• Talent eller klient? 

   Tungland, Else M.; Smith-Solbakken, Marie; Claussen, Tor (Research report, 1996)
   Fokus i denne studien har vært unge stoffmisbrukere. Hittil har forskning om stoffmisbruk i stor grad vært fokusert på psykisk og fysisk avhengighet, eller man har tatt utgangspunkt i psykologiske forklaringer som ...
  • Sauer – ålreite dyr for turistar 

   Dybvik, Bjarte; Nødland, Svein Ingve (Research report, 1996)
   Rapporten handlar om muligheter for å utvikle regionale turisttilbod med utgangspunkt i sauen. Alt i dag er sauen ein regional ressurs som vert nytta i reiselivssamanheng. Det primære sauehaldet, relaterte næringar, kultur ...
  • Overvåking av Breiavatnet 1995 

   Molversmyr, Åge (Research report, 1996)
   Breiavatnet er en næringsrik (eutrof) innsjø hvor intern gjødsling fra sedimentene må antas å bidra med en betydelig del av den totale næringstilgangen. Innsjøen er dyp i forhold til overflatearealet, og den ligger skjermet ...
  • Fremdriftsrapport for BU 2000 ved Rogalandsforskning våren 1996 

   Claussen, Tor (Research report, 1996)
   Inneholder fremdriftsrapportering til Norges forskningsråd fra RFs BU 2000 modul. Rapporten inkluderer rapportering fra alle 3 nettverkene og fellesprosjektet i BU 2000.
  • Evaluering av "Sats på sikkerhet for barn" 

   Sitter, Aase; Myhrvold, Anne Næss (Research report, 1996)
   Rapporten inneholder resultater fra evalueringen av prosjektet "Sats på sikkerhet for barn". Prosjektet har vært en nasjonal satsning for å redusere risiko for ulykker i hjem, skole og fritid for barn mellom O og 15 år, ...
  • Kommunikasjonsmessige flaskehalser for næringslivet i Rogaland 

   Leknes, Einar; Larsen, Hild Stuland (Research report, 1996)
   I forbindelse med gjennomføring av strategisk næringsplan for Rogaland Fylkeskommune ble det vedtatt et prosjekt om "flaskehalser" for transportsektoren. Den oppnevnte styringsgruppen har bedt Rogalandsforskning om å ...
  • Nye Trondheim - virkninger for ansatte og ledere i publikumsrettede tjenester 

   Lie, Trond; Larsen, Hilde Stuland (Research report, 1996)
   Trondheim kommune startet høsten 1988 et omfattende omstillingsprogram kalt "Nye Trondheim". Måletvar å demokratisere styringen av kommunen samt å effektivisere og gjøre organisasjonen mer fleksibel. Dette skulle gjenopprette ...
  • Kompetansegivende videreutdanning av mellomledere i kommunal sektor 

   Lie, Trond; Nybø, Geir; Simonsen, Cecilia Wik (Research report, 1996)
   Rapporten kartlegger kompetansebehov hos mellomledere i kommunal virksomhet. Ulike tilbud av kompetansegivende videreutdanning gjennomgås kort. Betingelser og strategi for å utvikle et tilbud ved Høgskolen i Stavanger drøftes.
  • Rosenberg Verft og lokalt næringsliv 

   Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas (Research report, 1996)
   Prosjektet undersøker hvilken betydning Rosenberg Verft (RV} har for utvikling og vedlikehold av petroleumsrelatert industrikompetanse i Stavanger-regionen. Verftet kjøpte i 1994 for over 1, 1 mill. kr. i varer/tjenester ...
  • Alternative drivstoffer 

   Meissner, Rudolf; Heinzerling, Gottfried; Movik, Espen (Research report, 1996)
   Evaluering av Samferdselsdepartementel/Vegdirektoratets forsøksordning med alternative drivstoffer i transportsektoren 1991-1995. Prosjekter som er viet særlig oppmerksomhet er bl.a. forsøk med naturgassbuss i Trondheim, ...
  • Små felt - mange oppgaver 

   Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas; Gjelsvik, Martin; Leknes, Einar (Research report, 1996)
   Rapporten vurderer nærings-og sysselsettingsmessige muligheter for Stavanger-regionen (Nord­Jæren) ved utbygging av små petroleumsfelt i Nordsjøen. Beregning av sysselsettingspotensialet er i rapporten koblet sammen med ...
  • Risikoanalyse, akseptkriterier og arbeidsmiljø 

   Lauridsen, Øyvind; Sandve, Kjell; Arnesen, Unn (Research report, 1996)
   Prosjektets mål er å etablere grunnlag innen Norsk Hydro for en felles forståelse og praktisering av Oljedirektoratet's risikoanalyseforskrift og forskriften om systematisk oppfølging av arbeidsmiljø. Utredningen skal ...
  • "Hold deg på beina, Olga!" - evaluering av tiltaket Sikkerhet for eldre 

   Lie, Terje (Research report, 1996)
   Prosjektet "Sikkerhet for eldre" har som formål å styrke det skadeforebyggende arbeidet overfor eldre. Som målgrupper for prosjektet er spesielt valgt helsepersonell og teknisk personell i kommunene. Prosjektet var ...
  • Gardsmat i Rogaland 

   Hauge, Jarleiv; Nødland, Svein Ingve; Fardal, Gaute (Research report, 1996)
   Denne rapporten omhandlar småskala produksjon og omsetning av gardsmat. Med gardsmat meiner vi småskala foredling og sal av matvarer fra gardsbruket basert på gardens eigen ressursar og/eller på lokale mattradisjonar. ...
  • Sysselsettingseffekter av vegvedlikehold 

   Engen, Ole Andreas (Research report, 1996)
  • Endringer i det industrielle miljø 

   Engen, Ole Andreas; Movik, Espen (Research report, 1996)
   Rapporten inneholder en analyse av direkte og indirekte økonomiske konsekvenser av endret aktivitetsnivå i store bedrifter. Analysen har til hensikt å gi et bilde av hva Rosenberg verft og Norwegian Contractors har betydd ...
  • Erfaringer fra gjennomføringen av analyseprosessen ved installering av buffertank på Kårstø 

   Sandve, Kjell (Research report, 1996)
   Rapporten tar for seg erfaringer fra bruk av metodikk utarbeidet i forskningsprosjektet «Akseptkriterier for risiko og krav til effektivitet av beredskapstiltak» i gjennomføringen av analyseprosessen ved installering av ...
  • Brukerutvalg i skoler og barnehager 

   Olsen, Kjell Harald (Research report, 1996)
   Trondheim kommune har de 4 siste år (92-95) drevet en forsøksordning med foreldreflertall i brukerutvalgene i skoler og barnehager. Formålet med denne rapporten er å belyse effekten av brukerutvalg med foreldreflertal i ...
  • Dokumentasjonskrav til HMS i SMB 

   Lindøe, Preben; Sunde, Gunnar; Buytendorp, Hege (Research report, 1996)
   Små og mellomstore bedrifter skal dokumentere hvordan de ivaretar både myndigheters og kunders krav til systemer for kvalitetssikring og internkontroll. Rapporten utvikler og drøfter et teoretisk rammeverk omkring denne ...
  • Undersøkelse av stofftransport i Skas-Heigre kanalen 1995 

   Molversmyr, Åge (Research report, 1996)
   Sommeren og høsten 1995 har RF hatt ansvar for overvåking av plantevernmiddelrester i Skas­Heigre kanalen, i forbindelse med det statlige programmet "Jordsmonnovervåking i Norge 1992-1996 (JOVA).