Now showing items 21-40 of 47

  • Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid 

   Leknes, Einar; Fitjar, Rune Dahl; Thygesen, Janne; Mauritzen, Sverre (Research report, 2011)
   IRIS har på oppdrag fra Kommunal og regionaldepartementet gjennomført en undersøkelse av oppfølgingen av Interreg-prosjektene i fylkeskommunene. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av dokumentstudier og informantintervjuer. ...
  • Kollektivtrafikk som politisk og administrativt styringsproblem 

   Hauge, Jarleiv; Leknes, Einar (Report, 1993)
   Dette er rapporten fra forstudien til et forskningsprosjekt som setter søkelyset på betydningen organisatoriske og politiske forhold spiller for lokal kollektivtrafikk. Hensikten med forprosjektet er å legge grunnlaget for ...
  • Kommunenes samhandling med frivillig sektor 

   Nødland, Svein Ingve; Bergsgard, Nils Asle; Bjelland, Anett; Leknes, Einar (Research report, 2007)
   Formålet med denne undersøkelsen har vært å framskaffe oversikt og kunnskap om kommunenes forhold til frivillig innsats. Det har vi gjort ved en litteraturstudie av nordiske erfaringer og en kartlegging av samhandlingsmønsteret ...
  • Kommuneplan som styringsredskap i norske storbyer 

   Leknes, Einar; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin T. (Research report, 2005)
   Kommuneplanleggingen i de norske storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger inngår som en del av byenes styringsverktøy. Målet med dette prosjektet har vært å kartlegge, sammenlikne og analysere eksisterende ...
  • Kommunestrukturens betydning for næringslivet i Stavangerregionen 

   Leknes, Einar; Blomgren, Atle; Bjelland, Anett (Research report, 2009)
   Sammenhenger mellom dagens kommunestruktur og verdiskapingen i næringslivet i Stavanger-regionen er hovedtema i denne rapporten. Våre undersøkelser og analyser indikerer at dagens kommunestruktur indirekte er medvirkende ...
  • Kommunikasjonsmessige flaskehalser for næringslivet i Rogaland 

   Leknes, Einar; Larsen, Hild Stuland (Research report, 1996)
   I forbindelse med gjennomføring av strategisk næringsplan for Rogaland Fylkeskommune ble det vedtatt et prosjekt om "flaskehalser" for transportsektoren. Den oppnevnte styringsgruppen har bedt Rogalandsforskning om å ...
  • Komparative studier Nord-Jæren, Trondheim og Bergen av bymiljøpakker og mobilitet 2018–2023 

   Leknes, Einar; Krogstad, Julie Runde; Bayer, Stian Brosvik; Pritchard, Ray (Research report, 2022)
   Denne rapporten gir en oversikt over de delprosjektene som er gjennomført innunder det samarbeidsprosjektet «Komparative studier Nord-Jæren, Bergen og Trondheim av bymiljøpakker og mobilitet». I tillegg gis en oversikt ...
  • Konsekvensar av EØS-/EU-medlemskap for landbruk og landbruksbasert foredling i Rogaland 

   Nødland, Svein Ingve; Leknes, Einar (Research report, 1994)
   Rapporten handlar om kva konsekvensar eit EU-medlemsskap kan få for landbruk og landbruksbasert foredling i Rogaland sett i forhold til utviklinga om Norge ikkje skulle verte medlem. Ein hovedkonklusjon er at sjølv om det ...
  • Konsekvensutredninger etter PBL 

   Leknes, Einar; Lerstang, Tor (Research report, 2003)
  • Mot nullvekst og bærekraftig mobilitet. Utvikling av bypakker i tre norske byområder 

   Krogstad, Julie Runde; Leknes, Einar (Research report, 2020)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av utviklingen av bypakker og byvekstavtaler i de tre byene. Hovedfunnet er at Bergensprogrammet og siden Miljøløftet er basert på en tverrpolitisk enighet om utbygging av bybanen som er ...
  • Næringspolitikk i fem norske storbyregioner 

   Farsund, Arild Aurvåg; Leknes, Einar (Research report, 2005)
   I denne rapporten presenterer vi resultatene fra fase 2 og 3 av prosjektet ”Samspill by og region i næringspolitikken”. Analysene tar utgangspunkt i en forstudie (fase 1), og oppsummerer derfor også den delen av prosjektet ...
  • Paradis: En sosiokulturell stedsanalyse 

   Müller-Eie, Daniela; Alvarez, Ana Llopis; Leknes, Einar (Research report, 2021)
   Paradis-området ligger sentralt i bystrukturen i Stavanger og har store ubebygde arealer som kan utvikles i fremtiden. En ny områdeplan skal legge rammer for utvikling av Paradis, og denne sosiokulturelle stedsanalysen ...
  • Parkering som virkemiddel for å nå nullvekstmålet: Undersøkelser og analyser i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren 

   Krogstad, Julie Runde; Leknes, Einar; Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2022)
   Hovedformålet med denne studien er å undersøke og å analysere muligheter og utfordringer i parkeringspolitikken for å nå nullvekstmålet i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren. Vi har sammenlignet parkeringspolitikk og ...
  • Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i Stavanger-regionen 

   Heinzerling, Gottfried; Langeland, Anders; Laudal, Thomas; Leknes, Einar (Research report, 2001)
   Gjennomføringen av denne analysen er basert på (a) en beskrivelse av dagens situasjon innenfor godstransport og logistikk, (b) en gjennomgang av drivkrefter og trender og (c) etablering av noen scenario for utvikling av ...
  • Reisevaner og holdninger: En befolkningsundersøkelse om reisevaner og holdninger til privatbilbruk blant yrkesaktive i utvalgte bydeler på Nord-Jæren, i Bergen og i Trondheim 

   Bjørnarå, Helga Birgit; Leknes, Einar; Pritchard, Ray; Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2023)
   I dette delprosjektet har vi undersøkt innbyggernes reisevaner til/fra arbeid i 4 bydeler i Bergen, i Trondheim og på Nord-Jæren, hvordan reisevanene har endret seg og hvilke holdninger disse innbyggerne har til reduksjon ...
  • Rogalandskommunene og kommunestrukturspørsmålet 

   Leknes, Einar; Ridderstrøm, Line; Rommetvedt, Hilmar (Research report, 2019)
   I 2015 og 2016 deltok representanter fra NORCE Samfunn i den regionale ressursgruppen for kommunereformen i Rogaland som ble ledet av Fylkesmannen. Kommunene tok stilling til spørsmålet om kommunesammenslåing i 2016. ...
  • Sammenligning av Bymiljøpakken på Nord-Jæren og Miljøpakken i Trondheim 

   Leknes, Einar; Uhre, Andreas Nordang; Pritchard, Ray (Research report, 2020)
   Denne rapporten sammenligner utviklingen av henholdsvis Miljøpakken i Trondheim og Bymiljø-pakken på Nord-Jæren. Rapporten er basert på gjennomgang av offentlige dokumenter om disse pakkene, avisklipp og konsultasjoner med ...
  • Samspill i fem norske byregioner 

   Hidle, Knut; Lysgård, Hans Kjetil; Cruickshank, Jørn; Farsund, Arild Aurvåg; Fosse, Jens Kristian; Leknes, Einar; Nesje, Liv Mari; Rydningen, Arne (Research report, 2005)
   Internasjonal forskning har gjennom flere år påpekt at et funksjonelt trekk ved den moderne byen er at den flyter sammen med sitt omland. Byen og omlandet har i en historisk kontekst fått endret betydning, noe som særlig ...
  • Små felt - mange oppgaver 

   Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas; Gjelsvik, Martin; Leknes, Einar (Research report, 1996)
   Rapporten vurderer nærings-og sysselsettingsmessige muligheter for Stavanger-regionen (Nord­Jæren) ved utbygging av små petroleumsfelt i Nordsjøen. Beregning av sysselsettingspotensialet er i rapporten koblet sammen med ...
  • Sosioøkonomi, bystruktur og samferdsel på Nord-Jæren og i Trondheim. En kontekstuell analyse 

   Pritchard, Ray; Leknes, Einar (Research report, 2020)
   Denne rapporten inneholder en beskrivelse av situasjonen i Trondheim og på Nord-Jæren basert på gjennomgang av statistikk, rapporter, planer og dokumenter. I rapporten identifiseres likheter og forskjeller mellom byområdene ...