• Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018 

   Birkeland, Ina B.; Velle, Gaute; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Stöger, Elisabeth (Research report, 2019)
   Denne undersøkelsen er en oppfølging av Vannforskriften ved Bergen Lufthavn, som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen inkluderer Fleslandvassdraget og Lønningsvassdraget. Begge vassdragene har nedslagsfelt som blir ...
  • Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2018 

   Birkeland, Ina B.; Postler, Christoph; Stöger, Elisabeth; Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Skoglund, Helge (Research report, 2019)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Agder har LFI ved Norce utført biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra i 2018. Undersøkelsene omfatter elektrisk fiske i Dåsånavassdraget for å følge opp effekten av rognplanting i forbindelse ...
  • Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2019 

   Birkeland, Ina Bakke; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Skoglund, Helge; Helle, Turid Myklebust; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Dåsånavassdraget er en sideelv til Otra, og var en del av det opprinnelige utbredelsesområdet til den relikte laksen bleke før den forsvant fra vassdragsavsnittet som følge av forsuring. I perioden 20142018 har det årlig ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn T.; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut W.; Birkeland, Ina B.; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar B.; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Gabrielsen, Sven Erik; Postler, Christoph; Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Bremset, Gunnbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter; Alfredsen, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Det er økt fokus på bedring av fysiske miljøforhold i vassdrag, og med dette har behovet for å kunne vurdere kostnader og nytte ved slike tiltak økt. Prinsippet om «positiv kost-nytte» legges eksempelvis til grunn ved ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2016 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Postler, Christoph (Research report, 2017)
   På oppdrag fra Sognekraft AS skal Uni Research Miljø LFI gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i årene 2014-2018. Undersøkelsene gjennomføres etter pålegg fra Miljødirektoratet. Denne rapporten er andre ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2017 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Postler, Christoph (Research report, 2018)
   På oppdrag fra Sognekraft AS skal Uni Research Miljø LFI gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i årene 2014-2018. Undersøkelsene gjennomføres etter pålegg fra Miljødirektoratet. Denne rapporten er andre ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018 

   Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph (LFI Uni Miljø, Research report, 2019)
   Utdrag: Årøyelva er kjent for å være en god lakseelv med en betydelig andel storvokst laks, og har status som nasjonalt laksevassdrag. For å øke kunnskapsstatusen om laksebestanden og effekten av vassdragsreguleringene i ...
  • Flaskehalsanalyse for fiskeproduksjon i Dirdalselva 

   Skoglund, Helge; Postler, Christoph (Research report, 2019)
   Deler av nedslagsfeltet til Dirdalselva er fraført til Sira-Kvina-anleggene. For å kartlegge hvordan vassdragsreguleringen påvirker fiskeproduksjonen i vassdraget er det gjennomført en hydrologisk flaskehalsanalyse. I ...
  • Flom og miljø i et endret klima. Verktøy til en naturbasert klimatilpasning. Statusrapport 2020 

   Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Flödl, Peter; Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Økte nedbørsmengder har ført til større flomskaderisiko og behov for bedre flomrisikohåndtering. Samtidig skal miljøtilstand i vassdrag forbedres. Med tradisjonelle metoder medfører flomsikring imidlertid ofte en reduksjon ...
  • Forslag til passasjeløsning i Gysfossen, Lygna Oppmåling og arbeidsskisser 

   Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Gabrielsen, Sven Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   I 2014 ble det etablert en fiskepassasje ved Kvåsfossen som ligger ca. 5 km nedstrøms Gysfossen. Etableringen av fisketrappen var ment for at laksen skulle kunne benytte seg av en strekning på ca. 20 km med nye potensielle ...
  • Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Barlaup, Bjørn T. (LFI Uni Miljø, Research report, 2019)
   Høsten 2018 utførte NORCE LFI drivtelling av gytefisk i 49 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Tellingene ble gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike finansieringskilder. I ...
  • Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2018 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar B.; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn T. (Research report, 2019)
   Høsten 2018 utførte LFI ved Norce Miljø gytefisktelling av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, ...
  • Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019. 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn Torgeir (Research report, 2020)
  • Habitatkartlegging av Etnevassdraget 

   Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Norce LFI fikk i 2019 i oppdrag fra Etne Elveeigerlag å kartlegge Etnevassdraget. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk ved å kartlegge fysiske egenskaper som ...
  • Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak 

   Stranzl, Sebastian; Barlaup, Bjørn T.; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen (Research report, 2018)
   For å gi et faglig grunnlag for a styrke fiskeproduksjonen på den kanaliserte strekningen oppstrøms Gislefossen gjennomførte Uni Research Miljø kartlegging av elvehabitatet høsten 2016 og vinteren 2017. Undersøkelsene ble ...
  • Kartlegging av fiskehabitat i nedre del av Jølstra og Anga 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (Research report, 2019)
   I Førde skal vegar og tiltak for gåande og syklande utbedrast. Prosjektet vert omtala som "Førdepakken". Jølstra, med sideelva Anga, renn gjennom sentrum og vert påverka av fleire av planane i Førdepakken. Statens Vegvesen ...
  • Kartlegging av gjedde og sørv i Storånavassdraget, Sandnes kommune 

   Postler, Christoph; Espedal, Espen Olsen (Research report, 2019)
   Det er kjent at både Bråsteinvatnet og Stokkalandsvatnet har tette bestander av sørv. Sørven har sannsybnligvis vært tilstede i vassdraget siden utsettinger på 1960-tallet. de senere årene er det også rapportert inn fangst ...
  • Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for storaure i Tokkeåi i Telemark 2015 - 2017 

   Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph (Research report, 2018)
   Kartlegging av fysiske habitatforhold for storaure i Tokkeåi nedenfor Helevetesfossen (2015, 2016) viser at det er relativt lav skjultilgang i Tokkeåi, særlig i nedre deler (vektet skjul er 4,7), og at gyteareal er ca. ...
  • Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Tauvassdraget, april 2019 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph (LFI Uni Miljø, Research report, 2019)
   Utdrag: Tauvassdraget som renner ut i Tau i Ryfylke, hadde bestander av laks og sjøaure fram til midt på 1800tallet. Etter at elven tok nytt løp ved utløpet til sjø ca. 1850, og det deretter ble etablert vandringshindre ...