Now showing items 1-20 of 118

  • Avrenning av sand til Årdalselven i 2014/15 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Under nedbør/flom høsten 2014 og vinteren 2015 ble det tilført sand til Årdalselven fra grustakene ved Tjentlandsmoen via "Smalabekken". Nedbøren ga erosjon i grusmassene og utskylling av sand til hovedelven. Sanden har ...
  • Bjornesfjorden – Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999–2013 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik S.; Fjellheim, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2014)
   Ved senkningen av Bjornesfjorden i 1959 ble gyteområdene ved Meinsbusundet, Nøresundet og Lågaros ødelagt. For å reetablere gyteområdene ble det i 2002 og 2006 til sammen lagt ut 84 tonn grus og stein som til sammen dekker ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010–2014 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, A.; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, B.O.; Normann, Eirik S.; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, L.B.; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Vethe, A.; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Siden bestandssammenbruddet på siste halvdel av 1960-tallet har blekebestanden vært avhengig av kultiveringstiltak i form av utsettinger av ungfisk. Blekeprosjektet, som startet opp i 1999, har som mål å iverksette tiltak ...
  • Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK Produksjon AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Bolstadelva. En kartlegging av de fysiske ...
  • Bonitering og gytefisktelling i Åmselva, høst 2016 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Høsten 2016 ble det på oppdrag fra Vindafjord Jakt- og Fiskelag, med midler tildelt fra Rogaland fylkeskommune, gjennomført bonitering i Åmselva og befaringer langs innløpselver til Vatsvatnet. Det ble også gjennomført ...
  • Bonitering og utlegging av øyerogn av laks ovenfor lakseførende strekning i Bjoreio, 2008 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Gabrielsen, Sven-Erik; Sandven, Ole (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2008)
   Utlegging av øyerogn av laks ovenfor lakseførende strekning i Bjoreio skal benyttes som kultiveringsstrategi i Eidfjordvassdraget. I 2008 ba derfor Statkraft LFI om å gjøre en bonitering av vassdraget ovenfor Tveito, og å ...
  • Bonitering, gytefisktelling og rognplanting i Frafjordelven i Ryfylke, 2008–2009 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   I november 2008 talte LFI gytefisk i Frafjordelven på oppdrag for Frafjord elveeigarlag. Det ble i alt registrert 349 villaks, 22 oppdrettslaks og 69 sjøaure under gytefisktellingen. Mest fisk ble sett oppstrøms Molaugvatnet. ...
  • Daleelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Daleelva. En kartlegging av de fysiske og ...
  • Dalselva i Framfjorden – Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002–2014 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   For å kompensere for skadevirkningene på fiskebestandene i forbindelse med reguleringen av Dalselva (Arnafjordvassdraget), ble regulanten Statkraft 14.05.1982 pålagt årlige utsettinger av 600 laksesmolt og 1 000 sjøauresmolt ...
  • Datarapport for prosjektet: "LIV" 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Sandven, Ole; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Halvorsen, Godtfred A. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og Unifob Miljøforskning gjennomføres det i perioden 2006–2011 et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der Unifob jevnlig har oppdrag. Prosjektet har hatt ...
  • Ekso: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Ekso. En kartlegging av de fysiske og hydromorfologiske ...
  • Ekstraordinær overvåking av lakselussituasjonen i Nordhordland våren 2023 

   Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
   I forbindelse med overvåking av utvandrende laksesmolt fra elvene Vosso og Dale ble det tidlig i mai 2023 oppdaget sjøørret med kraftige påslag av lakselus langt inne i fjordsystemet. På oppdrag fra Miljødirektoratet ble ...
  • Fiskebiologisk undersøkelse i Sysenvatnet, 2010 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2011)
   Prøvefiske med fleromfarsgarn i Sysenvatnet i Eidfjord ble gjennomført 3–4. august 2010 på oppdrag fra Statkraft Energi AS. Bunngarnfangsten tilsvarte 12,1 aure pr. 100 m2 garnareal pr. natt, som tilsier en middels tett ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler undersøkelser foretatt i Eidfjordvassdraget i perioden 2004–2012. Resultatene viser at bestandssituasjonen for laks i vassdraget fortsatt er kritisk, med lav gytebestand, forholdsvis lave ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Halnefjorden, Store og Vesle Krækkja, Krækjungen, Heinungen og Øvre og Nedre Hein, august 2007 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Sandven, Ole (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2008)
   Numedals-Laugens Brugseierforening ga i 2007 LFI-Unifob i oppdrag å foreta fiskebiologiske undersøkelser i Halne, Hein og Krækkja. LFI-Unifob utførte prøvefiske i Halnefjorden, samt el-fiske og annen prøvetaking i hele ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Sandven, Ole; Gladsø, John A. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   Med de gjennomførte tiltakene i Langøygjelet og Haukåsgjelet er den sjøaureførende strekningen i Jostedøla økt fra ca. 14 til ca. 21 km f.o.m. høsten 2002. Etter at tiltakene ble gjennomført i 2002 viser tellingen av ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000– 2010 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Gladsø, John A. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2011)
   Den anadron1e strekningen i Jostedøla ble utvidet med omlag 7 kilometer, fra 14 til 21 km, ved utbedringer av vandringshindrene i Langøygjelet og Haukåsgjelet. Disse tiltakene var ferdige vinteren 2002. Gytefisktellinger ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Skytjedalsvatnet og Skytjedalselven, Eidfjord, september 2008 

   Lehmann, Gunnar Bekke (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2008)
   Statkraft skal vurdere en ny overføring av vann ut av Skytjedalsvatnets nedslagsfelt, til Rembesdalsvatnet. Overføringen vil gi redusert middelvannføring i den nederste kilometeren av Skytjedalselven, og nærmest fullstendig ...
  • Fiskebiologiske vurderinger i forbindelse med Hovedstudien Askjellsdalen kraftverk, 2009 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   BKK vurderer to alternativ for et kraftverk mellom Holskardvatnet og Askjellsdalsvatnet; Enten et konvensjonelt kraftverk, eller et pumpekraftverk som i tillegg til strømproduksjon også kan pumpe vann fra Askjellsdalsvatnet ...