• Acute effects of gas supersaturation on Atlantic salmon smolt in two Norwegian rivers 

   Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Total dissolved gas (TDG) supersaturation downstream of hydropower plants may cause gas bubble disease (GBD) and harmful effects in fish. Little is known about tolerance levels of TDG supersaturation on Atlantic salmon ...
  • Application of airborne LiDAR bathymetry in Norway 

   Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Hauer, Christoph; Floedl, P. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   New technologies in remote sensing provide opportunities for effectively sampling information on topography and bathymetry for large areas. With Airborne LiDAR Bathymetry (ALB) terrain and also the river bottom (bathymetry) ...
  • Avrenning av sand til Årdalselven i 2014/15 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Under nedbør/flom høsten 2014 og vinteren 2015 ble det tilført sand til Årdalselven fra grustakene ved Tjentlandsmoen via "Smalabekken". Nedbøren ga erosjon i grusmassene og utskylling av sand til hovedelven. Sanden har ...
  • Behaviour of anadromous brown trout (Salmo trutta) in a hydropower regulated freshwater system 

   Dahlmo, Lotte Svengård; Velle, Gaute; Nilsen, Cecilie Iden; Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Vollset, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Many Norwegian rivers and lakes are regulated for hydropower, which afects freshwater ecosystems and anadromous fish species, such as sea trout (Salmo trutta). Lakes are an important feature of many anadromous river systems. ...
  • Behavioural response of brown trout (Salmo trutta) to total dissolved gas supersaturation in a regulated river 

   Lennox, Robert J.; Thiemer, Kirstine; Vollset, Knut Wiik; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Nilsen, Cecilie Iden; Haugen, Thrond Oddvar; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Total dissolved gas supersaturation from dams and power stations is a chronic freshwater pollutant that is toxic to animals with aquatic respiration. Laboratory ecotoxicology experiments have revealed capacity for captive ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland 

   Velle, Gaute; Andersen, Gidske L.; Haave, Marte; Pulg, Ulrich; Schneider, Susanne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2013)
   På oppdrag fra Avinor har LFI Uni Miljø undersøkt begroingsalger, bunndyr, fisk, vannplanter, miljøgifter i fisk og vannkjemi for å gjøre opp økologisk status i vassdrag ved Bergen lufthavn Flesland høsten 2012. Analyse ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018 

   Birkeland, Ina Bakke; Velle, Gaute; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Denne undersøkelsen er en oppfølging av Vannforskriften ved Bergen Lufthavn, som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen inkluderer Fleslandvassdraget og Lønningsvassdraget. Begge vassdragene har nedslagsfelt som blir ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015 

   Velle, Gaute; Haave, Marte; Olsen, Espen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Denne undersøkelsen er en oppfølging av Vannforskriften ved Bergen Lufthavn, som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen inkluderer Fleslandsvassdraget og Lønningsvassdraget. Begge vassdragene har nedslagsfelt som blir ...
  • Bjornesfjorden – Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999–2013 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik S.; Fjellheim, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2014)
   Ved senkningen av Bjornesfjorden i 1959 ble gyteområdene ved Meinsbusundet, Nøresundet og Lågaros ødelagt. For å reetablere gyteområdene ble det i 2002 og 2006 til sammen lagt ut 84 tonn grus og stein som til sammen dekker ...
  • Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak 

   Skoglund, Helge; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid M.; Birkeland, Ina; Postler, Christoph; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Ray, Jessica Louise; Lima, Rachel; Espedal, Espen Olsen; Johannessen, Arne; Normann, Eirik S.; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bleka i Byglandsfjorden gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann og er sammen med Namsblanken Norges eneste gjenlevende relikte laksestamme. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering førte bestanden til ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010–2014 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, A.; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, B.O.; Normann, Eirik S.; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, L.B.; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Vethe, A.; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Siden bestandssammenbruddet på siste halvdel av 1960-tallet har blekebestanden vært avhengig av kultiveringstiltak i form av utsettinger av ungfisk. Blekeprosjektet, som startet opp i 1999, har som mål å iverksette tiltak ...
  • Buried and forgotten—The non-fluvial characteristicsof postglacial rivers 

   Hauer, Christoph; Pulg, Ulrich (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   “The systematic analysis and understanding of channel‐forming processes of rivers must be expanded by including semi‐ and non‐fluvial geomorphological processes. Such processes were particularly driven by glaciation during ...
  • Critical flows in semi-alluvial channels during extraordinarily high discharges: Implications for flood risk management 

   Hauer, Christoph; Flödl, Peter; Habersack, Helmut; Pulg, Ulrich (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   For channelized, flood-regulated rivers, morphological changes are avoided as much as possible. Extraordinarily high flows in the past, however, have demonstrated that channelized rivers may also become morphologically ...
  • Dalselva i Framfjorden – Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002–2014 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   For å kompensere for skadevirkningene på fiskebestandene i forbindelse med reguleringen av Dalselva (Arnafjordvassdraget), ble regulanten Statkraft 14.05.1982 pålagt årlige utsettinger av 600 laksesmolt og 1 000 sjøauresmolt ...
  • Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Gabrielsen, Sven-Erik; Postler, Christoph; Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Bremset, Gunnbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter; Alfredsen, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Det er økt fokus på bedring av fysiske miljøforhold i vassdrag, og med dette har behovet for å kunne vurdere kostnader og nytte ved slike tiltak økt. Prinsippet om «positiv kost-nytte» legges eksempelvis til grunn ved ...
  • En vurdering av blekas vandring og gytemuligheter i forbindelse med bygging av Fennefoss kraftverk 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Pulg, Ulrich (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Etter at Fennefoss kraftverk er ferdig bygd ut vil vandringsmuligheter for fisk bli endret. I denne rapporten går vi gjennom mulige konsekvenser for vandring av den relikte laksen bleke. I tillegg gjøres det en vurdering ...
  • Fiskebiologisk vurdering av Arefjordpollen 2016 

   Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   To vassdrag som munner i Arefjordpollen ble befart i Januar 2016. Bakgrunnen for befaringen var å evaluere hvordan en alternativ løsning for RV555 over Arefjordpollen kan påvirke sjøørret og annen fisk i området. Hovedfokuset ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler undersøkelser foretatt i Eidfjordvassdraget i perioden 2004–2012. Resultatene viser at bestandssituasjonen for laks i vassdraget fortsatt er kritisk, med lav gytebestand, forholdsvis lave ...
  • Flom og miljø i et endret klima – innovative metoder for restaurering og bedre miljøtilstand 

   Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Flödl, Peter; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Bodin, Christian Lucien; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Klimaendringer vil føre til større flomskaderisiko i Norge og med dette et behov for klimatilpasning og bedre flomrisikohåndtering. Samtidig skal miljøtilstand i vassdrag forbedres. Norge har forpliktet seg å nå både natur- ...