• Aldring og helse - kartleggingsstudie 

   Ringstad, Arne Jarl; Bakke, Åshild; Lie, Terje; Arvesen, Bjørn; Skaftun, Jorunn-Elise (Research report, 2002)
   Rapporten beskriver resultatene fra prosjektet ”Aldring og helse - kartleggingsstudie”. Formålet med prosjektet er tredelt: 1) Gi en beskrivelse av alderssammensetning, arbeidsevne og helse blant dagens offshorearbeidere. ...
  • Aldring og helse på sokkelen - et brukerstyrt innovasjonsprosjekt 

   Lie, Terje; Tikkanen, Tarja; Kjestveit, Kari (Research report, 2007)
   Prosjektet Aldring og helse er et samarbeidsprosjekt mellom syv bedrifter i oljevirksomheten, arbeidstaker-, arbeidsgiverorganisasjoner og forskningsmiljø. Hovedmålet med prosjektet er å prøve ut tiltak med sikte på at ...
  • Alkoholfrie soner - Evaluering av AV-OG-Tils kampanjearbeid 

   Braaten, Eva S.; Lie, Terje; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2011)
   Denne rapporten er en evaluering av sentrale deler av kampanjeorganisasjonen AV-OG-TILs arbeid. AV-OG-TIL søker å påvirke den voksne befolknings holdninger og bruk av alkohol ved å skape allmenn aksept for at en del ...
  • ALOR-nettverket - styrker arbeidet med rus og arbeidsliv i bedriftene 

   Lie, Terje (Research report, 2010)
   ALOR-nettverket arrangerer samlinger to ganger i året for inviterte bedrifter om rus og arbeidsliv. Denne rapporten viser erfaringer fra deltakende bedrifter. Bedriftene får en faglig oppdatering om rus og arbeidsliv gjennom ...
  • Bedre samarbeid mellom sykehus og primærhelsetjeneste? 

   Gundersen, Marianne; Lie, Terje (Research report, 2001)
   Fylkessjukehuset i Haugesund og kommunehelsetjenesten i Haugesund kommune og Karmøy kommune har i perioden 01.09.1998 – 31.08.2001 gjennomført et omfattende prosjekt for å bedre samarbeidet mellom sykehus og kommunehelsetjeneste ...
  • Bedriftenes behov og bruk av bedriftshelsetjenesten 

   Holte, Kari Anne; Lie, Terje; Bratt, Christopher (Research report, 2013)
   Risikoutsatte bransjer med arbeidsmiljøutfordringer og belastninger har plikt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Denne rapporten handler om bedrifters bruk og nytte av bedriftshelsetjenesten, og tar ...
  • Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling 

   Lie, Terje; Nesvåg, Sverre (Research report, 2006)
   På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har IRIS gjennomført en kunnskaps-oppsummering av effekter av psykososiale tiltak for opioidavhengige i substitusjons-behandling. Kunnskapsoppsummeringen bygger på norsk og ...
  • Den som vil får det til 

   Lindøe, Preben H.; Lie, Terje (Research report, 2001)
   Gjennom nasjonale survey er det påvist at i perioden 1996 til 1999 skjedde det en dobling av antall bedrifter som hadde innført et systematisk HMS-arbeid innen reiselivsbransjen. Dette kan virke overraskende fordi ...
  • Evaluation of a programme for Competence training for the Educational Psychological Service and school leaders 

   Lie, Terje (Research report, 2003)
   This report summarizes the results of a governmental program for competence training for the Educational Psychological Service (EPS), school headmasters and leaders of local school agencies. The program, based on a white ...
  • Evaluering av den statlige rusreformen 

   Lie, Terje; Nesvåg, Sverre; Allred, Kirsten (Research report, 2006)
   Stortinget vedtok med hjemmel i Ot.prp. 3 (2002-2003) og Ot.prp. 54 (2003-2004) at de regionale helseforetakene skulle overta fylkeskommunenes ansvar for behandling av rusmiddelbrukere fra 01.01.04. På oppdrag fra Sosial- ...
  • Evaluering av den statlige rusreformen for brukere i Oslo kommune 

   Lie, Terje (Research report, 2006)
   Byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo kommune, ga høsten 2005 Rusmiddeletaten i oppdrag å sørge for at det ble gjennomført en evaluering av konsekvenser av den statlige rusreformen for brukere fra Oslo kommune. På ...
  • Evaluering av gjennomføring av Handlingsplanen mot HIV/AIDS- epidemien 1996–2000 

   Lie, Terje; Kjosavik, Svein R.; Nesvåg, Sverre; Ramvi, Ellen (Research report, 2001)
   Rapporten viser resultatene av evaluering av gjennomføringen av handlingsplanen mot HIV/AIDS-epidemien 1996–2000. Evalueringen er utført på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet på grunnlag av departementets mandag for ...
  • Evaluering av regionalt brukerutvalg i Helse Vest RHF 

   Holte, Kari Anne; Lie, Terje (Research report, 2004)
   Det regionale brukerutvalget for Helse Vest RHF ble opprettet i 2002 og er en del av sykehusreformen som et ledd i brukermedvirkningen i helseforetakene. Mandatet for evalueringen av brukerutvalget legger vekt på en vurdering ...
  • Evaluering av rusomsorgen i Eigersund 

   Lie, Terje; Mathiesen, Ida Holth (Research report, 2012)
   Rapporten viser resultater av en evaluering av rusomsorgen i Eigersund kommune. Problemstillingene er knyttet til tjenesteorganiseringen i NAV, kommunens drift av bofellesskapet Maigården, unge rusmiddelmisbrukere og et ...
  • Evaluering av rusreformen 

   Lie, Terje; Nesvåg, Sverre (Research report, 2006)
   På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har IRIS (International Research Institute of Stavanger) foretatt en evaluering av rusreformen som ble iverksatt fra 1. januar 2004. Reformen innebar at staten overtok eierskapet ...
  • Evaluering av Samtak 2000–2002 

   Lie, Terje; Nesvåg, Sverre; Tharaldsen, Jorunn; Olsen, Espen; Befring, Olav (Research report, 2003)
   Rogalandsforskning har foretatt en evaluering av Samtak og av styrkingen av PP-tjenesten. Evalueringen er lagt opp i flere deler. Denne rapporten er et sammendrag av tre publiserte rapporter fra evalueringen.
  • Evaluering av SIF - sikkerhet i fengsel 

   Lie, Terje; Høydal, Roar (Research report, 2007)
   Kriminalomsorgen har med sikkerhetsprogrammet Sikkerhet i Fengsel (SIF) gjennomført en stor innsats med formål å styrke sikkerheten og utvikle enn felles sikkerhetskultur i kriminalomsorgen. SIF er en opplæringsmodell, og ...
  • Evaluering av tilbudet til rusavhengige i Hamar 

   Bergsgard, Nils Asle; Lie, Terje (Research report, 2012)
   Hamar kommune har gitt IRIS i oppdrag å evaluere rusarbeidet i kommunen. Arbeidet med evalueringen er foretatt sommer/høst 2012. Formålet med evalueringen er å gi en statusbeskrivelse i forbindelse med ny helse- og omsorgsplan ...
  • Evaluering av verne- og helsepersonale i virksomhetene 

   Lie, Terje; Karlsen, Jan Erik; Tharaldsen, Jorunn Elise (Research report, 1999)
   Denne rapporten gjør rede for den nasjonale evaluering av ordningene med verne- og helsepersonale i virksomhetene. Evalueringen har foregått i ca. 18 måneder, i perioden juli 1997-desember 1998. De overordnede mål med ...
  • Fjernoperert rørhåndtering, endringer i personsikkerhet, arbeidsmiljø og helse 

   Brønnick, Kolbjørn; Lie, Terje (Research report, 1999)
   De siste 20 årene har rørhåndtering under boreoperasjoner offshore endret seg betydelig, både mht. utstyr og arbeidsoperasjoner. Oljedirektoratet (OD) innførte i 1981 krav om at fjernstyrt rørhåndteringsutstyr skulle brukes ...