Now showing items 1-20 of 1466

  • Habitat og tiltak i Aurlandsvassdraget – Statusrapport 2022 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
   I løpet av de siste tiårene, spesielt fra 2010 og fremover, har det blitt gjennomført flere miljøtiltak i Aurlandsvassdraget for å forbedre eller gjenopprette fiskehabitatforholdene. Dette inkluderer tiltak som gytegrusutlegg, ...
  • Arbeid ute og hjemme. Sørlandske mødres valg og vurderinger 

   Magnussen, May-Linda; Mydland, Trond Stalsberg; Kvåle, Gro (Research report, 2005)
   Utgangspunktet for dette prosjektet er at agderfylkene over flere år har befunnet seg på bunnen av Statistisk sentralbyrås årlige likestillingsindeks. Denne indeksen slår sammen flere indikatorer og lager et samlet tall ...
  • Østre Agder 2015: Utredning av alternative styringsmodeller 

   Jeppesen, Morten; Røed, Helge (Research report, 2008)
   Siktemålet med denne utredningen har vært å fremme et beslutningsgrunnlag knyttet til den fremtidige organiseringen av det interkommunale samarbeidet mellom kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei ...
  • Kommunen som samfunnsutvikler. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling 

   Ringholm, Toril Merete; Aarsæther, Nils; Nygaard, Vigdis; Selle, Per (Research report, 2009)
   Undersøkelsen viser at arbeid med lokal samfunnsutvikling er noe kommunene gjør i samarbeid med andre. Samarbeidspartnere er særlig andre kommuner, lokalt næringsliv, fylkeskommune, frivillige organisasjoner og regional ...
  • "Et liv jeg ikke valgte". Om unge uføre i fire fylker 

   Olsen, Torunn S; Jentoft, Nina (Research report, 2009)
   Denne forskningsrapporten tar for seg et dagsaktuelt tema, nemlig unge uføreproblematikken. Vi har sett nærmere på hvorfor unge mennesker blir uføretrygdet før de fyller 35 år. Rapporten er basert på data fra fire fylker ...
  • Kjønnsforskjeller i en likhetskultur En studie av arbeidsdeling, sosialisering og likestilling i Agder 

   Skarpenes, Ove; Nilsen, Ann Christin Eklund (FoU rapport, Research report, 2011)
   Rapporten Kjønnsforskjeller i en likestillingskultur omhandler oppfatninger om arbeidsdeling, likestilling og oppdragelse, slik de kommer til uttrykk og praktiseres i et utvalg familier i to kommuner i Vest-Agder. Bakgrunnen ...
  • Lister – Europas «grønne batteri» - Trusler og muligheter for regionen 

   Røed, Helge; Skaaland, Åsbjørn; Imenes, Anne Gerd; Knudsen, Jon P. (Research report, 2011)
   Dette posisjonsnotatet er utarbeidet av Agderforskning i et nært samarbeid med Listerrådet. Posisjonsdokumentet beskriver de trusler og muligheter som åpner seg for Listerregionen i forbindelse med den store energiutbyggingen ...
  • Flyttemotiver i Setesdal 

   Karlsen, James Tommy; Vasstrøm, Mikaela (Research report, 2011)
   Formålet med rapporten er å analysere motiver for flytting til og fra Setesdal og fremme forslag på tiltak som kan øke attraktivitet og trivsel i regionen. I 2010 var det vel 6800 innbyggere i Setesdal. Evje og Hornnes ...
  • Can we use ice sheet reconstructions to constrain meltwater for deglacial simulations? 

   Bethke, Ingo; Li, Camille; Nisancioglu, Kerim Hestnes (Journal article, 2012)
   Freshwater pulses from melting ice sheets are thought to be important for driving deglacial climate variability. This study investigates challenges in simulating and understanding deglacial climate evolution within this ...
  • Evaluering av samiske språksentre 

   Nygaard, Vigdis; Balto, Aila Marge Varsi; Solstad, Marit; Solstad, Karl Jan (Norut Alta Rapport, Research report, 2012)
   Samiske språksentre er viktige samiske institusjoner i en rekke samiske lokalsamfunn. De bidrar til å styrke kompetansen i samisk språk og kultur, skaper språkarenaer, og kan virke identitetsskapende for den samiske ...
  • "Man må ha en plass å bo" - En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland 

   Vassenden, Anders; Lie, Terje; Skoland, Kathrine (Research report, 2012)
   Utsagnet «man må ha en plass å bo» stammer fra en person som ble intervjuet til denne forskningsrapporten. Gjennom øynene til mennesker som strever i det norske boligmarkedet, spørres det i rapporten hva bolig og hjem betyr ...
  • Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 2. En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv i Arendal, Froland, Grimstad, Mandal og Lindesnes 

   Nilsen, Ann Christin Eklund; Wærdahl, Randi; Svarstad, Christine (Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres andre sett av de første analysene fra prosjektet «Barns levekår og hverdagsliv», som er finansiert av Sørlandets kompetan-sefond, Aust-Agder kompetansefond og Senter for likestilling ved ...
  • Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 1. En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland 

   Nilsen, Ann Christin Eklund; Wærdahl, Randi; Kvamme, Ingunn; Bakke, Kathrine (Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres andre sett av de første analysene fra prosjektet «Barns levekår og hverdagsliv», som er finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetansefond og Senter for likestilling ved ...
  • Inkluderende kulturskole. Kulturskoletilbudet i storbyene 

   Bjørnsen, Egil (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler et forskningsprosjekt som forsøker å avdekke hva som fungerer som barrierer for bruk av kulturskoletilbudet i de fem største byene i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand). ...
  • Husrom uten hjerterom. Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? 

   Bakke, Kathrine; Kvamme, Ingunn; Mydland, Trond Stalsberg; Wærdahl, Randi (FoU rapport, Research report, 2012)
   Dette er en forskningsrapport som omhandler vanskeligstilte på boligmarke-det. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Formålet med pro-sjektet er å identifisere hvilken betydning boligen har for vanskeligstilte ...
  • NEW Facts. Forprosjekt. Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Sørlandet 

   Magnussen, May-Linda; Svarstad, Christine (Research report, 2012)
   I dette hovedprosjektet har vi arbeidet videre med dataene som ble generert i forprosjektet. Disse dataene hadde et stort uutnyttet analytisk potensiale. Spørreskjemaet vi har brukt i dette videre arbeidet - og som var ...
  • Kunstkonsum i storbyene 

   Bjørnsen, Egil; Lind, Emma; Hauge, Elisabeth S. (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler et forskningsprosjekt som forsøker å oppnå en mer finmasket profilering av brukerne og ikke-brukerne av det offentlig fi-nansierte kunsttilbudet i de fem største byene i Norge (Oslo, Bergen, ...
  • «Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg» 

   Blomgren, Atle; Bottolfsen, Trond; Hagebakken, Grete (Research report, 2013)
   Norsk olje og gass har engasjert et konsortium bestående av IRIS, Menon Business Economics, Senter for økonomisk forskning NTNU, Kunnskapsparken Bodø og Østlandsforskning for å utarbeide en detaljert oversikt over hvordan ...
  • Distance and utilisation of out-of-hours services in a Norwegian urban/rural district: an ecological study 

   Raknes, Guttorm; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskaar, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Background Long travel distances limit the utilisation of health services. We wanted to examine the relationship between the utilisation of a Norwegian out-of-hours service and the distance from the municipality population ...
  • Krise, omstilling og vekst: en regionanalyse av Sørlandet 

   Wallevik, Kristin; Jørgensen, Geir (FoU rapport, Research report, 2013)
   Denne rapporten består av tre deler som analyserer ulike områder av regionen med ulike forfattere og innfallsvinkler og disse er: - En analyse av et utvalg fra regionens næringsliv; - Kunnskap og innovasjon på Agder og - ...