Now showing items 21-40 of 64

  • Gassmetning i Otra nedenfor Brokke kraftverk 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Vollset, Knut; Barlaup, Bjørn Torgeir; Olsen, Espen; Skår, Bjørnar; Velle, Gaute (Research report, 2016)
   Overvåking av gassovermetning i Otra nedenfor Brokke kraftverk (2011-2015) har vist at det fantes gassovermetningsbølger opptil 172 % TGP (total gass pressure). I mer enn 45 % av tiden 2013–2015 var gassovermetningen over ...
  • Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering 

   Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir (Research report, 2018)
   Denne publikasjonen sammenfatter internasjonal kunnskap om gassovermetning og dens miljøeffekter i vassdrag. Dessuten presenterer vi resultater fra egen overvåking av gassmetning i ti norske elver og tåleforsøk med Atlantisk ...
  • Gassovermetning nedstrøms småkraftverk med installert omløpsventil 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (Research report, 2015)
   2014 til 2015 ble gassmetning overvåket nedenfor tre småkraftverk på Vestlandet. Det ble funnet gassovermetning ved alle de tre undersøkte småkraftverkene. Verdiene var lave til moderate. Normalt lå gassmetningen mellom ...
  • Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI Uni Miljø, Research report, 2019)
   Høsten 2018 utførte NORCE LFI drivtelling av gytefisk i 49 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Tellingene ble gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike finansieringskilder. I ...
  • Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (Research report, 2018)
   Høsten 2017 utførte LFI Uni Research drivtelling av gytefisk i 45 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike ...
  • Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik (Research report, 2014)
   Høsten 2013 utførte LFI Uni Miljø drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Vest-Agder. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike ...
  • Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik S.; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (Research report, 2016)
   Høsten 2015 utførte LFI Uni Research Miljø drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ...
  • Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (Research report, 2017)
   Høsten 2016 utførte LFI Uni Research drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike ...
  • Gytefisktelling, kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2014 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Normann, Eirik S.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (Research report, 2015)
   Høsten 2014 utførte Uni Research Miljø drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike ...
  • Gyteplasser og sideløp i Aurlandsvassdraget 

   Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Gabrielsen, Sven-Erik; Normann, Eirik S. (Research report, 2013)
   Kartlegging av gyteforhold i Aurlandsvassdraget i 2009 har vist at bare 0,2 % av elvearealet hadde substrat og hydrauliske forhold som var egnet til gyting av sjøaure eller laks. Om lag 27% av elvearealet i Aurlandselva ...
  • Habitatkartlegging Espedalsvassdraget 

   Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge (Research report, 2014)
   Espedalsvassdraget fremstår samlet sett som produktivt habitat for sjøaure og laks. Deler av vassdraget er nesten urørt, har en enestående og særpregete morfologi og kan brukes som referansestrekning - ikke minst med tanke ...
  • Hydrologiske og hydrodynamiske forhold i Tokkeåi 

   Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Flödl, Peter; Hauer, Christoph (Research report, 2019)
   Denne rapporten sammenstiller grunnlagsdata til vurdering av vannførings- og arealforhold samt nedkjøring av vannføring i Tokkeåi. Dessuten vurderes vandringsforhold og en mulig passesjeløsning over Helvetesfossen.
  • Hydromorfologiske tiltak til bedring av miljøtilstand i Espedalselva 

   Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Espedalsvassdraget er et svært produktivt habitat for sjøaure og laks. Deler av vassdraget er nesten urørt, har en enestående og særpreget morfologi. Generelt sett finnes det mye skjul og gode habitatforhold for ungfisk ...
  • Hydropower: gas supersaturation and the role of aquatic plant photosynthesis for fish health 

   Demars, Benoît Olivier Laurent; Dörsch, Peter; Thiemer, Kirstine; Clayer, Francois; Schneider, Susanne Claudia; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute (NIVA-rapport, Research report, 2021)
   Fish and invertebrates breathing in water supersaturated with gas (total dissolved gas; TDG), e.g. at the outlet of hydropower plants, may develop gas bubble disease (analogous to the bends in humans). Aquatic plants also ...
  • Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak 

   Stranzl, Sebastian; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen (Research report, 2018)
   For å gi et faglig grunnlag for a styrke fiskeproduksjonen på den kanaliserte strekningen oppstrøms Gislefossen gjennomførte Uni Research Miljø kartlegging av elvehabitatet høsten 2016 og vinteren 2017. Undersøkelsene ble ...
  • Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for storaure i Tokkeåi i Telemark 2015 - 2017 

   Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph (Research report, 2018)
   Kartlegging av fysiske habitatforhold for storaure i Tokkeåi nedenfor Helevetesfossen (2015, 2016) viser at det er relativt lav skjultilgang i Tokkeåi, særlig i nedre deler (vektet skjul er 4,7), og at gyteareal er ca. ...
  • Kongsfjord Habitatkartlegging og fiskebiologiske undesøkelser i perioden 2014-2018 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   I perioden 2014-2018 er det gjennomført undersøkelser av tettheter av ungfisk, gytefisk og det er utført en kartlegging av det fysiske habitatet i Kongsfjordelva. Tetthetene av ungfisk av laks undersøkt i perioden 2014-2018, ...
  • Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2014-2017 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Stranzl, Sebastian; Pulg, Ulrich (Research report, 2018)
   Tetthetene av ungfisk av laks på både de kvantitative og kvalitative stasjonene er undersøkt i perioden 2014-2017, viste en sværte høy gjennomsnittlig tetthet av både årsunger og eldre lakseunger nedstrøms kraftstasjonen. ...
  • Laks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks? 

   Pulg, Ulrich; Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lennox, Robert J. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   Innkrysning av rømt oppdrettslaks vurderes som en av de største truslene mot villaks. Overvåking av innkrysning og innsig av oppdrettslaks samt uttak av oppdrettsfisk gjennomføres i en rekke lakseelver. I mindre kystvassdrag ...
  • Livet i vassdragene 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Halvorsen, Godtfred A.; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Normann, Eirik S. (Research report, 2013)
   Prosjektet Livet I Vassdragene (LIV) er et samarbeid mellom LFI Uni Miljø og BKK som omfatter miljø­undersøkelser i seks elver der BKK er regulant og der LFI Uni Miljø i en årrekke har utført fiskebio­logiske undersøkelser ...