• Effekter av folkehelsetiltak for helsefremmende skoler 

   Hellang, Øyvind; Kühn, Nadja Sophia Bekkelund; Horverak, May Olaug; Helmersen, Migle (Research report, 2022)
   Forprosjektet har resultert i et instrument for å måle effekten av folkehelsetiltak på helsefremmende skoler, gjennom et spørreskjema som viser helsefremmende kompetanse og praksis blant ansatte. Spørreskjemaet ble utviklet ...
  • Evaluering av Akuttprosjektet, tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Prosjektperiode 2016-2020. 

   Jentoft, Nina; Hellang, Øyvind; Gamperiene, Migle (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av andre periode av prosjektet Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge, Akuttprosjektet, i arene 2016-2020. Evalueringen har lagt spesiell vekt på å belyse måloppnaelse for ...
  • Gloppenmodellen - en fagutdanningsmodell for fremtiden 

   Hellang, Øyvind; Espegren, Astrid (Research report, 2022)
   En stadig økende andel av den norske befolkningen har innvandret til landet (SSB, 2022). For mange flyktninger og innvandrere er det utfordrende å få innpass i det norske arbeidslivet, dels på grunn av manglende norskkunnskaper ...
  • Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) 

   Hellang, Øyvind; Lund, Ingrid; Einarson, Kari; Rubecksen, Kristin; Jentoft, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført en kartlegging av dagens håndhevingsordning for skolemiljøsaker og gjort vurderinger av mulige konsekvenser av nyere mobbeteori på oppdrag fra KS. Rapporten bygger på dokumentanalyse av faktiske ...
  • Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? - praksis i studiet viser vei 

   Jentoft, Nina; Gundersen, Ellen Dahl; Hellang, Øyvind (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer en kartlegging av 3. års sykepleierstudenters holdninger til og ønske om arbeidsgiver som ferdig utdannet sykepleier. Rapporten presenterer funn og anbefalinger basert på en spørreundersøkelse ...
  • Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke 

   Jentoft, Nina; Kjenes Arnesen, Siv Merete; Hellang, Øyvind (Research report, 2019)
   Vest-Agder fylkeskommune utlyste 22. november 2018 et prosjekt hvor de ønsket å få utredet konsekvensene av ordningen med onsdagsfri for de yngste elevene i grunnskolen i flere mindre kommuner på Agder. Målet er å få ...
  • Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet 

   Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina; Ricke, Michael Aloysius; Fossestøl, Knut; Bakkeli, Vidar; Borg, Elin; Legard, Sveinung (Research report, 2019)
   Denne rapporten omhandler partnerskapet i Nav-kontor, hvordan det fungerer, hvilke mulighetsrom det har og hvordan et fungerende partnerskap kan bidra til å utvikle Nav-kontorene. KS har satt i gang dette FoU-prosjektet ...
  • «På felles vei» - Helsefremmende barnehager og skoler Del II av evaluering og følgeforskning av HBS Agder i Folkehelseprogrammet 

   Hellang, Øyvind; Helmersen, Migle (Research report, 2022)
   Denne rapporten oppsummerer følgeforskning og evaluering av prosjektet «På felles vei» Helsefremmende barnehager og skoler. NORCE Norwegian Research Centre AS har utført oppdraget i samarbeid med Oxford Research AS på vegne ...
  • Rekruttering av flyktninger - Arbeides det for lite med likestilling, inkludering og mangfold i Agder-kommunene som arbeidsgivere? 

   Jentoft, Nina; Leer-Helgesen, Arnhild; Helmersen, Migle; Hellang, Øyvind (Research report, 2020)
   Den demografiske utviklingen viser en økende andel eldre som har behov for kommunale tjenester. Sammen med en høy andel deltidsarbeidende betyr det at Agderregionen fremover står overfor en stor utfordring i å rekruttere ...
  • Samarbeidsmodellen KMV - Kvalifisering av Minoritetsspråklige Voksne 

   Hellang, Øyvind; Espegren, Astrid (Research report, 2022)
   Norge har opplevd flere perioder med økt innvandring og flyktninger, med den nyligste rundt 2015. Vi har flere offentlige tjenester på alle forvaltningsnivå som har et ansvar knyttet til kvalifisering av minoritetsspråklige ...
  • Samhandling mot følgene av barnefattigdom (SAMBA) 

   Garmann-Johnsen, Niels F.; Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina (Research report, 2020)
   Dette prosjektet tar sitt utgangspunkt i et RFF-Agder kvalifiseringsprosjekt: «Samhandling mot følgene av barnefattigdom». I dette prosjektet, SAMBA-Skole, ville vi særlig fokusere på barnefattigdom og utfordringer knyttet ...
  • Velferdsobligasjoner som finansieringsmodell for sosialt arbeid 

   Garmann-Johnsen, Niels F.; Hellang, Øyvind; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2017)
   Rapporten ser på utfordringer og muligheter ved bruk av Velferdsobligasjoner som finansieringsmodell for sosialt arbeid. Agderforskning har spesielt sett på dette i forbindelse med rehabilitering av løslatte fra fengsel, ...