• Aksjon Jærvassdrag 

   Molversmyr, Åge; Holmen, Ann Karin T.; Leknes, Einar (Research report, 2003)
  • Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren 

   Leknes, Einar; Uhre, Andreas Nordang (Research report, 2021)
   Denne rapporten er en leveranse i et prosjekt om samvirke mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i byområdene som omfattes av ordningen med byvekstavtaler. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Tore Leite ...
  • Den petro-maritime næringsklyngen i Sør-Rogaland 

   Leknes, Einar; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
   Undersøkelsen av den petro-maritime næringsklyngen i Sør-Rogaland har vist at leverandører og redere er de to dominerende aktørgruppene innenfor næringsklyngen (i særlig grad i økonomisk forstand), mens de andre aktørgruppene ...
  • Differences in Direct Geothermal Energy Utilization for Heating and Cooling in Central and Northern European Countries 

   Nordgård-Hansen, Ellen Marie; Fjellså, Ingvild Firman; Medgyes, Tamás; Guðmundsdóttir, María; Pétursson, Baldur; Miecznik, Maciej; Pająk, Leszek; Halás, Oto; Leknes, Einar; Midttømme, Kirsti (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Geothermal energy has emerged as an alternative heating source that can replace fossil energy. This mature technology is already in use all over Europe, but there are significant differences in its use between European ...
  • Ett Hav - Muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringene 

   Thesen, Gunnar; Aaserød, Martin Ivar; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar (Research report, 2013)
   «Ett hav» er et forum hvor toppledere fra norsk sjømatnæring og petroleumsnæring skal møtes for dialog. Forumet administreres av et sekretariat med representanter fra Norges Fiskarlag og Norsk olje & gass. Ett hav ...
  • EU-priser på matvarer og nye momsregler - konsekvenser for forbrukere og sysselsetting i Rogaland 

   Leknes, Einar; Engen, Ole Andreas (Research report, 1994)
   Denne rapporten retter fokus mot de direkte økonomiske konsekvenser fjerning av import­vernet for landbruksvarer og innføring av moms på overnatting ved norsk EU-medlemskap vil kunne få for forbrukerne i Rogaland og hvilken ...
  • Evaluering av bruken av fylkesplanen for Rogaland 

   Leknes, Einar; Bjelland, Anett; Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2009)
   IRIS har på oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune gjennomført evalueringen av Fylkesplanen for Rogaland 2006 - 2009. Evalueringen er gjennomført i løpet av perioden juni 2009 til og med august 2009. Evalueringen tok ...
  • Evaluering av Greater Stavanger 

   Holmen, Ann Karin T.; Leknes, Einar (Research report, 2010)
   IRIS har på oppdrag fra Greater Stavanger gjennomført en evaluering av Greater Stavangers aktiviteter i perioden 2007–2010. Evalueringen er gjennomført via dokumentstudier og informantintervju og har karakter av en ...
  • Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem» 

   Müller-Eie, Daniela; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar (Research report, 2019)
   Kollektivselskapet Kolumbus iverksatte i 2015 sammen med Statens vegvesen, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Randaberg kommune og Bysykkelen.no. det virksomhetsrettede mobilitetsinitiativet ...
  • Evaluering av Osloregionens Europakontor 

   Thesen, Gunnar; Leknes, Einar (Research report, 2012)
   IRIS har på oppdrag fra Osloregionens Europakontor (ORE) gjennomført en evaluering av kontorets virksomhet. Evalueringen er gjennomført ved hjelp av dokumentanalyser, en survey, sammenligning med andre instanser i ...
  • Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner 

   Leknes, Einar; Onsager, Knut; Bayer, Stian Brosvik; Haus-Reve, Silje; Johansen, Steinar (Research report, 2018)
   IRIS og NIBR har i perioden 2016–2018 gjennomført en prosess- og resultatevaluering av Utviklings-programmet for byregioner (ByR) (2014–18). Det har blitt lagt vekt på å kartlegge resultater ved prosjektslutt, hvorfor ...
  • Flerkommunale byområder 

   Leknes, Einar; Mjelde, Hilmar; Rommetvedt, Hilmar (Research report, 2020)
   Denne studien dreier seg om hvilke utfordringer den administrative oppdelingen av byområder gir for innbyggerne, næringslivet, kommunene, byregionen og samfunnet som helhet. Studiens hovedfokus dreier seg om og i hvilken ...
  • Forvaltingsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og samhandling 

   Leknes, Einar; Gjerstad, Brita (Research report, 2013)
   IRIS har på oppdrag frå KS undersøkt tre problemstillingar; Har makt og myndigheit på samferdslefeltet reelt sett blitt overført til fylkeskommunane? Ja, dette vil vi svare bekreftande på. Det er ei produktiv maktfordeling ...
  • Framtidsbygda 2020 

   Leknes, Einar; Melberg, Kjersti; Nødland, Svein Ingve; Farsund, Arild Aurvåg (Research report, 2005)
   RF - Rogalandsforskning og Bjerrefjord & Thomassen AS har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utviklet scenarier for Framtidsbygda 2020. Målet var å skape forestillinger om framtidens bygde-Norge som skaper ...
  • Frie brukervalg og lokaldemokratiet 

   Leknes, Einar; Laudal, Thomas; Hauge, Jarleiv (Research report, 2003)
   RF-Rogalandsforskning har på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund gjennomført prosjektet ”Konsekvenser for lokaldemokratiet av friere brukervalg og penger følger bruker” i perioden fra september 2002 til mai 2003. Oppdraget ...
  • Grønn turisme - plansystemets muligheter for å samordne hensyn til reiseliv, natur og miljø 

   Leknes, Einar (Research report, 1995)
   Den sterke veksten innen reiseliv og naturbasert turisme spesielt, gir grunnlag for økt grad av konflikt mellom reiselivs- og naturvern- / miljøverninteresser. I denne utredningen fokuseres planlegging etter plan- og ...
  • Hjemfall eller bortfall? 

   Nødland, Svein Ingve; Leknes, Einar (Research report, 2003)
   Hjemfallsrett handler om at fallrettigheter og kraftanlegg skal gå tilbake til staten etter et definert tidsrom. Hjemfallsretten kom tidlig på 1900-tallet og var først og fremst motivert ut fra et ønske om å hindre at ...
  • Identifisering av effekter for HØYKOM-prosjekter to år etter prosjektavslutning 

   Leknes, Einar (Research report, 2003)
   I perioden 1999-2002 har Forskningsrådet i regi av Høykom-programmet bevilget nær 174 millioner kroner til i alt 234 store og små prosjekter1, og som alle krever bruk av høyhastighetsnett. Denne undersøkelsen omfatter ...
  • Indre Agder Regionanalyse 

   Leknes, Einar; Ersland, Bjørn Arild; Laudal, Thomas (Research report, 2002)
   14 kommuner i Indre Agder har gått sammen om å utarbeide en regionanalyse og et handlingsprogram for å kunne møte framtiden med de rette offensive handlingene. Denne rapporten representerer analysedelen av prosjektet og ...
  • Interkommunalt samarbeid: Konsekvenser, muligheter og utfordringer 

   Leknes, Einar; Gjertsen, Einar; Holmen, Ann Karin Tennås; Lindeløv, Bjarne; Aars, Jacob; Sletnes, Ingun; Røiseland, Asbjørn (Research report, 2013)
   De viktigste konklusjonene fra denne studien om hva konsekvensene av interkommunalt samarbeid er for norske kommuner er at det er fordelaktig for kommunene både når det gjelder økonomi og tjenestekvalitet, men gir noen ...