Recent Submissions

 • Arctic Paleoceanography Cruise KH21-234 with R/V Kronprins Haakon 

  De Schepper, Stijn; Larsen, Aud; Blindheim, Dag Inge; Cordier, Tristan; Grant, Danielle; Hestetun, Jon Thomassen; Häkli, Katja; Lefevere, Simon Pierre; Liltved, Allegra; Monsen, Stig; Mugu, Sigrid; Ray, Jessica Louise; Steinsland, Kristine; Trofimova, Tamara; Weiner, Agnes (Research report, 2022)
  We set sail from Longyearbyen on 30.6.2021 to collect surface sediments, long sediment archives, water and plankton samples. The study area is located north of Svalbard, within the seasonal and permanent sea ice covered ...
 • Hommedal skolegård: Prosjektperiode 2020-2022: "En annerledes dag" 

  Kjenes Arnesen, Siv Merete; Jentoft, Nina (Research report, 2022)
  Denne følgeevalueringen har lagt spesiell vekt på å belyse elevenes erfaringer med et alternativt opplæringstilbud på Hommedal skolegård i perioden 2020-2022. Vi finner at Grimstad kommune, ved etablering av Hommedal ...
 • Gården som arena for tilpasset opplæring: Erfaringer med gård–skole-tilbud i et inkluderingsperspektiv 

  Kjenes Arnesen, Siv Merete; Jensen, Andreas Reier; Patil, Grete Grindal; Berget, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Tilpasset opplæring på gårdsbruk én eller flere dager i uken er et tilbud til enkelte elever på ungdomstrinnet som har vansker med å nyttiggjøre seg ordinær opplæring i klassen. I lys av teori om inkludering har vi undersøkt ...
 • Physical processes driving intensification of future precipitation in the mid- to high latitudes 

  Poujol, Basile; Mooney, Priscilla A.; Sobolowski, Stefan Pieter (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Precipitation is changing as the climate warms, and downpours can become more intense due to the increased water holding capacity of the atmosphere. However, the exact nature of the precipitation response and its characteristics ...
 • Registrering av PIT-merket laks i Eidfjordvassdraget i 2021. 

  Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Helle, Turid Myklebust; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  Merking av villsmolt har vært utført for å få mer kunnskap om utvandring, utvandringstidspunkt og sjøoverlevelse. Et betydelig antall smolt er merket med PIT-merker og det er lagt ut PIT-antenner i vassdraget for å registrere ...
 • Registrering av tilbakevandret PIT-merket laks i Eidfjordvassdraget i 2020. 

  Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Helle, Turid Myklebust; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Prosjektet med å styrke bestanden av laks i Eidfjordvassdraget har nå pågått over seks år (2015-2020), med fire år med smoltslep (2015-2018) og utsettinger i vassdraget i 2016-2020. Forsøkene har hatt som mål å gi informasjon ...
 • Stratification constrains future heat and carbon uptake in the Southern Ocean between 30°S and 55°S 

  Bourgeois, Timothée; Goris, Nadine; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  The Southern Ocean between 30°S and 55°S is a major sink of excess heat and anthropogenic carbon, but model projections of these sinks remain highly uncertain. Reducing such uncertainties is required to effectively guide ...
 • Future changes in rain-on-snow events over Norway 

  Mooney, Priscilla A.; Li, Lu (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Rain-on-snow (ROS) events occur primarily in cold climates such as high latitudes and high elevations where they pose a considerable threat to nature and society. The frequency and intensity of ROS events are expected to ...
 • Predicting Motion Patterns Using Optimal Paths 

  Fromreide, Mads; Hansen, Alex (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The ability to navigate safely and efficiently through a given landscape is relevant for any intelligent moving object. Examples range from robotic science and traffic analysis, to the behavior within an ecosystem. Many ...
 • Østerbøelva - Vurdering av muligheter for tiltak. 

  Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  NORCE LFI har fått i oppdrag av SFE å vurdere mulighetene for å gjennomføre avbøtende tiltak som kan redusere reguleringspåvirkningen i nedre del av Østerbøelva. Hensikten med å etablere slike tiltak vil være å bedre ...
 • Decadal trends in ocean acidification from the Ocean Weather Station M in the Norwegian Sea 

  Skjelvan, Ingunn; Lauvset, Siv Kari; Johannessen, Truls; Gundersen, Kjell; Skagseth, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  The Ocean Weather Station M (OWSM) is situated at a fixed position in the Norwegian Sea, one of the major basins of the Nordic Seas, which represents an important area for uptake of atmospheric CO2 as well as deep water ...
 • General practitioners’ perceptions of distributed leadership in providing integrated care for elderly chronic multi-morbid patients: a qualitative study 

  Braut, Harald; Øygarden, Olaug; Storm, Marianne; Mikkelsen, Aslaug (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Background Distributed Leadership (DL) has been suggested as being helpful when different health care professionals and patients need to work together across professional and organizational boundaries to provide integrated ...
 • Investigation of growth performance of post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.) in semi closed containment system: A big-scale benchmark study 

  Øvrebø, Tarald Kleppa; Vigo, Pablo Balseiro; Imsland, Albert; Stefansson, Sigurd Olav; Tveterås, Ragnar; Sveier, Harald; Handeland, Sigurd Olav (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  The Norwegian salmon industry faces challenges related to sea lice (Lepeophtheirus salmonis) infestations, escapees, diseases and environmental impact. Semi-closed containment systems (S-CCS) have been proposed to abate ...
 • Improving Salmonid Monitoring by Nocturnal Counting in Rivers 

  Kambestad, Marius; Hellen, Bjart Are; Jensen, Knut Helge; Sægrov, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Accurate abundance estimates are crucial for evidence-based fisheries management. In rivers, drift dive counting and electrofishing are commonly used for quantifying fish abundance. However, the likelihood that fish are ...
 • Empirical support for sequential imprinting during downstream migration in Atlantic salmon (Salmo salar) smolts 

  Haraldstad, Tormod; Forseth, Torbjørn; Olsen, Esben M.; Haugen, Thrond O.; Höglund, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  The precise homing of Atlantic salmon to their natal river and spawning grounds is the foundation for locally adapted genetically differentiated populations across rivers or across river sections. A sequential imprinting ...
 • A sustainability assessment framework for genome-edited salmon 

  Myhr, Anne Ingeborg (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  In this paper we present a suggestion for a sustainability assessment framework using genome editing of salmon as a case study. The salmon farming industry is facing several challenges hindering sustainable production. ...
 • Nidelva - Kunnskapsoppsummering av fiskebiologiske forhold 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Haraldstad, Tormod; Anders, Lamberg (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
  NVE skal i den kommende planperioden, vurdere nødvendige miljøtiltak for å nå de fastsatte miljømål for Nidelva. For å sikre et godt beslutningsgrunnlag for dette arbeidet, ønsket NVE at Agder Energi laget en samlet rapport ...
 • Vikja - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002 - 2021. Vurdering av produksjonsområder for laks og kartlegging av tørrlagte elvearealer nedstrøms og oppstrøms Hove kraftverk. 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  På oppdrag fra Statkraft Energi AS, har NORCE LFI gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Vikja høsten 2020 og 2021. Målsettingen for disse undersøkelsene er å følge opp tidligere fiskebiologiske undersøkelser (Gabrielsen ...
 • Teigdalselva - Evaluering av habitattiltak pr. 2021. 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
  Habitattiltak er vassdragsspesifikke og hvilke tiltak som er best egnet må baseres på identifiserte flaksehalser i det enkelte vassdrag. I Teigdalselva forelå det god dokumentasjon på at det på store arealer i den øvre ...
 • Otra - Evaluering av effekter av nedkjøring av vannstanden på gyteområder i Otra vinteren 2021. 

  Gabrielsen, Sven-Erik; Postler, Christoph; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
  Basert på ny kartlegging med drone, er det totale elvearealet i anadrom del av Otra ca. 589 216 m2 ved en vannføring på 100 m3/s. Dette tilsvarer omtrent full elveseng. Ved senkningen av vannstanden i januar, som var den ...

View more