Now showing items 1-20 of 359

  • Eksingedalsvassdraget: Oversikt over FoU med hovedvekt på den laks- og sjøaureførende delen av vassdraget 

   Fjellheim, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 1999)
   Eksingedalsvassdraget er hovedsakelig regulert i to trinn. Den øvre delen av vassdraget er overført til Evanger kraftverk i nabovassdraget Vosso. Den nedre delen er regulert ved Myster kraftverk. I forbindelse med disse ...
  • Kartlegging av bunndyrfaunaen i et område ved Stigstu, Hardangervidda, i forbindelse med planlagt rotenonbehandling for utryddelse av ørekyte 

   Fjellheim, Arne; Schnell, Øyvind A. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 1999)
   Ørekyta har spredd seg over Hardangervidda og de vestligste bestandene står i dag bare noen meter fra vannskillet mot Eidfjord. For å hindre videre spredning mot vest er det utarbeidet en plan, som blant annet omfatter ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planlagte biotopforbedrende tiltak i Matreelva 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 1999)
   Som følge av reguleringen av Matrevassdraget er det i løpet av 1996–98 foreslått ulike tiltak for å bedre forholdene for fisken. Tiltakene innebærer et mål om å opprettholde en vannføring på minst 300 l/s nederst i Matreelva ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Torvedalstjørni, Voss kommune, 1999 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Johannessen, Arne; Raddum, Gunnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 1999)
   Torvedalstjørni ble prøvefisket med nordisk garnserie i september 1999. I tillegg ble tilløpsbekkene undersøkt med elektrisk fiske samt bonitert til samme tidspunkt. Undersøkelsene omfattet en gransking av fiskebestanden, ...
  • Vannkjemiske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Songdalselva 1998 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Fjellheim, Arne; Gabrielsen, Sven-Erik; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 1999)
   LFI har hatt ansvaret for de biologiske undersøkelser som har omfattet vurdering av fiskebestandene, gjelleprøver og bunndyrsamfunnet i Songdalsvassdraget. NIVA har hatt ansvaret for de vannkjemiske undersøkelsene og ...
  • Del I: Overvåking av lakselus på sjøaure i Sogn og Fjordane sommeren 1999 / Del II: Forsuring 

   Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2000)
   Sommeren 1999 satte Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane i gang undersøkelser av ulike fysiske inngrep, overvåking av lakselus på sjøaure og forsuring i ulike vassdrag i fylket. Tabell 1 gir en oversikt over ...
  • En vurdering av hvordan senking og kanalisering av Audna påvirker produksjonen av laks og aure med forslag til avbøtende tiltak) og kartlegging av gyteområder på anadrom strekning 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Raddum, Gunnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2000)
   Foreliggende rapport er utført på oppdrag fra Flerbruksplanen for Audnavassdraget. Arbeidet har hatt to hovedmålsettinger; I) vurdere hvordan senking og kanalisering på strekningen Gislefoss–Seland påvirker fiskebiologiske ...
  • Registrering av fysiske inngrep i mindre vassdrag i Sogn og Fjordane sommeren 1999 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Festø, Asle; Farstad, Merete; Morken, Brede; Staldvik, Frode; Sølsnes, Eyvin (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2000)
   Foreliggende rapport er tredje del av et større prosjekt som ble gjennomført i Sogn og Fjordane høsten 1999. Den omhandler fysiske inngrep i mindre vassdrag. De to andre delene omhandler overvåking av lakselus på sjøaure ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla høsten 2000 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Gladsø, John A.; Kleiven, Einar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2001)
   I henhold til oppdrag fra Statkraft ble det høsten 2001 gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla. Hensiktene med undersøkelsene var 1) å gi en oppdatert status over fiskebestandene i Jostedøla før planlagte ...
  • Tetthetsstatus over fiskebestandene av aure og laks i Bøyaelvi, Hjalmaelva, Kjølsdalselva, Maurstadelva og Rimstadelva i Sogn og Fjordane høsten 2000 

   Gabrielsen, Sven-Erik (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2001)
   Det er blitt utført fiskebiologiske undersøkelser i fem vassdrag i Sogn og Fjordane i perioden 26-30.10.2000. De undersøkte vassdragene er: Bøyaelvi og sideelva Suphelleelvi, Hjalmaelva, Kjølsdalselva, Maurstadelva og ...
  • Effektene av Myster kraftverk på bestandene av laks og sjøaure i Ekso – med en gjennomgang av aktuelle avbøtende tiltak 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Bjerknes, Villhelm; Gabrielsen, Sven-Erik; Raddum, Gunnar; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
   Bakgrunnen for rapporten er en revisjon av vannslippsbestemmelsene gitt i konsesjonen for Myster kraftverk i 1983. Myster kraftverk kom i drift i 1987 og førte til hydrologiske og vannkjemiske endringer i vassdraget. ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000–2002 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Gladsø, John A.; Kleiven, Einar; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Andersen, Alexander L. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
   Etter oppdrag fra Statkraft ble det i årene 2000, 2001 og 2002 gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla. Målsettingen med undersøkelsene var: 1) å gi en status over fiskebestandene i Jostedøla før utbedring ...
  • Nygard Pumpekraftverk: Virkninger på fiskeribiologiske oghydrologiske forhold i Modalsvassdraget 

   Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
   Rapporten gir en summarisk vurdering av hvilke effekter Nygard pumpekraftverk vil gi i Modalsvassdraget. Vintervannføringen i Moelvi vil bli høyere etter at kraftverket settes i drift, mens sommervannføringen vil bli noe ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i fire reguleringsmagasin i Aust-Agder: Reinevatn, Skargjesvatn, Store Urevatn og Hovatn, høsten 2002 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Kleiven, Einar; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olav (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
   På oppdrag fra Agder Energi Produksjon AS utarbeidet LFI i samarbeid med NIVA i juli 2002 et prosjekt for prøvefiske i reguleringsmagasinene Reinevatn (2,5 km2), Skargjesvatn (0,8 km2), Store Urevatn (15,5 km2) og Hovatn ...
  • Habitat og tiltak i Aurlandsvassdraget – Statusrapport 2022 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
   I løpet av de siste tiårene, spesielt fra 2010 og fremover, har det blitt gjennomført flere miljøtiltak i Aurlandsvassdraget for å forbedre eller gjenopprette fiskehabitatforholdene. Dette inkluderer tiltak som gytegrusutlegg, ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Askevatnet, Askøy kommune, november 2003 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2004)
   Etter oppdrag fra Askøy kommune gjennomførte Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI) v/UiB fiskebiologiske undersøkelser i Askevatnet i november 2003. Bakgrunnen for undersøkelsene var at Askøy kommune ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Lærdalselva høsten 2003 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gladsø, John A.; Mo, Tor Atle; Sætten, Leif Magnus (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2004)
   Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble oppdaget i Lærdalselva i 1996. Etter rotenonbehandlingene i 1997 ble parasitten påvist igjen i 1999. Foreliggende undersøkelser viser en utvikling med redusert ungfiskproduksjon, ...
  • Nygard Pumpekraftverk: Prøvefiske i Steinslandsvatnet 2004 

   Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2004)
   Etableringen av Nygard pumpekraftverk kan medføre spredning av røye fra Skjerjevatnet i Eksingedalsvassdraget til Modalsvassdraget. Det er utarbeidet en overvåkingsplan som omfatter overvåking av aktuelle vatn med jevne ...
  • Virkning av rotenonbehandling på bunndyrsamfunnene i et område ved Stigstu, Hardangervidda 

   Fjellheim, Arne (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2004)
   Ørekyta har spredd seg mot vest over Hardangervidda og inn i Hordaland. De vestligste bestandene har i de seneste år stått bare noen meter fra vannskillet mot Eidfjord. Dersom ørekyta vandrer over vannskillet vil det være ...
  • Nygard Pumpekraftverk: Prøvefiske i Stølsvatnet 2005 

   Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2005)
   Etableringen av Nygard pumpekraftverk kan medføre spredning av røye fra Skjerjevatnet i Eksingedalsvassdraget til Modalsvassdraget. Det er utarbeidet en overvåkingsplan som omfatter overvåking av aktuelle vatn med jevne ...