• Resipientundersøkelse i Høgsfjorden 

   Klovning, Jorunn S.; Andersen, Odd Ketil (Research report, 1994)
  • Internkontroll som kundekrav mot SMB 

   Kvadsheim, Henrik (Research report, 1994)
   Rapporten beskriver hvordan store bedrifter som kunder til SMB, kan spille en rolle i innføringen av "internkontroll" i SMB. Det blir lagt vekt på forskjellige motiv som påvirker kundenes kravatferd, herunder spesielt ...
  • EU-priser på matvarer og nye momsregler - konsekvenser for forbrukere og sysselsetting i Rogaland 

   Leknes, Einar; Engen, Ole Andreas (Research report, 1994)
   Denne rapporten retter fokus mot de direkte økonomiske konsekvenser fjerning av import­vernet for landbruksvarer og innføring av moms på overnatting ved norsk EU-medlemskap vil kunne få for forbrukerne i Rogaland og hvilken ...
  • EØS/EU og kommunene som politisk og administrativt styrings­nivå - hva kan vi lære av Danmark? 

   Farsund, Arild Aurvåg; Lie, Trond (Research report, 1994)
   Denne rapporten tar opp noen av utfordringene som EØS-avtalen og et eventuelt EU­medlemskap reiser for det kommunale system som politisk og administrativt styringsnivå. Vårt utgangspunkt er å se på hva kommunene og ...
  • Three phase separation of waste from salmon slaughteries 

   Skåra, Torstein; Cripps, Simon; Bergheim, Asbjørn (Research report, 1994)
  • Rutiner og læring 

   Olsen, Odd Einar (Research report, 1995)
   Rapporten analyserer organisatorisk kompetanseheving som følge av store veginvesteringer. Rennfast og Askøy-brua brukes som eksempler. Eksisterende rutiner og kontraktsrelasjoner gjør at Vegvesenet tilegner seg teknisk ...
  • Partssamarbeid om konseptdrevet bedriftsutvikling i nettverk 

   Tønnessen, Tor (Research report, 1995)
   Rappporten beskriver RFs aktiviteter i forbindelse med planlegging og oppstart av en forskermodul i tilknytning til NFR programmet Bedriftsutvikling 2000. Modulen vil utgjøre en regional ressursgruppe for forskning innen ...
  • Nye Trondheim - bedre styring og økt fleksibilitet? 

   Lie, Trond; Olsen, Kjell Harald; Opedal, Ståle Harald (Research report, 1995)
   Trondheim kommune startet høsten 1988 et omfattende omstillingsprogram kalt "Nye Trondheim". Måletvar å demokratisere styringen av kommunen samt å effektivisere og gjøre organisasjonen mer fleksibel. Dette skulle gjenopprette ...
  • Kvalitetsforbedring i kommunal virksomhet 

   Hauge, Jarleiv; Opedal, Ståle; Tønnessen, Tor (Research report, 1995)
   Denne rapporten presenterer foreløpige resultater fra et større utviklings-og evalueringsprosjekt om kvalitetsforbedring i kommunal virksomhet. Prosjektet tar utgangspunkt i ledelsestradisjonen Total Kvalitetsledelse (TKL). ...
  • Slamfjerning ved landbaserte anlegg. Tester av pilotutstyr 

   Bergheim, A.; Salte, B.; Litlehamar, L.; Øvrebø, N. (Research report, 1995)
   Rapporten omtaler en metode for awanning av produsert slamvann fra avløpsrenseutstyr ved fiskeoppdrettsanlegg. Prosessen er basert på en trykkbasert langsom-filtrering gjennom skumgummi. I den innledende testfasen ble ...
  • Prosumentstrategier for kyst­- og bygdeutvikling 

   Bertelsen, Torsten H.; Nødland, Svein Ingve (Research report, 1995)
   Utgangspunktet for dette prosjektet var en rekke observasjoner som ble gjordt i inn- og spesielt utland. Vi mente å se en rekke eksempeler på at folk i økende grad selv deltar i tilvirkningsprosessen av goder som de selv ...
  • Omsettingssystemer i narkotikamarkedet 

   Smith-Solbakken, Marie (Research report, 1995)
   Hensikten med dette notatet er å øke forståelsen over hvordan illegal omsetting av rusmidler foregår og er organisert. Det som settes frem her må betraktes som arbeidshypoteser sammen med en første kartlegging av sentrale ...
  • Evaluering av SND's Program for Miljøprodukter 

   Olsen, Odd Einar; Kvadsheim, Henrik (Research report, 1995)
   Rapporten presenterer en evaluering av SND's "program for miljøprodukter" (PMP). I årene 1992-94 ble over 26 mill kr gitt som tilskudd til små og mellomstore bedrifter i distriktene for å støtte utvikling og kommersialisering ...
  • Posten mellom politikk og butikk 

   Larsen, Hild Stuland; Opedal, Ståle Harald; Lie, Trond (Research report, 1995)
  • Regionalt samarbeid over landegrenser i Europa 

   Farsund, Arild Aurvåg; Meissner, Rudolf; Nødland, Svein Ingve (Research report, 1995)
   Samarbeid mellom regioner over landegrenser i Europa er et aktuelt tema på den regional-og næringspolitiske dagsorden. Dette prosjektets hovedmål har vært å (1) gi en empirisk og teoretisk drøfting av begrepet transnasjonale ...
  • Oljehovedstadens politiske kulturlandskap 

   Grendstad, Gunnar; Rommetvedt, Hilmar (Research report, 1995)
   I denne studien sammenlignes politiske holdninger og verdier i Stavanger-området med holdningene i landet forøvrig. Studien er basert på en større spørreundersøkelse i kommunene Stavanger, Sola og Randaberg, og flere ...
  • Grønn turisme - plansystemets muligheter for å samordne hensyn til reiseliv, natur og miljø 

   Leknes, Einar (Research report, 1995)
   Den sterke veksten innen reiseliv og naturbasert turisme spesielt, gir grunnlag for økt grad av konflikt mellom reiselivs- og naturvern- / miljøverninteresser. I denne utredningen fokuseres planlegging etter plan- og ...
  • Sammenligning av alternative behandlingssystemer for organisk husholdningsavfall 

   Kjeilen, Grethe; Meissner, Rudolf (Research report, 1996)
   Alternative behandlingssystemer for omsetning av organisk husholdningsavfall er beskrevet og sammenlignet med bakgrunn i den teknologiske prosessen, miljøpåvirkninger og økonomiske vurderinger. Metoder som er omhandlet ...
  • Borte bra, men hjemme best. Eksport av produkter av sau/lam til Frankrike 

   Hansen, Kåre; Nødland, Svein Ingve (Research report, 1996)
   Rapporten retter fokus mot eksportmuligheter i det franske markedet for bearbeidede produkter av sau- og lammekjøtt. Det gis en drøfting av sentrale institusjonelle og bedriftsspesifikke rammebetingelser for denne typen ...
  • Sammenstilling av fiskebiologiske data for utvalgte jærvassdrag 

   Bergheim, A. (Research report, 1996)
   Som et delprosjekt under Aksjon Jærvassdrag er foreliggende data over fisketetthet i fem av vassdragene presentert. Registreringene ble utført i perioden 1971-83 da bestandene av laksefisk i elvene var sterkt preget av ...