• Biologiske og kjemiske undersøkelser i 9 vassdrag i Sogn og Fjordane i 2019 

   Skår, Bjørnar; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   I ytre deler av Sogn og Fjordane har mange vassdrag vært utsatt for forsuring, men siden 1990‐tallet har det vært en forbedring i forsuringssituasjonen i Sogn og Fjordane. Det har imidlertid vært påvist flere sjøsaltepisoder ...
  • Bjornesfjorden – Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999–2013 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik S.; Fjellheim, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2014)
   Ved senkningen av Bjornesfjorden i 1959 ble gyteområdene ved Meinsbusundet, Nøresundet og Lågaros ødelagt. For å reetablere gyteområdene ble det i 2002 og 2006 til sammen lagt ut 84 tonn grus og stein som til sammen dekker ...
  • Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak 

   Skoglund, Helge; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid M.; Birkeland, Ina; Postler, Christoph; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Ray, Jessica Louise; Lima, Rachel; Espedal, Espen Olsen; Johannessen, Arne; Normann, Eirik S.; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bleka i Byglandsfjorden gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann og er sammen med Namsblanken Norges eneste gjenlevende relikte laksestamme. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering førte bestanden til ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010–2014 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, A.; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, B.O.; Normann, Eirik S.; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, L.B.; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Vethe, A.; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Siden bestandssammenbruddet på siste halvdel av 1960-tallet har blekebestanden vært avhengig av kultiveringstiltak i form av utsettinger av ungfisk. Blekeprosjektet, som startet opp i 1999, har som mål å iverksette tiltak ...
  • Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK Produksjon AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Bolstadelva. En kartlegging av de fysiske ...
  • Bonitering av Osenvassdraget med vekt på gyteområder og etablering av nytt gyteområde på utløpet av Svardalsvatnet (Osvatnet) 2009. 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Sandven, Ole (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2010)
   Hovedformålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge Osenvassdraget med vekt på gyteområder og å etablere et nytt gyteområde på utløpet av Svardalsvatnet (Osvatnet). Videre var formålet å finne eventuelt andre egna ...
  • Bonitering og fiskebiologiske undersøkelser i Vetleelvi 2011 og 2012 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2013)
   Vetleelvi er en liten sideelv som renner ut i nedre del av Vikja. Elva er ikke regulert og har en lakseførende strekning på om lag 920 meter og et beregnet elveareal på 3420 m2 I hovedsak er det bare aure som finnes i ...
  • Bonitering og ungfiskundersøkelse i Hopra 2011 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2012)
   Lakse- og sjøaureførende strekning i Hopra er 2,5 km og elva har et produksjonsareal på 15 709 m2. Kartleggingen av dette produksjonsarealet viste at gytemulighetene var svært gode. Det ble registre1i totalt 11 gyteområder ...
  • Bonitering og utlegging av øyerogn av laks ovenfor lakseførende strekning i Bjoreio, 2008 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Gabrielsen, Sven-Erik; Sandven, Ole (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2008)
   Utlegging av øyerogn av laks ovenfor lakseførende strekning i Bjoreio skal benyttes som kultiveringsstrategi i Eidfjordvassdraget. I 2008 ba derfor Statkraft LFI om å gjøre en bonitering av vassdraget ovenfor Tveito, og å ...
  • Bonitering, gytefisktelling og rognplanting i Frafjordelven i Ryfylke, 2008–2009 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   I november 2008 talte LFI gytefisk i Frafjordelven på oppdrag for Frafjord elveeigarlag. Det ble i alt registrert 349 villaks, 22 oppdrettslaks og 69 sjøaure under gytefisktellingen. Mest fisk ble sett oppstrøms Molaugvatnet. ...
  • Bortneelvi – Fiskebiologiske undersøkelser og vurdering av habitattiltak i 2021 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   På oppdrag fra Sogn og Fjordane Energi AS (heretter kalt SFE) har NORCE LFI gjennomført fiskebiologiske undersøkelser og gjort en vurdering av gjennomførte habitattiltak i Bortneelva, i Bremanger kommune, høsten 2021. ...
  • Daleelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Daleelva. En kartlegging av de fysiske og ...
  • Dalselva - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002 - 2021 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   På oppdrag fra Statkraft Energi AS har NORCE LFI, gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Dalselva høsten 2020 og 2021. Målsettingen for disse undersøkelsene er å følge opp tidligere undersøkelser (Gabrielsen et al. ...
  • Dalselva Fiskebiologiske undersøkelser i 2020 og vurdering av tiltak for oppvandring av fisk 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   På oppdrag fra Statkraft Energi AS har NORCE LFI, gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Dalselva høsten 2020. Målsettingen for disse undersøkelsene er å følge opp tidligere undersøkelser (Gabrielsen et al. 2015). ...
  • Dalselva i Framfjorden – Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002–2014 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   For å kompensere for skadevirkningene på fiskebestandene i forbindelse med reguleringen av Dalselva (Arnafjordvassdraget), ble regulanten Statkraft 14.05.1982 pålagt årlige utsettinger av 600 laksesmolt og 1 000 sjøauresmolt ...
  • Datarapport for prosjektet: "LIV" 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Sandven, Ole; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Halvorsen, Godtfred A. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og Unifob Miljøforskning gjennomføres det i perioden 2006–2011 et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der Unifob jevnlig har oppdrag. Prosjektet har hatt ...
  • Del I: Overvåking av lakselus på sjøaure i Sogn og Fjordane sommeren 1999 / Del II: Forsuring 

   Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2000)
   Sommeren 1999 satte Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane i gang undersøkelser av ulike fysiske inngrep, overvåking av lakselus på sjøaure og forsuring i ulike vassdrag i fylket. Tabell 1 gir en oversikt over ...
  • Effektene av Myster kraftverk på bestandene av laks og sjøaure i Ekso – med en gjennomgang av aktuelle avbøtende tiltak 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Bjerknes, Villhelm; Gabrielsen, Sven-Erik; Raddum, Gunnar; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
   Bakgrunnen for rapporten er en revisjon av vannslippsbestemmelsene gitt i konsesjonen for Myster kraftverk i 1983. Myster kraftverk kom i drift i 1987 og førte til hydrologiske og vannkjemiske endringer i vassdraget. ...
  • Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Gabrielsen, Sven-Erik; Postler, Christoph; Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Bremset, Gunnbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter; Alfredsen, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Det er økt fokus på bedring av fysiske miljøforhold i vassdrag, og med dette har behovet for å kunne vurdere kostnader og nytte ved slike tiltak økt. Prinsippet om «positiv kost-nytte» legges eksempelvis til grunn ved ...