• Gjennomgang av kjemiske målinger i vann fra 2010 til 2016 ved Bergen Lufthavn 

   Haave, Marte; Velle, Gaute (Research report, 2016)
   Rapporten tar for seg Avinors egne måleserier av kjemiske parametere i elver og vann ved Bergen Lufthavn Flesland fra perioden mars 2010 til januar 2016. Målingene legger grunnlaget for vurdering av kjemisk tilstand. Det ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Haugaland Interkommunale Miljøverk, Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune i 2012 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten tar for seg de marine miljøforholdene ved utslippet for sigevann fra Toraneset Miljøverk, og gir en status for miljøforholdene i 2012. Oksygennivået i Ålfjordbotn var tilfredsstillende i 2012 i likhet med ...
  • Marinbiologisk undersøkelse etter oljelekkasje til grunn ved Statoil Petroleum Mongstad 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Undersøkelsen som ble utført tok kun for seg det marine miljøet i området som antas å være resipient for utslippet, og tar ikke for seg konsekvensene for livet på land. Da undersøkelsen ble igangsatt 25. juni 2013 hadde ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2013. 

   Hatlen, Kristin; Haave, Marte; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevågområdet, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det tidligere er registrert høye forekomster av ...
  • Miljøgifter i biota ved Statoil Mongstad 2015 

   Haave, Marte; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten omhandler en undersøkelse av miljøgifter i biota ved oljeraffineriet på Mongstad i 2015, sett i sammenheng med tidligere undersøkelser. Undersøkelsen omfatter hydrokarboner og tungmetaller i blåskjell, som ha ...
  • Miljøundersøkelse Kollevågen 2014 

   Haave, Marte; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Denne rapporten omhandler str¢mforhold og milj¢gifter i vannfasen utenfor tiltaksomradet ved Kollevagen i Askøy Kommune. Undersøkelsen ble utført av Uni Research Miljø, SAM-Marin på vegne av Bergen kommune, Grønn etat.
  • Miljøundersøkelse ved Kollsnes prosessanlegg i 2013 

   Haave, Marte; Johannessen, Per; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra den marine bunn- og fjæreundersøkelsen utført av SAM-Marin på vegne av Statoil Petroleum AS ved Kollsnes prosessanlegg i 2013. Det har tidligere blitt utført flere marine undersøkelser ...
  • Miljøundersøkelse ved Statoils oljeterminal på Sture i 2013 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra den marine bunn- og fjæreundersøkelsen utført av SAM-Marin på Sture i 2013. Rapporten har som formal a beskrive miljøforholdene i sjøområdet ved Sture og eventuelt påvise forurensning ...
  • Oppfølgende undersøkelse av marinbiologiske forhold ved Statoil Petroleum Mongstad i 2013 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en oppfølgende marinbiologisk undersøkelse i sjøområdet omkring produksjonsanlegget på Mongstad (oljeterminal, raffineri og gassbehandlingsanlegg) i 2013. Anlegget drives av Statoil ...
  • Oppfølgende undersøkelse av marinbiologiske forhold ved Statoil Petroleum Mongstad i 2013 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en oppfølgende marinbiologisk undersøkelse i sjøområdet omkring produksjonsanlegget på Mongstad (oljeterminal, raffineri og gassbehandlingsanlegg) i 2013. Anlegget drives av Statoil ...
  • Oppfølgende undersøkelser av perfluorerte forbindelser (PFC) ved Kollsnes prosessanlegg i 2012 

   Haave, Marte (Research report, 2013)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra undersøkelsen ved Kollsnes prosessanlegg i 2012. Undersøkelsen ble utført av UniMiljø, SAM-Marin på vegne av Statoil Petroleum AS, og omfatter undersøkelser av PFC forbindelser i ...
  • Oppsummering av kjemiske målinger i vann ved Bergen Lufthavn Flesland 2016 

   Haave, Marte (Research report, 2017)
   Rapporten tar for seg Avinors egne måleserier av kjemiske parametere i elver og vann ved Bergen Lufthavn Flesland i 2016. Dette arbeidet bygger videre på oversikt over kjemiske målinger fra 2010-2016, presentert i SAM ...
  • Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils produksjonsanlegg på Mongstad i 2012 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto; Alvestad, Tom (Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra marinbiologiske og kjemiske undersøkelser gjort i sjøområdet omkring produksjonsanlegget på Mongstad (oljeterminal, raffineri og gassbehandlingsanlegg) i 2012. Anlegget drives ...
  • Preliminær undersøkelse av mikroplast i sandfang 

   Haave, Marte (Research report, 2017)
   Plast produseres i stadig økende volumer på verdensbasis, og plastforurensning er nå påvist over hele kloden og i alle habitat man har undersøkt. Det er estimert at 80% av plasten som renner ut i havet stammer fra ...
  • Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johannessen, Per; Dahlgren, Thomas (Research report, 2015)
   In 2013 to 2014 a recipient survey was conducted to be used for an application to not have to perform secondary treatment of sewage in relation to a potential new sewage treatment facility.
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Alme, Øydis; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Resipientundersøkelsene av fjordsystemene rundt Bergen i 2013 er den tredje overvåkingsundersøkelsen i perioden 2011-2015. I årets undersøkelse ble det tatt prøver i: Arnavågen og Sørfjorden til Knarvik (Område 1); Dolviken, ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015. Årsrapport 2014 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Hadler- Jacobsen, Silje; Lode, Torben; Johannessen, Per; Alme, Øydis (Research report, 2015)
   Denne rapporten presenterer resultatene i det påbegynte miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011–2015, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2014 sammen med ...
  • Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Vassdal, Tone; Alvestad, Tom; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Undersøkelsen tar for seg de marine miljøforholdene i sjøen utenfor Festingdalen avfallsdeponi i Sogndal kommune og omfatter undersøkelser av hydrografi, strømmåling, kornfordeling, strandsone, bunnfauna og miljøgifter i ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås Kommune, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Vassdal, Tone; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2015)
   Det ble i 2013 utført en resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundær-rensing for Lindås kommune i deler av Område 1 og Område 9 av «Resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015» (Kvalø et ...
  • Resipientundersøkelse ved Årabrot, 2015 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Hadler-Jacobsen, Silje; Hatlen, Kristin; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Uni Research Miljø, har på oppdrag av Haugesund Kommune utført en resipientundersøkelse utenfor Årabrot, nord for Haugesund sentrum. Her finnes et nedlagt deponi, samt et renseanlegg for avløpsvann fra Haugesund og ...