Forskningsselskapet NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet i juli 2017. NORCE overtok eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS, med tilhørende datterselskaper. Virksomheten ble fullintegrert høsten 2018 da de fem instituttene ble fusjonert inn i NORCE. I desember 2018 overtok NORCE også eierskapet i NORUT Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019. Mange av de fusjonerte selskapene har en lang historie før NORCE, og noe av det som er blitt publisert av de ulike institusjonene er samlet her.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Når gir barnevernet hjelp? Kartlegging av barneverntenesta sine beslutningar i meldings- og undersøkingssaker 

  Christiansen, Øivin; Havik, Toril (Skriftserien - Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen, Research report, 1998)
  Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet gjennomførte våren 1996 ei omfattande kartlegging av barneverntenesta sine beslutningar i meldings- og undersøkingssaker ved 4 bydelar i Bergen. Undersøkinga har inngått i ...
 • Mulige miljøeffekter av offshore-oppdrett 

  Bechmann, Renée Katrin (Research report, 2018)
 • Utredning av pleie- og omsorgstjenester for hyttebeboere 

  Ellingsen, Winfried; Hodne, Torbjørn; Sørheim, Steinar (Research report, 2010)
  Denne utredningen omhandler kommunale pleie- og omsorgsoppgaver relatert til hytte/fritidsbeboelse. Utgangspunktet er at borgere som er folkeregistrert i andre kommuner har grunnleggende rettigheter til pleie- og ...
 • Kulturen og det regionale Norge 

  Røed, Helge; Hidle, Knut; Hjemdahl, Kirsti Mathiesen (Research report, 2009)
  Hensikten med dette prosjektet er å belyse kulturlivets betydning for den regionale utviklingen i Norge. Følgende problemstillinger er søkt belyst gjennom prosjektet: - Hvordan fordeler den offentlige ressursinnsatsen seg ...
 • Mindre byers rolle for regional utvikling 

  Karlsen, James (Research report, 2004)
  Notatet er en litteraturgjennomgang av mindre byers rolle for regional utvikling med vekt på policyutforming. Litteraturgjennomgangen er supplert med egen kunnskap om temaet, samt intervju med personer som har jobbet med ...
 • Der innflytteren tas vare på 

  Førland, Hanne Mari; Lysgård, Hans Kjetil (Research report, 2003)
  Tinn kommune har fra slutten av 1980-tallet arbeidet aktivt med problemstillinger omkring hvordan man skal trekke til seg og ta vare på innflyttere til kommunen. Arbeidet har over flere år blitt lagt merke til både i andre ...
 • Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune - en foranalyse 

  Svarstad, Christine; Dale, Anne Lene; Jensen, Hanne Cecilie; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2011)
  Agderforskning har på oppdrag fra Moss kommune gjennomført en foranalyse av det boligsosiale arbeidet i Moss og innhentet og sammenliknet enkelte nøkkeldata som beskriver situasjonen.Foranalysen er initiert av kommunens ...
 • Potential and Challenges for Building Integrated Photo-voltaics in the Agder Region 

  Skaaland, Åsbjørn; Ricke, Michael; Wallevik, Kristin; Strandberg, Rune; Imenes, Anne Gerd (Research report, 2011)
  In the search for clean and renewable energy sources, photovoltaic or solar electric power generation is a quickly maturing industry that is carving out a significant role as a source of abundant, safe and clean renewable ...
 • Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV 

  Jensen, Hanne Cecilie; Nilsen, Ann Christin (Research report, 2009)
  Evalueringen omhandler en opplæring i AI (Appreciative Inquiry) gitt til såkalte prosessveiledere i forbindelse med implementeringen av Kvalifiseringsprogrammet. Prosessveilederne er meget tilfredse med opplæringen, og ...
 • Yohan – barnevandreren. Hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene? 

  Døviken, Jon; Sverkeli, Bjarne; Strömberg, Per (Research report, 2008)
  Under våren 2008 initierades en diskussion mellan Penelope Film AS och Agderforskning om att se över möjligheterna att skapa en kulturnäring vid sidan av familjefilmen ”Yohan – barnevandraren”. Dialogen mynnade ut i ett ...
 • Customer Relationship Management – datafangst og databruk 

  Lind, Emma; Bjørnsen, Egil (Research report, 2012)
  Denne rapporten er et samarbeid mellom Arena USUS og Norsk Publikumsutvikling, finansiert av VRI Agder og Norsk Publikumsutvikling og utført av Agderforskning. Rapporten gir først og fremst et kort sammendrag av de funnene ...
 • Likestilling i kommune- og fylkesplaner på Agder 

  Magnussen, May-Linda (Research report, 2007)
  Høsten 2004/våren 2005 gjennomførte Agderforskning en kartlegging av ar-beid med likestilling i kommunene på Agder (Magnussen, Mydland og Kvå-le 20051). Resultatet var nedslående: Veldig mange kommuner manglet en ...
 • Festivaler på Sørlandet 

  Hjemdahl, Kirsti Mathiesen; Hauge, Elisabeth Sørfjorddal; Lind, Emma (Research report, 2007)
  Det har vært spennende å få anledning til å pløye inn i et felt som er så tidsaktuelt, men likevel lite dokumentert og analysert, som festivaler. Festivalene preger mediebildet, det engasjerer mennesker til en dugnadsinnsats ...
 • Krise, omstilling og vekst 

  Wallevik, Kristin; Jørgensen, Geir (Research report, 2013)
  Rapporten består av tre deler som analyserer ulike områder av regionen med ulike forfattere og innfallsvinkler og disse er; En analyse av et utvalg fra regionens næringsliv; Kunnskap og innovasjon på Agder og Regional ...
 • Grensesprenging i vasskanten 

  Grønstad, Line; Hjemdahl, Kristin Mathiesen (Research report, 2010)
  I denne rapporten har vi, med utgangspunkt i gode eksemplar andre stader, litteratur på feltet, samtale med ei fjerdeklasse, og ein workshop med tjuetre deltakarar frå relevante aktørar på Sørlandet, sett på ulike vinklingar ...
 • Ung og marginalisert 

  Ellingsen, Dag; Nilsen, Ann Christin; Meling, Anette (Research report, 2009)
  Denne undersøkelsen springer ut av hovedundersøkelsen "Levekår i Vest-Agder", finansiert av Sørlandets Kompetansefond. I hovedundersøkelsen fant vi en serie indikatorer på at fylket har en overrepresentasjon av unge ...
 • Quart 06 – mer enn musikk 

  Aronsen, Mats; Hauge, Elisabeth Sørfjorddal (Research report, 2006)
  Quart er Norges største festival, og har vært det i mange år. Quart er også sommerens store party – helg, Quart har de største banda og de sterkeste konsert – opplevelsene, Quart har den sterkeste kommersialiseringen og ...
 • Utfordringer og muligheter på Agder 

  Johnsen, Hans Chr Garmann; Normann, Roger (Research report, 2012)
  I denne rapporten skal vi forsøke å beskrive noen hovedutfordringer på Agder som kan være et bidrag til diskusjonen om planstrategier for Agder. Rammene for arbeidet med planstrategi er gitt av departementet i dokumentet ...
 • Levekår i Vest-Agder 

  Ellingsen, Dag; Jeppesen, Morten; Røed, Morten; Jentoft, Nina (Research report, 2009)
  Dette er en studie av levekårsproblemer i Vest-Agder, der utgangspunktet ligger i de problemene som over en lang årrekke har blitt avdekket gjennom SSBs levekårsindeks. Kommunene i Vest-Agder skårer middels eller forholdsvis ...
 • Evaluering av prosjektet Enter 

  Nilsen, Ann Christin; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2008)
  Agderforskning ble engasjert av Kirkens Bymisjon for å evaluere prosjektet Enter. Hovedmålsettingen med evalueringen er å undersøke i hvilken grad man i prosjektet Enter oppnår målsetningen om å øke deltakernes evne til å ...

View more