Now showing items 21-40 of 63

  • Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Høsten 2019 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva og ...
  • Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2020 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   Høsten 2020 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva og ...
  • Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2021 

   Skoglund, Helge; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
   Høsten 2021 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva, Haugsdalselva ...
  • Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2022 

   Skoglund, Helge; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Høsten 2022 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i åtte elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva, ...
  • Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2022 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Ved drivtelling i Suldalslågen 22-23. november 2022 ble det registrert 1376 laks, fordelt på 280 smålaks, 686 mellomlaks og 410 storlaks, samt 1042 sjøaure. Blant 699 laks som var mulig å observere for merking, var 431 ...
  • Habitat og tiltak i Aurlandsvassdraget – Statusrapport 2022 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
   I løpet av de siste tiårene, spesielt fra 2010 og fremover, har det blitt gjennomført flere miljøtiltak i Aurlandsvassdraget for å forbedre eller gjenopprette fiskehabitatforholdene. Dette inkluderer tiltak som gytegrusutlegg, ...
  • Habitatkartlegging av Etnevassdraget 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Norce LFI fikk i 2019 i oppdrag fra Etne Elveeigerlag å kartlegge Etnevassdraget. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk ved å kartlegge fysiske egenskaper som ...
  • Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020 

   Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Flödl, Peter; Stranzl, Sebastian Franz (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Stordalselva i Fjord kommune høsten 2020. Kartleggingen viser at mangel på gytehabitat er den viktigste habitatflaskehalsen, og at ...
  • Habitatkartlegging i Strynselva høsten 2020 

   Stranzl, Sebastian Franz; Vollset, Knut; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Strynselva i Stryn kommune høsten 2020. Kartleggingen viser at mangel på gytehabitat og skjul er viktige habitatflaskehalser. Det anbefales ...
  • Helhetlig tiltaksplan og klimasårbarhetsanalyse for Sokndalsvassdraget 

   Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Mayer, Stephanie; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
   I et tverrfaglig samarbeid som inkluderer ferskvanns- og restaureringsbiologi, klimaforskning, hydrologi og hydraulikk vises at vassdragsmiljøet i Sokndalsvassdraget er påvirket av en rekke fysiske inngrep og forurensing. ...
  • Hellandsfoss kraftverk i Modalselva - effekter på fiskebiologiske forhold. 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenstiller fiskebiologiske undersøkelser utført av NORCE LFI i Modalselva nedstrøms Hellandsfossen fra fisketrappen og ned til utløp sjø. Undersøkelsene omfatter habitatkartlegging, overvåking av ...
  • Hydrologiske og hydrodynamiske forhold i Tokkeåi 

   Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Flödl, Peter; Hauer, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Denne rapporten sammenstiller grunnlagsdata til vurdering av vannførings- og arealforhold samt nedkjøring av vannføring i Tokkeåi. Dessuten vurderes vandringsforhold og en mulig passesjeløsning over Helvetesfossen.
  • Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak 

   Stranzl, Sebastian; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   For å gi et faglig grunnlag for a styrke fiskeproduksjonen på den kanaliserte strekningen oppstrøms Gislefossen gjennomførte Uni Research Miljø kartlegging av elvehabitatet høsten 2016 og vinteren 2017. Undersøkelsene ble ...
  • Kartlegging av fiskehabitat i nedre del av Jølstra og Anga 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   I Førde skal vegar og tiltak for gåande og syklande utbedrast. Prosjektet vert omtala som "Førdepakken". Jølstra, med sideelva Anga, renn gjennom sentrum og vert påverka av fleire av planane i Førdepakken. Statens Vegvesen ...
  • Kartlegging av gjedde og sørv i Storånavassdraget, Sandnes kommune 

   Postler, Christoph; Espedal, Espen Olsen (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Det er kjent at både Bråsteinvatnet og Stokkalandsvatnet har tette bestander av sørv. Sørven har sannsynligvis vært tilstede i vassdraget siden utsettinger på 60-tallet. De senere årene er det også rapportert inn fangst ...
  • Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for storaure i Tokkeåi i Telemark 2015 - 2017 

   Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Kartlegging av fysiske habitatforhold for storaure i Tokkeåi nedenfor Helevetesfossen (2015, 2016) viser at det er relativt lav skjultilgang i Tokkeåi, særlig i nedre deler (vektet skjul er 4,7), og at gyteareal er ca. ...
  • Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Tauvassdraget, april 2019 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph (LFI Uni Miljø, Research report, 2019)
   Utdrag: Tauvassdraget som renner ut i Tau i Ryfylke, hadde bestander av laks og sjøaure fram til midt på 1800tallet. Etter at elven tok nytt løp ved utløpet til sjø ca. 1850, og det deretter ble etablert vandringshindre ...
  • Kartlegging av habitatforhold i nedre Tokkeåi 

   Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Engquist, M. O. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Etter habitatforbedrende tiltak i form av ripping, terskeljusteringer og utlegg av både gytegrus, blokk og skjulrik rullestein i nedre Tokkeåi i løpet av de siste årene, ønsket Statkraft en ny fysisk kartlegging i Tokkeåi ...
  • Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte forekomster i Indre og Ytre Sogn 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Espedal, Espen Olsen; Hansen, Erlend; Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra Vestland Fylkeskommune om å få utført en habitatkartlegging inkludert fysiske inngrep og fastsetting av vandringshinder, fisk- og bunndyrundersøkelser samt forslag til tiltak i 16 ...
  • Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Voss og Osterøy 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Espedal, Espen Olsen; Hansen, Erlend; Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bakgrunnen for dette oppdraget var et ønske fra Vestland Fylkeskommune om å få utført habitatkartlegging, inkludert kartlegging av fysiske inngrep og fastsetting av vandringshindre, fisk- og bunndyrundersøkelser, samt ...