• Behavioural response of brown trout (Salmo trutta) to total dissolved gas supersaturation in a regulated river 

   Lennox, Robert J.; Thiemer, Kirstine; Vollset, Knut Wiik; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Nilsen, Cecilie Iden; Haugen, Thrond Oddvar; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Total dissolved gas supersaturation from dams and power stations is a chronic freshwater pollutant that is toxic to animals with aquatic respiration. Laboratory ecotoxicology experiments have revealed capacity for captive ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015 

   Velle, Gaute; Haave, Marte; Olsen, Espen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Denne undersøkelsen er en oppfølging av Vannforskriften ved Bergen Lufthavn, som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen inkluderer Fleslandsvassdraget og Lønningsvassdraget. Begge vassdragene har nedslagsfelt som blir ...
  • Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak 

   Skoglund, Helge; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid M.; Birkeland, Ina; Postler, Christoph; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Ray, Jessica Louise; Lima, Rachel; Espedal, Espen Olsen; Johannessen, Arne; Normann, Eirik S.; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bleka i Byglandsfjorden gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann og er sammen med Namsblanken Norges eneste gjenlevende relikte laksestamme. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering førte bestanden til ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Bonitering og gytefisktelling i Åmselva, høst 2016 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Høsten 2016 ble det på oppdrag fra Vindafjord Jakt- og Fiskelag, med midler tildelt fra Rogaland fylkeskommune, gjennomført bonitering i Åmselva og befaringer langs innløpselver til Vatsvatnet. Det ble også gjennomført ...
  • Fiskebiologisk vurdering av Arefjordpollen 2016 

   Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   To vassdrag som munner i Arefjordpollen ble befart i Januar 2016. Bakgrunnen for befaringen var å evaluere hvordan en alternativ løsning for RV555 over Arefjordpollen kan påvirke sjøørret og annen fisk i området. Hovedfokuset ...
  • Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2016–2017 og muligheter for avbøtende tiltak 

   Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Rapporten består av tre deler: resultater fra gassmetningsovervåking i 2016 og 2017, en analyse av utgassing i Otra nedenfor Brokke, samt en modellering av tiltak til økt lufting av gassovermettet vann.
  • Gassmetning i Otra nedenfor Brokke kraftverk 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Vollset, Knut; Barlaup, Bjørn Torgeir; Olsen, Espen; Skår, Bjørnar; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Overvåking av gassovermetning i Otra nedenfor Brokke kraftverk (2011-2015) har vist at det fantes gassovermetningsbølger opptil 172 % TGP (total gass pressure). I mer enn 45 % av tiden 2013–2015 var gassovermetningen over ...
  • Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering 

   Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Denne publikasjonen sammenfatter internasjonal kunnskap om gassovermetning og dens miljøeffekter i vassdrag. Dessuten presenterer vi resultater fra egen overvåking av gassmetning i ti norske elver og tåleforsøk med Atlantisk ...
  • Gassovermetning nedstrøms småkraftverk med installert omløpsventil 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   2014 til 2015 ble gassmetning overvåket nedenfor tre småkraftverk på Vestlandet. Det ble funnet gassovermetning ved alle de tre undersøkte småkraftverkene. Verdiene var lave til moderate. Normalt lå gassmetningen mellom ...
  • Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Høsten 2017 utførte LFI Uni Research drivtelling av gytefisk i 45 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike ...
  • Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik S.; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Høsten 2015 utførte LFI Uni Research Miljø drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ...
  • Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Høsten 2016 utførte LFI Uni Research drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike ...
  • Gytefisktelling, kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2014 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Normann, Eirik S.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Høsten 2014 utførte Uni Research Miljø drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike ...
  • Habitatkartlegging av Lærdalselva fra Voll bru til sjø 

   Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Uni Research Miljø ble spurt om å gjennomføre en fiskebiologisk grovkartlegging i Lærdalselva på strekningen nedstrøms Kuvelda. Bakgrunnen var at kommunen ønsket a ha et større kunnskapsgrunnlag for strekningen i forbindelse ...
  • Habitatkartlegging i Sautso 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Stickler, Morten; Stranzl, Sebastian; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Norce LFI fikk på forsommeren i 2018 oppdrag av Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) å kartlegge Sautso. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk. Fysiske ...
  • Hydrologiske og hydrodynamiske forhold i Tokkeåi 

   Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Flödl, Peter; Hauer, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Denne rapporten sammenstiller grunnlagsdata til vurdering av vannførings- og arealforhold samt nedkjøring av vannføring i Tokkeåi. Dessuten vurderes vandringsforhold og en mulig passesjeløsning over Helvetesfossen.
  • Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak 

   Stranzl, Sebastian; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   For å gi et faglig grunnlag for a styrke fiskeproduksjonen på den kanaliserte strekningen oppstrøms Gislefossen gjennomførte Uni Research Miljø kartlegging av elvehabitatet høsten 2016 og vinteren 2017. Undersøkelsene ble ...
  • Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for storaure i Tokkeåi i Telemark 2015 - 2017 

   Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Kartlegging av fysiske habitatforhold for storaure i Tokkeåi nedenfor Helevetesfossen (2015, 2016) viser at det er relativt lav skjultilgang i Tokkeåi, særlig i nedre deler (vektet skjul er 4,7), og at gyteareal er ca. ...
  • Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014, 2015 og i 2016. 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Stranzl, Sebastian (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   På oppdrag fra Pasvik Kraft AS skal Uni Research Miljø gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i Kongsfjordelva i perioden 2014 til 2018. Resultatene for perioden 2014-2016 viser store forskjeller i produksjonen av laks ...