• Acoustic telemetry predation sensors reveal the tribulations of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts migrating through lakes 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Vollset, Knut Wiik; Salvanes, Anne Gro Vea; Barlaup, Bjørn; Whoriskey, Kim; Isaksen, Trond Einar; Normann, Eirik Straume; Hulbak, Magnus Andre; Lennox, Robert (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Smolt migration through lakes is hazardous, as the predation pressure can be extreme and the hydrology a great contrast to that of a riverine area. However, the mechanisms yielding these challenges have been scarcely ...
  • Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak 

   Skoglund, Helge; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid M.; Birkeland, Ina; Postler, Christoph; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Ray, Jessica Louise; Lima, Rachel; Espedal, Espen Olsen; Johannessen, Arne; Normann, Eirik S.; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bleka i Byglandsfjorden gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann og er sammen med Namsblanken Norges eneste gjenlevende relikte laksestamme. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering førte bestanden til ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010–2014 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, A.; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, B.O.; Normann, Eirik S.; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, L.B.; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Vethe, A.; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Siden bestandssammenbruddet på siste halvdel av 1960-tallet har blekebestanden vært avhengig av kultiveringstiltak i form av utsettinger av ungfisk. Blekeprosjektet, som startet opp i 1999, har som mål å iverksette tiltak ...
  • Bruk av historisk kunnskap og miljø-DNA for å undersøke mulig forekomst av bleke i Nidelva 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Isaksen, Trond Einar; Shea, Dylan; Johansen, Kurt; Håkedal, Arild; Kleiven, Einar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
   Den relikte laksen bleke var tidligere en verdifull ressurs i Nidelva. På grunn av kraftige forsuring forsvant bleka fra fiskefangstene på 1970- og 1980-tallet, og den unike bestanden antas å være tapt for alltid. Imidlertid ...
  • Effekter av endret vanntemperatur på vekst og rekruttering hos laks i Bolstadelva 

   Skoglund, Helge; Vollset, Knut Wiik; Isaksen, Trond Einar; Avlesen, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Evanger kraftverk fører til at vanntemperaturen i Bolstadelva blir kaldere om sommeren og varmere om vinteren. Lavere sommertemperatur resulterer i redusert vekst hos ungfisk av laks og aure, og dermed økt smoltalder. Det ...
  • Forekomst av smittsomme fiskepatogener hos villaks fra utvalgte elver på Sunnmøre i 2020 

   Isaksen, Trond Einar; Kambestad, Marius; Nylund, Are; Kleppe, Johanne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Det har vært nedgang i laksepopulasjonen i en rekke elver på Sunnmøre over flere år. I denne forbindelse ble prosjektet «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre» etablert. Prosjektet er ledet av organisasjonen Lakseelvene på ...
  • Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering 

   Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Denne publikasjonen sammenfatter internasjonal kunnskap om gassovermetning og dens miljøeffekter i vassdrag. Dessuten presenterer vi resultater fra egen overvåking av gassmetning i ti norske elver og tåleforsøk med Atlantisk ...
  • How pathogens affect the marine habitat use and migration of sea trout (Salmo trutta) in two Norwegian fjord systems 

   Lennox, Robert J.; Eldøy, Sindre Håvarstein; Vollset, Knut; Miller, Kristi M.; Li, Shaorong; Kaukinen, Karia H.; Isaksen, Trond Einar; Davidsen, Jan Grimsrud (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Wild fish are confronting changing pathogen dynamics arising from anthropogenic disturbance and climate change. Pathogens can influence animal behaviour and life histories, yet there are little such data from fish in the ...
  • Marin Overvåking Hordaland 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Dahlgren, Thomas (Research report, 2019)
   Miljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland» omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. Formålet er å beskrive miljøtilstander basert på biologiske og fysisk-kjemiske parametere. Overvåkingen omfatter ...
  • Marin Overvåking Hordaland - Statusrapport 2021 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2022)
   Miljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland» omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. I 2021 består overvåkingsprogrammet av kun vannundersøkelser. Formålet er å beskrive miljøtilstander basert på ...
  • Marin Overvåking Hordaland – Sammendragsrapport 2019–2022 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Dahlgren, Thomas Gunnar; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2023)
   Miljøovervåkningsprogrammet “Marin Overvåking Hordaland" omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. Overvåkingen inkluderer vannundersøkelser, bløtbunnundersøkelser og strandsoneundersøkelser. Formålet er å beskrive ...
  • Marin Overvåking Hordaland – Statusrapport 2020 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2021)
   «Marin Overvåking Hordaland» (MOH) er et overvåkingsprogram som har til hensikt å dokumentere miljøtilstanden i fjordsystemene i Hordaland, samt å fange opp eventuelle trendutviklinger med hensyn til eutrofiering og kjemisk ...
  • Marin prøveinnsamling for studier av miljøpåvirkning av HAVSUL 1 

   Isaksen, Trond Einar; Dahlgren, Thomas (Research report, 2012)
   Vestavind Offshore AS fikk konsesjon for offshore vind parken Havsul 1, høsten 2009. Det er i samsvar med krav i konsesjonen utarbeidet et godkjent Miljøovervåkingsprogram (MOP). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ...
  • Marinbiologisk problemkartlegging i vassområdet Nordfjord i 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Alme, Øydis (Research report, 2014)
   Uni Research Miljø, seksjon for anvendt miljøforskning – marin del har på oppdrag frå Vassområde Nordfjord ved Gloppen kommune gjennomført marinbiologisk problemkartlegging i kystvassområder i Nordfjord. Rapporten omfattar ...
  • MOM C - undersøkelse fra lokalitet Tendalsvik i Etne kommune 2013. Januar 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Alvestad, Tom; Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tendalsvik i Skånevikfjorden i Etne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C - undersøkelse fra lokalitet Tendalsvik i Etne kommune 2013. Januar 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Alvestad, Tom; Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tendalsvik i Skånevikfjorden i Etne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Aldøyna i Askvoll kommune, 2014 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Aldøyna ved Værlandet i Askvoll kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ånnaholmane i Askvoll kommune, 2014 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Ånnaholmane i Værlandet, Askvoll kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune i 2013 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...