Now showing items 21-40 of 3338

  • EØS/EU og kommunene som politisk og administrativt styrings­nivå - hva kan vi lære av Danmark? 

   Farsund, Arild Aurvåg; Lie, Trond (Research report, 1994)
   Denne rapporten tar opp noen av utfordringene som EØS-avtalen og et eventuelt EU­medlemskap reiser for det kommunale system som politisk og administrativt styringsnivå. Vårt utgangspunkt er å se på hva kommunene og ...
  • Three phase separation of waste from salmon slaughteries 

   Skåra, Torstein; Cripps, Simon; Bergheim, Asbjørn (Research report, 1994)
  • Internkontroll som kundekrav mot SMB 

   Kvadsheim, Henrik (Research report, 1994)
   Rapporten beskriver hvordan store bedrifter som kunder til SMB, kan spille en rolle i innføringen av "internkontroll" i SMB. Det blir lagt vekt på forskjellige motiv som påvirker kundenes kravatferd, herunder spesielt ...
  • EU-priser på matvarer og nye momsregler - konsekvenser for forbrukere og sysselsetting i Rogaland 

   Leknes, Einar; Engen, Ole Andreas (Research report, 1994)
   Denne rapporten retter fokus mot de direkte økonomiske konsekvenser fjerning av import­vernet for landbruksvarer og innføring av moms på overnatting ved norsk EU-medlemskap vil kunne få for forbrukerne i Rogaland og hvilken ...
  • Rutiner og læring 

   Olsen, Odd Einar (Research report, 1995)
   Rapporten analyserer organisatorisk kompetanseheving som følge av store veginvesteringer. Rennfast og Askøy-brua brukes som eksempler. Eksisterende rutiner og kontraktsrelasjoner gjør at Vegvesenet tilegner seg teknisk ...
  • Partssamarbeid om konseptdrevet bedriftsutvikling i nettverk 

   Tønnessen, Tor (Research report, 1995)
   Rappporten beskriver RFs aktiviteter i forbindelse med planlegging og oppstart av en forskermodul i tilknytning til NFR programmet Bedriftsutvikling 2000. Modulen vil utgjøre en regional ressursgruppe for forskning innen ...
  • Nye Trondheim - bedre styring og økt fleksibilitet? 

   Lie, Trond; Olsen, Kjell Harald; Opedal, Ståle Harald (Research report, 1995)
   Trondheim kommune startet høsten 1988 et omfattende omstillingsprogram kalt "Nye Trondheim". Måletvar å demokratisere styringen av kommunen samt å effektivisere og gjøre organisasjonen mer fleksibel. Dette skulle gjenopprette ...
  • Kvalitetsforbedring i kommunal virksomhet 

   Hauge, Jarleiv; Opedal, Ståle; Tønnessen, Tor (Research report, 1995)
   Denne rapporten presenterer foreløpige resultater fra et større utviklings-og evalueringsprosjekt om kvalitetsforbedring i kommunal virksomhet. Prosjektet tar utgangspunkt i ledelsestradisjonen Total Kvalitetsledelse (TKL). ...
  • Evaluering av SND's Program for Miljøprodukter 

   Olsen, Odd Einar; Kvadsheim, Henrik (Research report, 1995)
   Rapporten presenterer en evaluering av SND's "program for miljøprodukter" (PMP). I årene 1992-94 ble over 26 mill kr gitt som tilskudd til små og mellomstore bedrifter i distriktene for å støtte utvikling og kommersialisering ...
  • Posten mellom politikk og butikk 

   Larsen, Hild Stuland; Opedal, Ståle Harald; Lie, Trond (Research report, 1995)
  • Regionalt samarbeid over landegrenser i Europa 

   Farsund, Arild Aurvåg; Meissner, Rudolf; Nødland, Svein Ingve (Research report, 1995)
   Samarbeid mellom regioner over landegrenser i Europa er et aktuelt tema på den regional-og næringspolitiske dagsorden. Dette prosjektets hovedmål har vært å (1) gi en empirisk og teoretisk drøfting av begrepet transnasjonale ...
  • Oljehovedstadens politiske kulturlandskap 

   Grendstad, Gunnar; Rommetvedt, Hilmar (Research report, 1995)
   I denne studien sammenlignes politiske holdninger og verdier i Stavanger-området med holdningene i landet forøvrig. Studien er basert på en større spørreundersøkelse i kommunene Stavanger, Sola og Randaberg, og flere ...
  • Grønn turisme - plansystemets muligheter for å samordne hensyn til reiseliv, natur og miljø 

   Leknes, Einar (Research report, 1995)
   Den sterke veksten innen reiseliv og naturbasert turisme spesielt, gir grunnlag for økt grad av konflikt mellom reiselivs- og naturvern- / miljøverninteresser. I denne utredningen fokuseres planlegging etter plan- og ...
  • Slamfjerning ved landbaserte anlegg. Tester av pilotutstyr 

   Bergheim, A.; Salte, B.; Litlehamar, L.; Øvrebø, N. (Research report, 1995)
   Rapporten omtaler en metode for awanning av produsert slamvann fra avløpsrenseutstyr ved fiskeoppdrettsanlegg. Prosessen er basert på en trykkbasert langsom-filtrering gjennom skumgummi. I den innledende testfasen ble ...
  • Prosumentstrategier for kyst­- og bygdeutvikling 

   Bertelsen, Torsten H.; Nødland, Svein Ingve (Research report, 1995)
   Utgangspunktet for dette prosjektet var en rekke observasjoner som ble gjordt i inn- og spesielt utland. Vi mente å se en rekke eksempeler på at folk i økende grad selv deltar i tilvirkningsprosessen av goder som de selv ...
  • Omsettingssystemer i narkotikamarkedet 

   Smith-Solbakken, Marie (Research report, 1995)
   Hensikten med dette notatet er å øke forståelsen over hvordan illegal omsetting av rusmidler foregår og er organisert. Det som settes frem her må betraktes som arbeidshypoteser sammen med en første kartlegging av sentrale ...
  • Sammenligning av alternative behandlingssystemer for organisk husholdningsavfall 

   Kjeilen, Grethe; Meissner, Rudolf (Research report, 1996)
   Alternative behandlingssystemer for omsetning av organisk husholdningsavfall er beskrevet og sammenlignet med bakgrunn i den teknologiske prosessen, miljøpåvirkninger og økonomiske vurderinger. Metoder som er omhandlet ...
  • Borte bra, men hjemme best. Eksport av produkter av sau/lam til Frankrike 

   Hansen, Kåre; Nødland, Svein Ingve (Research report, 1996)
   Rapporten retter fokus mot eksportmuligheter i det franske markedet for bearbeidede produkter av sau- og lammekjøtt. Det gis en drøfting av sentrale institusjonelle og bedriftsspesifikke rammebetingelser for denne typen ...
  • Sammenstilling av fiskebiologiske data for utvalgte jærvassdrag 

   Bergheim, A. (Research report, 1996)
   Som et delprosjekt under Aksjon Jærvassdrag er foreliggende data over fisketetthet i fem av vassdragene presentert. Registreringene ble utført i perioden 1971-83 da bestandene av laksefisk i elvene var sterkt preget av ...
  • Differensiering av avfallsgebyrer for produksjonsavfall 

   Movik, Espen; Meissner, Rudolf (Research report, 1996)
   Rapporten tar for seg forutsetningene, mulighetene og begrensningene for innføring av et system med differensierte gebyr for produksjonsavfall. Den tar for seg de teoretiske argumentene, praktiske rammebetingelser og ser ...