• Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020 

   Kambestad, Marius; Hanssen, Erlend Mjelde; Wiers, Tore; Postler, Christoph; Normann, Eirik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua AS gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i 17 anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2020. Dette var første av seks år i et overvåkingsprogram som inngår i prosjektet ...
  • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2021. Dette var andre av seks år i et ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018 

   Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Utdrag: Årøyelva er kjent for å være en god lakseelv med en betydelig andel storvokst laks, og har status som nasjonalt laksevassdrag. For å øke kunnskapsstatusen om laksebestanden og effekten av vassdragsreguleringene i ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Rapport for perioden 2016-2020 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   I årene 2007-2020 er det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i følgende seks regulerte vassdrag i Hardanger; Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva. Denne ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2021 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
   Siden 2007 har det vært gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i de regulerte vassdragene Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva i Hardanger. Denne rapporten ...
  • Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Høsten 2018 utførte NORCE LFI drivtelling av gytefisk i 49 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Tellingene ble gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike finansieringskilder. I ...
  • Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Høsten 2019 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva og ...
  • Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2020 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   Høsten 2020 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva og ...
  • Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2021 

   Skoglund, Helge; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
   Høsten 2021 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva, Haugsdalselva ...
  • Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2022 

   Skoglund, Helge; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Høsten 2022 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i åtte elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva, ...
  • Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2020 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Ved drivtelling i Suldalslågen 1-2. desember 2020. ble det registrert 845 laks og 444 sjøaure. Blant 471 laks som var mulig å observere for merking, var 235 fettfinneklippet (dvs. 50 %). Som i tidligere drivtellinger var ...
  • Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2023 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Haraldstad, Tormod (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
   Ved drivtelling i Suldalslågen 16.-17. november 2023 ble det registrert 926 laks, fordelt på 210 smålaks, 457 mellomlaks og 259 storlaks, samt 968 aure. Det var mulig å observere merkestatus for 575 laks, hvorav 313 var ...
  • Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Floteneset høsten 2022 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Normann, Eirik; Lamberg, Anders (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Høsten 2022 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 13 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...
  • Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Slakteriet Brekke AS høsten 2019 

   Skoglund, Helge; Lehmann, Gunnar Bekke; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Den 16. september 2019 meldte Slakteriet Brekke AS fra til Fiskeridirektoratet om en rømmingshendelse fra sin lokalitet 13654 Instefjord i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Opptelling tilsa at det dreide seg om ca. 17 200 ...
  • Kongsfjord Habitatkartlegging og fiskebiologiske undesøkelser i perioden 2014-2018 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   I perioden 2014-2018 er det gjennomført undersøkelser av tettheter av ungfisk, gytefisk og det er utført en kartlegging av det fysiske habitatet i Kongsfjordelva. Tetthetene av ungfisk av laks undersøkt i perioden 2014-2018, ...
  • Matreelva - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og Uni Research Miljø LFI (heretter kalt LFI) ble det i perioden 2006-2011 gjennomført et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der LFI jevnlig har oppdrag. Dette ...
  • Plast i elver på Vestlandet 

   Velle, Gaute; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Landro, Yngve; Normann, Eirik; Postler, Christoph; Skoglund, Helge; Stranzl, Sebastian; Stöger, Elisabeth; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Denne publikasjonen viser resultatene fra kartlegging av makroplast (her, fragmenter over ca. 2 cm) i 43 elver på Vestlandet høsten 2019. Kartleggingen ble utført kvantitativt eller semi -kvantitativt av en eller flere ...
  • Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius; Normann, Eirik; Espedal, Espen Olsen; Wiers, Tore; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Wacker, Sebastian; Diserud, Ola Håvard; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut; Haraldstad, Tormod; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid Myklebust; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Nilsen, Cecilie Iden; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Åtland, Åse; Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad Kenneth; Furnes, Håkon; Borge, Asbjørn; Borge, Arvid; Sandal, Inge; Stranzl, Sebastian Franz; Hoelting, Kristin; Henden, Geir Ove; Lo, Håvard; Bjøru, Bjørn (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Målet for redningsaksjonen er å reetablere Vossolaksen som en selvreproduserende og høstbar bestand som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Med grunnlag i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon og ...
  • Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø 

   Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter; Kroglund, Frode; Halleraker, Jo Halvard (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Fysiske inngrep i elver og bekker, samt endringer i vannføring (hydromorfologiske endringer), har ført til redusert økologisk tilstand i mange elver. Hydromorfologiske endringer regnes for å være blant de mest utbredte ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2018 

   Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Hellen, Bjart Are; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Utdrag: Høsten 2018 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 29 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Østfold etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning ...