• Avrenning av sand til Årdalselven i 2014/15 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich (Research report, 2015)
   Under nedbør/flom høsten 2014 og vinteren 2015 ble det tilført sand til Årdalselven fra grustakene ved Tjentlandsmoen via "Smalabekken". Nedbøren ga erosjon i grusmassene og utskylling av sand til hovedelven. Sanden har ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i 9 vassdrag i Sogn og Fjordane i 2019 

   Skår, Bjørnar; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   I ytre deler av Sogn og Fjordane har mange vassdrag vært utsatt for forsuring, men siden 1990‐tallet har det vært en forbedring i forsuringssituasjonen i Sogn og Fjordane. Det har imidlertid vært påvist flere sjøsaltepisoder ...
  • Bjornesfjorden – Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999–2013 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik S.; Fjellheim, Arne (Research report, 2014)
   Ved senkningen av Bjornesfjorden i 1959 ble gyteområdene ved Meinsbusundet, Nøresundet og Lågaros ødelagt. For å reetablere gyteområdene ble det i 2002 og 2006 til sammen lagt ut 84 tonn grus og stein som til sammen dekker ...
  • Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak 

   Skoglund, Helge; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid M.; Birkeland, Ina; Postler, Christoph; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Ray, Jessica Louise; Lima, Rachel; Espedal, Espen Olsen; Johannessen, Arne; Normann, Eirik S.; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bleka i Byglandsfjorden gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann og er sammen med Namsblanken Norges eneste gjenlevende relikte laksestamme. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering førte bestanden til ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010–2014 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, A.; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, B.O.; Normann, Eirik S.; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, L.B.; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Vethe, A.; Wiers, Tore (Research report, 2015)
   Siden bestandssammenbruddet på siste halvdel av 1960-tallet har blekebestanden vært avhengig av kultiveringstiltak i form av utsettinger av ungfisk. Blekeprosjektet, som startet opp i 1999, har som mål å iverksette tiltak ...
  • Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke (Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK Produksjon AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Bolstadelva. En kartlegging av de fysiske ...
  • Bonitering og fiskebiologiske undersøkelser i Vetleelvi 2011 og 2012 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (Research report, 2013)
   Vetleelvi er en liten sideelv som renner ut i nedre del av Vikja. Elva er ikke regulert og har en lakseførende strekning på om lag 920 meter og et beregnet elveareal på 3420 m2 I hovedsak er det bare aure som finnes i ...
  • Bonitering og ungfiskundersøkelse i Hopra 2011 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (Research report, 2012)
   Lakse- og sjøaureførende strekning i Hopra er 2,5 km og elva har et produksjonsareal på 15 709 m2. Kartleggingen av dette produksjonsarealet viste at gytemulighetene var svært gode. Det ble registre1i totalt 11 gyteområder ...
  • Daleelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge (Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Daleelva. En kartlegging av de fysiske og ...
  • Dalselva - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002 - 2021 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   På oppdrag fra Statkraft Energi AS har NORCE LFI, gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Dalselva høsten 2020 og 2021. Målsettingen for disse undersøkelsene er å følge opp tidligere undersøkelser (Gabrielsen et al. ...
  • Dalselva Fiskebiologiske undersøkelser i 2020 og vurdering av tiltak for oppvandring av fisk 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   På oppdrag fra Statkraft Energi AS har NORCE LFI, gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Dalselva høsten 2020. Målsettingen for disse undersøkelsene er å følge opp tidligere undersøkelser (Gabrielsen et al. 2015). ...
  • Dalselva i Framfjorden – Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002–2014 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich (Research report, 2015)
   For å kompensere for skadevirkningene på fiskebestandene i forbindelse med reguleringen av Dalselva (Arnafjordvassdraget), ble regulanten Statkraft 14.05.1982 pålagt årlige utsettinger av 600 laksesmolt og 1 000 sjøauresmolt ...
  • Ekso: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge (Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Ekso. En kartlegging av de fysiske og hydromorfologiske ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdaget 2004–2015 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (Research report, 2015)
   Rapporten oppsummerer undersøkelser foretatt i perioden 2004–2015, med hovedfokus på resultater oppnådd i perioden etter forrige hovedrapport i 2012. Undersøkelsene viser at gytebestanden av laks i vassdraget har vært ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler undersøkelser foretatt i Eidfjordvassdraget i perioden 2004–2012. Resultatene viser at bestandssituasjonen for laks i vassdraget fortsatt er kritisk, med lav gytebestand, forholdsvis lave ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - statusrapport 2018 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir (Research report, 2019)
   Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. denne rapporten er statusrapport for undersøkelsene gjort i perioden 2016-2018. Undersøkelsene er utført for å overvåke bestandene av laks og ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– Årsrapport for 2017 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir (Research report, 2018)
   Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er årsrapport for undersøkelsene gjort i 2017. Undersøkelsene er utført for å overvåke bestandene av laks og sjøaure i vassdraget, ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2019 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Laksebestanden i Eidfjordvassdraget gikk kraftig tilbake på 1990-tallet, og har over lang tid vært kritisk lav. Vassdragsreguleringene på slutten av 1970-tallet har resultert i endringer i vannføring og temperaturforhold ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2020 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er rapport for undersøkelsene gjort i 2020 og ettervinteren 2021, men inneholder også data for hele undersøkelsesperioden. ...