Recent Submissions

 • Dokumentasjonsrapport for spørjeundersøkinga knytt til kommunereforma og POLECO 

  Folkestad, Bjarte (Working paper, 2018)
  Denne rapporten dokumenterer gjennomføringa av datainnsamling i samband med spørjeundersøking knytt til forskingsprosjekt om politisk leiarskap og kommuneforma. Reint konkret samla undersøkinga inn data til prosjekta ...
 • Tvang overfor rusmiddelavhengige 

  Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil (Research report, 2010)
  Utgangspunktet for dette evalueringsoppdraget er et ønske om å få dokumentert og belyst erfaringer med og praktiseringen av sosialtjenestelovens §§ 6-2, 6-2a og 6-3, samt § 6-1a. I denne rapporten undersøker vi hvordan de ...
 • Bruk av skift og turnus i ulike virksomheter: En kartlegging 

  Ervik, Rune (Research report, 2008)
  Målet for dette prosjektet var å kartlegge bruk av skift og turnus i ulike næringer. Hvilket omfang av ubekvem arbeidstid finner vi og hvordan er denne tiden fordelt i form av natt, helg og kveldsarbeid innenfor ulike ...
 • Evaluering av styring og ledelse ved NTNU 

  Hope, Kristin Lofthus; Ringkjøb, Hans-Erik; Rykkja, Lise Hellebø (Research report, 2008)
  Rokkansenteret har evaluert styrings- og ledelsesstrukturen ved NTNU på grunnlag av fire hovedpunkter: a) innføringen av enhetlig ledelse, b) overgangen fra valgt til ansatt ledelse, c) overgangen fra styrer til råd og d) ...
 • Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning 

  Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob (Research report, 2008)
  I forbindelse med kommunestyrevalgene høsten 2007 ble det gjennomført forsøk med direkte valg av ordførere i 50 kommuner. I 48 av disse kommunene ble supplerende stemmegivning benyttet for å velge ordførere. Denne rapporten ...
 • Lokalt folkestyre AS: Eierskap og styringsroller i kommunale selskap 

  Ringkjøb, Hans-Erik; Aars, Jacob; Vabo, Signy Irene (Research report, 2008)
  Etableringen av kommunale selskap har ført til en debatt både om politisk styring og kontroll av selskapene og rundt betydningen av formell organisering. Bakgrunnen for debatten er at kommunale selskap etter hvert utgjør ...
 • Historie i randsona 

  Grove, Knut (Research report, 2007)
  Opprettinga av Rokkansenteret i 2002 førte saman to forskingsenter som hadde blitt til midt i 1980-åra. Både Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring (LOS) og Senter for samfunnsforsking (SEFOS) hadde ...
 • Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt 

  Wollebæk, Dag; Selle, Per; Strømsnes, Kristin (Research report, 2008)
  Frivillig organisering er et voksende forskningsfelt, i Norge så vel som internasjonalt. I følge Matthies (2006:9) har vi i Norden vært vitne til «a research boom into the third sector» siden 1990-tallet. Det er heller ...
 • Skoleeieres og skolelederes oppfatninger om nytte og relevans av nasjonalt veiledningsmateriell 

  Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D. (Research report, 2010)
  Satsingen Bedre læringsmiljø består av to hoveddeler. Den første omhandler et nettbasert veiledningsmateriell som skolene frivillig kan ta i bruk i arbeidet med å sikre elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt ...
 • Kartlegging av familievernets og barnevernets tjenestetilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 

  Hope, Kristin Lofthus; Neby, Simon (Research report, 2010)
  På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har Uni Rokkansenteret utført en kartlegging av familievernets og barnevernets tjenestetilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. I rapporten blir resultat ...
 • Hvem pleier de gamle i Oslo? 

  Homme, Anne D.; Høst, Håkon (Research report, 2008)
  Rapporten tar for seg rekruttering og utdanning til pleie og omsorgstjenesten i Oslo Kommune, med et særlig fokus på det såkalte faglærte nivået, dvs. hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Som ellers i landet har utdanning ...
 • «En felles etat» – en analyse av prosessen som ledet frem til opprettelse av ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) 

  Christensen, Tom (Research report, 2008)
  Denne rapporten er en analyse av prosessen som startet 12. desember 2001 da Stortinget henstilte til Regjeringen å utrede en felles etat for sosial-, arbeidsmarkeds- og trygdeeta-ten, og som fikk sin foreløpige slutt med ...
 • Citizens, Courtrooms, Crossings 

  Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William; Ryymin, Teemu (Research report, 2008)
  In April 2008 scholars from Australia, New Zealand, United States, Spain, Great Britain, Sweden, Denmark and Norway gathered for the sixth Bergen workshop on the history of health and medicine. The workshop was made possible ...
 • NAV in an international context 

  Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise (Research report, 2010)
  The NAV-reform is one of the largest coordination-oriented reforms in recent Norwegian public administration history. Following years of debate and negotiation, the government decided to merge two sector organizations with ...
 • På randen av å bo: Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger 

  Taksdal, Arnhild; Breivik, Jan-Kåre; Ludvigsen, Kari; Ravneberg, Bodil (Research report, 2006)
  «På randen av å bo» beskriver og diskuterer erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger. Hovedformålet har vært å forstå den virkeligheten som gjør at mange er ...
 • Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009–2010 

  Christensen, Dag Arne; Homme, Anne D.; Midtbø, Tor (Research report, 2010)
  Uni Rokkansenteret har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet kartlagt forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet våren 2010. Forsøket gjennomføres over en periode på fire år fra høsten 2009 til våren 2013. Forsøket utvides ...
 • Veien mot et Innlandsuniversitet 

  Brandser, Gry; Brekke, Ole Andreas (Research report, 2008)
  Rokkansenteret fikk i november 2007 i oppdrag å bistå styringsgruppen for Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) med en utredning om organisering av et framtidig Innlandsuniversitet i form av en sammenslåing av høgskolene i ...
 • To valg med ny personvalgordning – Kontinuitet eller endring? 

  Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Ringkjøb, Hans-Erik; Jacob, Aars (Research report, 2008)
  I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalgene høsten 2003 ble det innført ny personvalgordning. Forskere fra Rokkansenteret og Institutt for Sammenlignende Politikk, Universitetet i Bergen, har evaluert reformen i de ...
 • Social assistance dynamics in Norway: A sibling study of intergenerational mobility 

  Lorentzen, Thomas (Research report, 2010)
  This study attempt to unveil to what degree growing up with social assistance receipt during childhood years is connected to the uptake of own social assistance receipt in early adulthood. Moreover, by means of a fixed ...

View more