Now showing items 1-20 of 723

  • 24-timers mennesket - en utfordring til arbeidslivet? 

   Skjortnes, Marianne (Research report, 1997)
   Rapporten dreier seg om enkeltindividets deltaking på to arenaer: arbeidslivet og privatlivet. Som følge av økt press på yrkesliv og familieliv. er det et gjennomgående ønske hos mange arbeidstakere med større individuell ...
  • Add-on studies to the current NFR Project “Impact of water- based drilling mud: a study using the epibenthic coral species Lophelia pertusa 

   Baussant, Thierry; Provan, F.; Sydnes, M. O; Lyng, E.; Larssen, E.; Bjørkblom, C.; Kaster, K.; Boccadoro, Cathrine; Nævdal, A.; Eide, Anette. C. (Research report, 2010)
   This study was made in the frame of an ongoing NFR project aiming at assessing the impact of drilling mud (DM) discharges from offshore O&G operations on the coldwater coral species Lophelia pertusa. Here, we have initiated ...
  • Aksjon Jærvassdrag 

   Molversmyr, Åge; Holmen, Ann Karin T.; Leknes, Einar (Research report, 2003)
  • Aksjon Jærvassdrag 

   Molversmyr, Åge (Research report, 2005)
  • Aldring og helse - kartleggingsstudie 

   Ringstad, Arne Jarl; Bakke, Åshild; Lie, Terje; Arvesen, Bjørn; Skaftun, Jorunn-Elise (Research report, 2002)
   Rapporten beskriver resultatene fra prosjektet ”Aldring og helse - kartleggingsstudie”. Formålet med prosjektet er tredelt: 1) Gi en beskrivelse av alderssammensetning, arbeidsevne og helse blant dagens offshorearbeidere. ...
  • Aldring og helse på sokkelen 

   Bakke, Åshild (Report, 2005)
   Prosjektet ”Aldring og helse på sokkelen” har pågått siden 2001 og RF-Rogalandsforskning har fulgt prosjektet i hele perioden (2001–2004). Det har vært gjennomført en kartleggingsstudie (Ringstad, Bakke, Lie & Tharaldsen, ...
  • Aldring og helse på sokkelen - et brukerstyrt innovasjonsprosjekt 

   Lie, Terje; Tikkanen, Tarja; Kjestveit, Kari (Research report, 2007)
   Prosjektet Aldring og helse er et samarbeidsprosjekt mellom syv bedrifter i oljevirksomheten, arbeidstaker-, arbeidsgiverorganisasjoner og forskningsmiljø. Hovedmålet med prosjektet er å prøve ut tiltak med sikte på at ...
  • Alkoholfrie soner - Evaluering av AV-OG-Tils kampanjearbeid 

   Braaten, Eva S.; Lie, Terje; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2011)
   Denne rapporten er en evaluering av sentrale deler av kampanjeorganisasjonen AV-OG-TILs arbeid. AV-OG-TIL søker å påvirke den voksne befolknings holdninger og bruk av alkohol ved å skape allmenn aksept for at en del ...
  • Alkoholvaner, alkoholfrie soner og alkoholpolitikk i frivillige organisasjoner 

   Befring, Olav; Hansen, Ingvild; Nesvåg, Sverre (Research report, 2007)
   Dette prosjektet var tenkt som ei kartlegging av rusvanar og haldningar til alkohol blant medlemsorganisasjonar i AlkoKutt. Kartlegginga skulle utgjere eit breitt grunnlag for utviklinga av det ein i fyrstninga kalla ein ...
  • Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler 

   Gjerstad, Brita; Berg, Christin (Research report, 2011)
   RIS har evaluert innføringen av alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler. Evalueringen er gjennomført på oppdrag for Statens vegvesen Vegdirektoratet. De første alkolåsene ble montert i 2007. Samme år startet ...
  • ALOR-nettverket - styrker arbeidet med rus og arbeidsliv i bedriftene 

   Lie, Terje (Research report, 2010)
   ALOR-nettverket arrangerer samlinger to ganger i året for inviterte bedrifter om rus og arbeidsliv. Denne rapporten viser erfaringer fra deltakende bedrifter. Bedriftene får en faglig oppdatering om rus og arbeidsliv gjennom ...
  • Alternative drivstoffer 

   Meissner, Rudolf; Heinzerling, Gottfried; Movik, Espen (Research report, 1996)
   Evaluering av Samferdselsdepartementel/Vegdirektoratets forsøksordning med alternative drivstoffer i transportsektoren 1991-1995. Prosjekter som er viet særlig oppmerksomhet er bl.a. forsøk med naturgassbuss i Trondheim, ...
  • Alternative karriereveier 

   Befring, Olav; Junge, Amund; Nesvåg, Sverre (Research report, 2005)
   Dette prosjektet har hatt som mål å gjennomføre lokale utviklingsprosjekt som grunnlag for å utvikle og formidle generaliserbar erfaring og kunnskap om modeller for alternative og likeverdige karriereveier i storbykommunene. ...
  • Analyse av miljøgifter i Iglandsvik 

   Tvedten, Øyvind (Research report, 2004)
   Oppdraget er utført på oppdrag fra Kystverket Vest i forbindelse med prosjektering av mudring i Iglandsvik. Iglandsvik er en liten fiskerihavn på Bremangerlandet hvor det er ønskelig med større seilingsdyp. RF mottok ...
  • Analyse av miljøgifter i sediment fra kabeltrase i Rogaland 

   Tvedten, Øyvind F. (Research report, 2000)
   Analyseresultater fra analyse av marint sediment i fra en mulig kabeltrase i Rogaland. Resultatene kan brukes til å vurdere om det skal iverksettes tiltak, som skal hindre spredning av eventuell forurensning, i forbindelse ...
  • Analyse av miljøgifter i sediment i Galeivågen 

   Tvedten, Øyvind (Research report, 2004)
  • Analyse av miljøgifter i sediment i Vibrandøysundet 

   Tvedten, Øyvind (Research report, 2004)
  • Analyse av miljøgifter i sediment ved Avaldsnes Brygge i Bøvågen 

   Tvedten, Øyvind F. (Research report, 2004)
  • Analyse av miljøgifter i sediment ved G.nr. 38, br.nr. 135, Hasseløy, Haugesund 

   Tvedten, Øyvind F.; Tandberg, Anne Helene (Research report, 2005)
   Oppdraget er gitt av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS på vegne av Br. Lothe AS i Haugesund som ønsker å fylle igjen et sjøområde øst for Hasseløy. Arealet har tidligere vært brukt til skipsverft, og det lå en ...
  • Analyse av miljøgifter i sediment ved Haugesjøen Brygge 

   Tvedten, Øyvind F. (Research report, 2004)