Nye registreringer

 • Sørlandets ukjente verdensmestre 

  Kvinen, Tor Geir; Nyhus, Ellen K.; Wallevik, Kristin; Kyllingstad, Nina (Research report, 2016)
  Formålet med denne studien er å øke kunnskapen om hvordan bedrifter som har lykkes i globale markeder, arbeider med strategi og innovasjon. Ved å lære av disse bedriftene og overføre deres kunnskap til bedriftene som sliter ...
 • Organisering og ledelse av klyngeprosjekter 

  Flatnes, Andre; Fosse, Jens Kristian; Furre, Harald; Normann, Roger (;6/2014, Research report, 2014-09)
  I denne rapporten sammenfattes nyere forskning om temaet samt at erfaringer basert på evaluering av ulike klyngesamarbeid syntetiseres. Målet med dette arbeidet og rapporten er å bidra til utvikling av et utvidet ...
 • Hvor ble de av? En studie av mobilitetsmønstre blant unge i Kristiansand bo- og arbeidsmarkedsregion et-ter videregående skole 

  Guribye, Eugene; Hidle, Knut; Vangstad, Arild (;2/2014, Research report, 2014-04)
  Dette prosjektet er finansiert av Sørlandet Kompetansefond og inngår i Agderforsknings Program for levekårsforskning: Agders uutnyttede ressurser. Funnene i prosjektet er også relevante for Agderforsknings program AgderKomp. ...
 • Smart spesialiseringsanalyse for Agder 

  Isaksen, Arne (;2/2015, Research report, 2016-04)
  Denne rapporten viser hva hovedinnholdet i en strategi for smart spesialisering i Agder, og i arbeidet med en slik strategi, kan være. Smart spesialisering er en metode, utarbeidet på EU-nivå, for å finne fram til hvilke ...
 • Innvandrerdrivet Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie. 

  Guribye, Eugene; Hidle, Knut; Nyhus, Ellen Katrine (;7/2014, Research report, 2014-09)
  Rapporten undersøker mulige sammenhenger mellom skolearbeid og sosial inkludering blant elever i videregående opplæring i Kristiansand. Dette prosjektet ble gjennomført med finansiering fra Sørlandet Kompetansefond og er ...
 • Banebrytende nyetableringer? En kartlegging av nyetablerte bedrifter med potensiale til å starte nye næringer på Agder 

  Rypestøl, Jan Ole (;8/2014, Research report, 2014-10)
  Agderforskning har på oppdrag fra VRI- Agder gjennomført en kartlegging av innovative nyetableringers betydning for regional næringsutvikling. Kartleggingen har hovedfokus på innovative nyetableringer med potensiale til å ...
 • UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region 

  Isaksen, Arne; Normann, Roger Henning (;3/2013, Research report, 2013-03)
  Denne delen av rapporten analyserer viktige langsiktige utfordringer for næringsutvikling i Telemark og Agder-fylkene. Siden oppdraget har lite omfang er analysene basert på tidligere studier, eksisterende teorigrunnlag ...
 • Læreres hjelper roller i voksenopplæringen En pilotstudie fra Arendal voksenopplæring 

  Guribye, Eugene; Hidle, Knut (;5/2013, Research report, 2013-05)
  Undersøkelsen antyder at lærerne i voksenopplæringen kan inngå i relativt utstrakte hjelperroller ovenfor nyankomne innvandrere. Dette innebærer bå-de praktisk og emosjonell støtte, samt en knutepunktfunksjon mellom ...
 • Næringsattraktivitet i Arendal kommune 

  Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (;5/2018, Research report, 2018-06)
  I denne undersøkelsen ønsker Arendal kommune å ta temperaturen på næringsklimaet i kommunen. Gjennom en spørreundersøkelse ønsker kommunen å kartlegge kommunens næringsattraktivitet, og Agderforskning har fått kartleggin ...
 • Ung i Aust-Agder. Ungdommers beskrivelser av hvordan det er å være ung i Aust-Agder 

  Hauge, Elisabet Sørfjorddal; Kvamme, Ingunn (;2/2015, Research report, 2015)
  Denne prosjektrapporten er resultatet av studien «Ung i Aust-Agder». Diskusjoner og konklusjonene i rapporten er resultatet av sammenstilling og analyse av statistikk fra Ungdata og Elevundersøkelsen, samt fokusgruppeintervju ...
 • Kompetanse og Rekruttering. Rekrutteringserfaringer og rekrutteringsstrategier for kompetanseutvikling og vekst i Aust-Agder. 

  Hauge, Elisabet Sørfjorddal (;1/2015, Research report, 2015)
  KoR er et tilsvar til Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds utlysning i 2013 der utvikling av ny kunnskap innenfor temaet kompetanse-løft i hele utdanningsløpet er etterspurt. I dette prosjektet er spørsmålene «Er ...
 • Yrkesutdanning i Vest-Agder. Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole 

  Hauge, Elisabet Sørfjorddal; Guribye, Eugene; Ellingsen, Winfried (;5/2014, Research report, 2014)
  Formålet med denne rapporten er å frembringe ny innsikt som bidrar til en bedre matching mellom virksomheters behov for arbeidskraft og ungdommers utdanningsvalg gjennom bedre samarbeid mellom lærebedrifter og videregående ...
 • Verdiprosjektet – Økt nærvær 

  Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2016)
  Fokus i «Verdiprosjektet – Økt nærvær» har vært å øke nærvær på jobben for å motvirke høyt sykefravær i kommunesektoren. Tendensen i statlig og kommunal sektor er i dag ofte orientert mot lovpålagt oppfølging av den enkelte ...
 • Likestilling på Agder 2008-2015 

  Mølland, Eirin (;7/2016, Research report, 2016-11-19)
  Rapporten oppsummerer regional likestillingsrelevant statistikk for perioden 2008-2015 for Agder.
 • Evaluering av museumsreformen i Hordaland fylke 

  Andersen, Cecilie; Hjemdahl, Kirsti (;5/2017, Research report, 2017-09-29)
  Hordaland fylkeskommune ønsker en evaluering av museumsreformens betydning for de konsoliderte museene i Hordaland. Hordaland er et stort museumsfylke med 10 konsoliderte museumsenheter. I tillegg finnes det over 100 museer ...
 • Det regionale innovasjonssystemet i Agder 

  Rypestøl, Jan Ole (;2/2018, Research report, 2018-05)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Sparebanken Sør og søker å svare på tre utfordringer. De tre utfordringene er: 1. Å sammenstille forskningslitteratur og empirisk materiale som kan bidra til å forstå de ...
 • Velferdsobligasjoner som finansieringsmodell for sosialt arbeid 

  Garmann-Johnsen, Niels F.; Hellang, Øyvind; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2017)
  Rapporten ser på utfordringer og muligheter ved bruk av Velferdsobligasjoner som finansieringsmodell for sosialt arbeid. Agderforskning har spesielt sett på dette i forbindelse med rehabilitering av løslatte fra fengsel, ...
 • Utredning av alternative modeller for kommersialisering av forskning ved Universitetet i Agder 

  Normann, Roger; Kyllingstad, Nina; Bjorvatn, Torbjørn (;7/2018, Research report, 2018-12-02)
  Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Universitet i Agder, basert på et mandat fra universitetsstyrets sin behandling av dette i juni møtet 2018. Arbeidet er utført mellom 20. September og 2. november 2018. Utredningen ...
 • Forholdet mellom kommunale skatter og avgifter og alderspensjon 

  Karlsen, Thore K. (;7/2013, Research report, 2013-07-04)
  Undersøkelsen fant sted på bakgrunn av en bekymring i Aust-Agder fyl-keseldreråd for utviklingen av forholdet mellom eldre sine inntekter og kommunale skatter og avgifter/gebyrer i fylkets kystkommuner. Undersøkelsen har ...
 • Fra ensomme globale ryttere til klyngesamarbeid 

  Jørgensen, Geir; Svarstad, Christine (;3/2015, Research report, 2015)
  Denne rapporten presenterer resultatene av en studie Agderforskning har gjennomført for å beskrive EYDE som næringsklynge, avdekke hva slags type innovasjoner og innovasjonsmåter som dominerer i klyngen, og hvordan det ...

Vis flere