for disse undersøkelsene er å følge opp tidligere undersøkelser ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2020 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
  Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er rapport for undersøkelsene gjort i 2020 og ettervinteren 2021, men inneholder også data for hele undersøkelsesperioden. ...
 • Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2020 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
  Høsten 2020 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva og ...
 • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2020 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Furset, Thomas Tveit; Hellen, Bjart Are; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
  Høsten 2020 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 20 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...
 • Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2020 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
  Ved drivtelling i Suldalslågen 1-2. desember 2020. ble det registrert 845 laks og 444 sjøaure. Blant 471 laks som var mulig å observere for merking, var 235 fettfinneklippet (dvs. 50 %). Som i tidligere drivtellinger var ...
 • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020 

  Kambestad, Marius; Mjelde Hanssen, Erlend; Wiers, Tore; Postler, Christoph; Normann, Eirik (Research report, 2021)
  På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua AS gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i 17 anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2020. Dette var første av seks år i et overvåkingsprogram som inngår i prosjektet ...
 • Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020 

  Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Flödl, Peter; Stranzl, Sebastian Franz (Research report, 2021)
  Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Stordalselva i Fjord kommune høsten 2020. Kartleggingen viser at mangel på gytehabitat er den viktigste habitatflaskehalsen, og at ...
 • Bunndyrundersøkelser i vassdrag på Sunnmøre høsten 2020 

  Kambestad, Marius; Lucien Bodin, Christian; Mjelde Hanssen, Erlend; Svanevik Landås, Torunn; Johannessen, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
  NORCE LFI undersøkte vannkvaliteten i elleve lakseførende vassdrag på Sunnmøre ved innsamling av bunndyrprøver høsten 2020. Både forsuringsindekser og eutrofieringsindeks tydet på god vannkvalitet ved de fleste lokalitetene. ...
 • Marin Overvåking Hordaland – Statusrapport 2020 

  Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2021)
  «Marin Overvåking Hordaland» (MOH) er et overvåkingsprogram som har til hensikt å dokumentere miljøtilstanden i fjordsystemene i Hordaland, samt å fange opp eventuelle trendutviklinger med hensyn til eutrofiering og kjemisk ...
 • Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2020 

  Barlaup, Bjørn Torgeir; Helle, Turid Myklebust; Birkeland, Ina Bakke; Stöger, Elisabeth; Postler, Christoph; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
  Rognplantingen i perioden 2014-2018 har gitt en markert økning i fangsten av bleke i rusefiske i perioden 2016 til 2020. Utfra fangstene i Dåsvatnet er det rimelig å forvente at rognplantingen vil gi opphav til kjønnsmoden ...
 • How pathogens affect the marine habitat use and migration of sea trout (Salmo trutta) in two Norwegian fjord systems 

  Lennox, Robert J.; Eldøy, Sindre Håvarstein; Vollset, Knut; Miller, Kristi M.; Li, Shaorong; Kaukinen, Karia H.; Isaksen, Trond Einar; Davidsen, Jan Grimsrud (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Wild fish are confronting changing pathogen dynamics arising from anthropogenic disturbance and climate change. Pathogens can influence animal behaviour and life histories, yet there are little such data from fish in the ...
 • High CO2 concentration and iron availability determine the metabolic inventory in an Emiliania huxleyi-dominated phytoplankton community 

  Mausz, Michaela A.; Segovia, María; Larsen, Aud; Berger, Stella Angela; Egge, Jorun Karin; Pohnert, Georg (Journal article; Peer reviewed, 2020)
  Ocean acidification (OA), a consequence of anthropogenic carbon dioxide (CO2) emissions, strongly impacts marine ecosystems. OA also influences iron (Fe) solubility, affecting biogeochemical and ecological processes. We ...
 • Evaluation of genetic effects on wild salmon populations from stock enhancement 

  Hagen, Ingerid Julie; Ugedal, Ola; Jensen, Arne Johan; Lo, Håvard; Holthe, Espen; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Sægrov, Harald; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Many salmonid populations are of conservation concern, and the release of hatchery-produced juveniles is a frequently used measure to alleviate declines and increase harvest opportunities. While such releases may be of ...
 • Sluttrapportering Registreringsarbeid under prosjektet «Ryddeaksjon Jærkysten» 2018–2020 

  Haave, Marte; Bastesen, Eivind (Research report, 2021)
  Undersøkelsen har benyttet innsamling og registrering av avfall ved tre skoler på tre definerte lokaliteter i 2018–2020, samt data fra ryddelogg med mengder strandavfall mottatt av Jæren friluftsråd i perioden 2015–2020. ...
 • A New Species of Osedax (Siboglinidae: Annelida) From Colonization Experiments in the Arctic Deep Sea 

  Eilertsen, Mari Heggernes; Dahlgren, Thomas Gunnar; Rapp, Hans Tore (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Large parcels of organic matter in the deep sea, such as whale carcasses, harbor a very specialized fauna, most famously the bone-eating worms in the genus Osedax (Annelida, Siboglinidae). Although Osedax was first described ...
 • A Novel Moderately Thermophilic Type Ib Methanotroph Isolated from an Alkaline Thermal Spring in the Ethiopian Rift Valley 

  Islam, Tajul; Gessesse, Amare; Garcia-Moyano, Antonio; Murrell, J. Colin; Øvreås, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Aerobic moderately thermophilic and thermophilic methane-oxidizing bacteria make a substantial contribution in the control of global warming through biological reduction of methane emissions and have a unique capability ...
 • Innledende laboratorieundersøkelser knyttet til mulig bruk av Phoslock® for å bedre tilstanden i Hålandsvatnet 

  Molversmyr, Åge; Moodley, Leon; Le Tressoler, Alan (NORCE - Norwegian Research Centre AS, Research report, 2020)

View more