• Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland 

   Velle, Gaute; Andersen, Gidske L.; Haave, Marte; Pulg, Ulrich; Schneider, Susanne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2013)
   På oppdrag fra Avinor har LFI Uni Miljø undersøkt begroingsalger, bunndyr, fisk, vannplanter, miljøgifter i fisk og vannkjemi for å gjøre opp økologisk status i vassdrag ved Bergen lufthavn Flesland høsten 2012. Analyse ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018 

   Birkeland, Ina Bakke; Velle, Gaute; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Denne undersøkelsen er en oppfølging av Vannforskriften ved Bergen Lufthavn, som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen inkluderer Fleslandvassdraget og Lønningsvassdraget. Begge vassdragene har nedslagsfelt som blir ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015 

   Velle, Gaute; Haave, Marte; Olsen, Espen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Denne undersøkelsen er en oppfølging av Vannforskriften ved Bergen Lufthavn, som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen inkluderer Fleslandsvassdraget og Lønningsvassdraget. Begge vassdragene har nedslagsfelt som blir ...
  • Documentation of Microplastics in Tissues of Wild Coastal Animals 

   Haave, Marte; Gomiero, Alessio; Schonheit, Jurgen; Nilsen, Hanne Katrine; Olsen, Anne Berit (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Microplastic pollution is omnipresent in biota around the globe, and concerns are rising that humans are exposed to microplastics (MP) through food. Investigations of MP in wild animals relevant for human consumption and ...
  • Forekomst og effekter av mikroplast i dyr langs kysten 

   Haave, Marte; Gomiero, Alessio; Olsen, Anne Berit; Schönheit, Jürgen; Nilsen, Hanne; Bruvik, Kenneth (Research report, 2019)
   Hensikten med studien var derfor å undersøke forekomst og eventuelle effekter av mikroplast på dyr i et plastforurenset område på vestsiden av Sotra utenfor Bergen. En slik undersøkelse vil også gi en pekepinn om nåværende ...
  • Foreløpige resultater av registreringsarbeid under prosjektet «Ryddeaksjon Jærkysten» 

   Haave, Marte; Bastesen, Eivind (Research report, 2020)
   Kort oversikt over arbeid utført i prosjekt Ryddeaksjon Jærkysten med introduksjon av områder, deltakere og foreløpige resultater fra 2018 og 2019. Registreringssystemet er videreutviklet og forbedret i samarbeid med ...
  • Gjennomgang av kjemiske målinger i vann fra 2010 til 2016 ved Bergen Lufthavn 

   Haave, Marte; Velle, Gaute (Research report, 2016)
   Rapporten tar for seg Avinors egne måleserier av kjemiske parametere i elver og vann ved Bergen Lufthavn Flesland fra perioden mars 2010 til januar 2016. Målingene legger grunnlaget for vurdering av kjemisk tilstand. Det ...
  • Hvordan plast og rydding av plast påvirker økosystemet på Lisle Lyngøy (Hovedrapport) 

   Bødtker, Gunhild; Haave, Marte; Velle, Gaute; Andersen, Gidske L.; Gomiero, Alessio; Gaasøy, Rune; Bruvik, Kenneth; Bastesen, Eivind (Research report, 2023)
   Marin plastforurensing har på Lisle Lyngøy ført til landskapsendring som har fått direkte konsekvenser for øyens hydrologi. Landskapsendringen er forårsaket av en unormalt rask volumøkning av driftvollen som ligger ved den ...
  • Kartlegging av elvemusling ved E134 Damåsen–Saggrenda 

   Velle, Gaute; Haave, Marte (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Statens vegvesen planlegger utbedring av E134 Damåsen-Saggrenda i Kongsberg. I denne rapporten kartlegges elvemusling i- og omkring inngrepsstedene i Numedalslågen og i Kobberbergselva. Søk etter elvemusling i felt støttes ...
  • Kartlegging av mikroplastkilder i urbant miljø fra land til sjø – kilder, mengder og spredning 

   Haave, Marte; Henriksen, Taran; Gomiero, Alessio; Bye-Ingebrigtsen, Einar (Research report, 2022)
   Studien har kartlagt og undersøkt mengdene, spredningen og kildene til mikroplast (<1mm) i bymiljøet i Bergen, Norge. Mikroplastkonsentrasjonene ble undersøkt i syv ulike miljøområder og identifisert med Pyr-GCMS og ATR-FTIR ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Haugaland Interkommunale Miljøverk, Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune i 2012 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten tar for seg de marine miljøforholdene ved utslippet for sigevann fra Toraneset Miljøverk, og gir en status for miljøforholdene i 2012. Oksygennivået i Ålfjordbotn var tilfredsstillende i 2012 i likhet med ...
  • Marinbiologisk undersøkelse etter oljelekkasje til grunn ved Statoil Petroleum Mongstad 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Undersøkelsen som ble utført tok kun for seg det marine miljøet i området som antas å være resipient for utslippet, og tar ikke for seg konsekvensene for livet på land. Da undersøkelsen ble igangsatt 25. juni 2013 hadde ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2013. 

   Hatlen, Kristin; Haave, Marte; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevågområdet, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det tidligere er registrert høye forekomster av ...
  • Måling av mikroplast i næringsvaskeri 

   Henriksen, Taran; Gomiero, Alessio; Haave, Marte (Research report, 2021)
   Undersøkelse av vaskevann fra Haukeland Sykehus næringsvaskeri, der 3x1 L vaskevann ble tappet under vask av 6 ulike tekstiltyper. Seks kategorier helsyntetiske tekstiler og blandingstekstiler ble undersøkt. Antall og ...
  • Microplastics; occurrence, levels and implications for environment and human health related to food. Scientific opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Skåre, Janneche Utne; Alexander, Jan; Haave, Marte; Jakubowicz, Ignacy; Knutsen, Helle Katrine; Lusher, Amy; Ogonowski, Martin; Rakkestad, Kirsten Eline; Skaar, Ida; Sverdrup, Line Emilie; Wagner, Martin; Agdestein, Angelika; Bodin, Johanna Eva; Elvevoll, Edel O.; Hemre, Gro Ingunn; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merete; Husøy, Trine; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Olaug Taran; Steffensen, Inger-Lise; Strand, Tor A; Vandvik, Vigdis; Wasteson, Yngvild (VKM Report, Research report, 2019)
  • Mikroplast i gater og sandfang: De første resultatene fra Bergen kommune sitt prosjekt Urban Mikroplast 

   Henriksen, Taran; Haave, Marte (Research report, 2021)
   Plast er i dag vanlig i alles hverdag og det går ikke en dag uten kontakt med plastprodukter. Årlig blir ca. 359 millioner tonn plast produsert globalt (PlasticsEurope, 2018) og denne mengden øker hvert år. Plast har de ...
  • Mikroplast og miljøgifter i vann, jord og insekter på Lisle Lyngøy (delrapport 3) 

   Haave, Marte; Gomiero, Alessio; Velle, Gaute (Research report, 2023)
   Rapporten er en delrapport fra arbeidspakke 3 i hovedprosjektet «Hvordan Plast og Plastrydding påvirker Økosystemet på Lisle Lyngøy».Delrapporten konsentrerer seg om mengder og kilder til marin forsøpling, mikroplast og ...
  • Mikroplastforurensing i laksefilet og oppdrettsmiljø 

   Haave, Marte; Gomiero, Alessio (Research report, 2020)
   Denne studien undersøker forekomst og distribusjon av mikroplast i de umiddelbare omgivelsene til et lakseoppdrett, prøvetaking av sedimentene, vannsøylen og fisken. Prosesser som mistenkes å produsere og/eller frigjøre ...
  • Miljøgifter i biota ved Statoil Mongstad 2015 

   Haave, Marte; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten omhandler en undersøkelse av miljøgifter i biota ved oljeraffineriet på Mongstad i 2015, sett i sammenheng med tidligere undersøkelser. Undersøkelsen omfatter hydrokarboner og tungmetaller i blåskjell, som ha ...
  • Miljøtiltak i Gaupåsvatnet i samband med planlagt E16 mellom Arna og Vågsbotn 

   Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Haave, Marte; Wiers, Tore (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2014)
   Det føretrekte trasevalet for ny E16 mellom Arna og Vågsbotn går over Gaupåsvatnet. Statens vegvesen ynskjer bistand til å sikre akseptable konsekvensar på naturmiljøet i vatnet. For å kunne vurdera konsekvensane bør alle ...