• Alkoholfrie soner - Evaluering av AV-OG-Tils kampanjearbeid 

   Braaten, Eva S.; Lie, Terje; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2011)
   Denne rapporten er en evaluering av sentrale deler av kampanjeorganisasjonen AV-OG-TILs arbeid. AV-OG-TIL søker å påvirke den voksne befolknings holdninger og bruk av alkohol ved å skape allmenn aksept for at en del ...
  • Anti-doping lectures – Evaluation of Anti-Doping Norway's lecture program 

   Nødland, Svein Ingve (Research report, 2011)
   This report is the result of an evaluation task that Anti-Doping Norway asked IRIS to do. The lecture program has been going since 2003. An evaluation was ordered to discover more about its implementation and effects ...
  • Barnehagelærere, sykepleiere og helsefagarbeidere - Stavanger kommunes behov frem mot 2030 

   Harstad, Anne Marthe; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2013)
   IRIS har fått i oppdrag av Stavanger kommune å gjennomføre beregninger og analyser av arbeidskraftsituasjonen frem mot 2030 for sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehagelærere. Analysen er basert på data fra Stavanger ...
  • Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder 

   Gjelsvik, Martin; Mathiesen, Ida Holth; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2017)
   Arbeidsmarkedet i Rogaland har hatt stor oppmerksomhet siden oljeprisfallet i 2014 og den påfølgende betydelige arbeidsledigheten. I denne situasjonen er det lett å glemme at arbeidsmarkedet i Rogaland alltid har vært ...
  • Bedre kår for lokalidretten? 

   Opedal, Ståle; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2004)
   Denne rapporten er sluttrapportering fra evalueringen av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag. Siktemålet med ordningen er å bedre vilkårene for frivillig, medlemsbasert virke for barn og ...
  • Borte bra, men hjemme best. Eksport av produkter av sau/lam til Frankrike 

   Hansen, Kåre; Nødland, Svein Ingve (Research report, 1996)
   Rapporten retter fokus mot eksportmuligheter i det franske markedet for bearbeidede produkter av sau- og lammekjøtt. Det gis en drøfting av sentrale institusjonelle og bedriftsspesifikke rammebetingelser for denne typen ...
  • Bærekraftige kredittordninger for entreprenører og mikroindustri 

   Lindøe, Preben; Nødland, Svein Ingve (Report, 1993)
   På bakgrunn av de signaler som gis i stortingsmelding 51, 1991-92, "Om utviklingstrekk i Nord-sør forholdet og Norges samarbeide med utviklingslandene", drøfter rapporten kredittprogram mot mikroindustri. Tre ulike perspektiv ...
  • En kvalitativ studie av samstyring i en kommunal akutt døgnenhet 

   Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Teig, Inger Lise (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   I denne artikkelen analyserer vi en spesifikk kommunal akutt døgnenhet (KAD) som ble etablert i 2013. Vi undersøker hvordan etableringen og organiseringen av enheten utfolder seg i praksis, og hvordan denne etableringen ...
  • Folkehelse i støpeskjeen- status og utfordringer sett fra kommuner i Rogaland 

   Billington, Mary G.; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2014)
   Den nye folkehelseloven legger et tydelig ansvar på kommuner og fylkeskommune når det gjelder folkehelsearbeid. Kommunene gis et hovedansvar for å fremme folkehelse og koordineringsoppgavene i arbeidet med dette. Fylkeskommunen ...
  • Fra ide til lønnsom drift - en krevende øvelse 

   Kvadsheim, Henrik; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2010)
   Iparks inkubator er opprettet for å hjelpe gründere, slik at idéer kan bli realisert raskere og sikrere til vekstbedrifter. Dette er en studie utført for Ipark der hensikten har vært å få en bedre forståelse av hvilke ...
  • Fra idé til ... 

   Nødland, Svein Ingve; Olsen, Odd Einar (Research report, 1992)
   Denne rapporten er en evaluering av Idesøkprogranunet, et teknologispredningsprogram mellom SINTEF og små og mellomstore bedrifter i distriktene. I evalueringen legges hovedvekten på resultater i bedriftene, men også ...
  • Framtidsbygda 2020 

   Leknes, Einar; Melberg, Kjersti; Nødland, Svein Ingve; Farsund, Arild Aurvåg (Research report, 2005)
   RF - Rogalandsforskning og Bjerrefjord & Thomassen AS har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utviklet scenarier for Framtidsbygda 2020. Målet var å skape forestillinger om framtidens bygde-Norge som skaper ...
  • Fri til å velge - gevinst eller tap? 

   Nødland, Svein Ingve; Berge, Dag Magne; Johansen, Reidar; Lie, Trond; Meissner, Rudolf (Research report, 1992)
  • Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift 

   Bayer, Stian Brosvik; Blomgren, Atle; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2008)
   IRIS fikk på forsommeren 2008 i oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet å kartlegge inntekter og utgifter i frivillig sektor. Kartleggingen skulle bidra til å fremskaffe et bedre faktagrunnlag om hvordan merverdiavgift ...
  • Frivilligsentralenes kjennetegn og betydning i storbyene 

   Eimhjellen, Ivar; Espegren, Astrid; Nordø, Åsta Dyrnes; Guribye, Eugene; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2020)
   Denne rapporten er basert på en kvantitativ og kvalitativ studie av frivilligsentralenes roller og funksjoner i storbyene i Norge. I rapporten undersøker vi 1) Hvordan frivilligsentralene er innrettet, organisert og drevet ...
  • Førskolelærermangel i Rogaland 

   Blomgren, Atle; Nødland, Svein Ingve; Bjelland, Anett (Research report, 2009)
   Kompetanse er en sentral forutsetning for en regions utvikling og verdiskaping. Barnehager er et område hvor kommunene i Rogaland rapporterer om problemer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Kjernekompetansen i barnehagene ...
  • Gardsmat i Rogaland 

   Hauge, Jarleiv; Nødland, Svein Ingve; Fardal, Gaute (Research report, 1996)
   Denne rapporten omhandlar småskala produksjon og omsetning av gardsmat. Med gardsmat meiner vi småskala foredling og sal av matvarer fra gardsbruket basert på gardens eigen ressursar og/eller på lokale mattradisjonar. ...
  • Gjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandet 

   Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen tar utgangspunkt i ei undersøking om arbeidsinnvandring til dei fire vestlandsfylka og om dette leier til behov for å utvikle eigne lokale politikkar for velferdstenester. Materialet er statistikk for regionen, ...
  • Helse- og omsorgspersonell - får vi nok i framtida? 

   Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin T.; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2011)
   Vil det bli knapphet på helse- og omsorgspersonell frem mot 2030? Hvilke strategier kan regionale aktører ta i bruk for å møte arbeidskraftutfordringene? Dette er tema for denne studien av forholdet mellom etterspørsel og ...
  • Hjemfall eller bortfall? 

   Nødland, Svein Ingve; Leknes, Einar (Research report, 2003)
   Hjemfallsrett handler om at fallrettigheter og kraftanlegg skal gå tilbake til staten etter et definert tidsrom. Hjemfallsretten kom tidlig på 1900-tallet og var først og fremst motivert ut fra et ønske om å hindre at ...