• Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010–2014 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, A.; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, B.O.; Normann, Eirik S.; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, L.B.; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Vethe, A.; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Siden bestandssammenbruddet på siste halvdel av 1960-tallet har blekebestanden vært avhengig av kultiveringstiltak i form av utsettinger av ungfisk. Blekeprosjektet, som startet opp i 1999, har som mål å iverksette tiltak ...
  • Bruk av historisk kunnskap og miljø-DNA for å undersøke mulig forekomst av bleke i Nidelva 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Isaksen, Trond Einar; Shea, Dylan; Johansen, Kurt; Håkedal, Arild; Kleiven, Einar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
   Den relikte laksen bleke var tidligere en verdifull ressurs i Nidelva. På grunn av kraftige forsuring forsvant bleka fra fiskefangstene på 1970- og 1980-tallet, og den unike bestanden antas å være tapt for alltid. Imidlertid ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i fire reguleringsmagasin i Aust-Agder: Reinevatn, Skargjesvatn, Store Urevatn og Hovatn, høsten 2002 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Kleiven, Einar; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olav (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
   På oppdrag fra Agder Energi Produksjon AS utarbeidet LFI i samarbeid med NIVA i juli 2002 et prosjekt for prøvefiske i reguleringsmagasinene Reinevatn (2,5 km2), Skargjesvatn (0,8 km2), Store Urevatn (15,5 km2) og Hovatn ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planene om utvidelse av Iveland kraftverk, august 2006 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Kleiven, Einar; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2007)
   For å øke kraftproduksjonen på strekningen Gåseflåfjorden – Nomelandsdammen planlegger Agder Energi å utvide Iveland kraftverk. Dette vil blant annet medføre redusert vannføring på den regulerte elvestrekningen og endret ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla høsten 2000 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Gladsø, John A.; Kleiven, Einar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2001)
   I henhold til oppdrag fra Statkraft ble det høsten 2001 gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla. Hensiktene med undersøkelsene var 1) å gi en oppdatert status over fiskebestandene i Jostedøla før planlagte ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000–2002 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Gladsø, John A.; Kleiven, Einar; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Andersen, Alexander L. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2003)
   Etter oppdrag fra Statkraft ble det i årene 2000, 2001 og 2002 gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla. Målsettingen med undersøkelsene var: 1) å gi en status over fiskebestandene i Jostedøla før utbedring ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000–2005 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Gladsø, John A.; Kleiven, Einar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2006)
   Med de gjennomførte tiltakene i Langøygjelet og Haukåsgjelet er den anadrome strekning i Jostedøla økt fra ca. 14 til ca. 21 km f.o.m. høsten 2002. Etter at tiltakene ble gjennomført i 2002 viser tellingen av gytefisk at ...
  • Fiskebiologiske undersøkingar på strekninga Fennefoss-Hodne i Otravassdraget 

   Vethe, Arne; Kleiven, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2006)
   I Otra mellom Byglandsfjorden og Kilefjorden er det stor interesse for næringsfiske mellom nokon grunneigarar som driv det som attåtnæring. Tidlegare, i perioden frå ca. 1950-1985, var iveren til å fiske meir laber, og ...
  • Restaurering av gyteområder og prøvefiske i Bjornesfjorden 1999- 2007 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Sandven, Ole; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Kleiven, Einar; Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders; Tysse, Åsmund (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2008)
   I 1959 ble Bjomesfjorden midlertidig senket for å skaffe vann til kraftvekene i Numedal. Da ble flere gyteområder i innsjøen helt eller delvis ødelagt. I perioden 1999–2007 har det vært utført fiskebiologiske undersøkelser ...
  • Songdalselva i Vest-Agder – begynnende reetablering av laks etter redusert tilførsel av sur nedbør i Sør-Norge. 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred A.; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Sandven, Ole; Kleiven, Einar (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   Laksestammen i Songdalselva anses som tapt grunnet langtransportert sur nedbør. Imidlertid har det vært en betydelig reduksjon i svovelinnholdet i nedbøren siden 1990-tallet, og dette har ført til en forbedret vannkvalitet ...
  • Utlegging av gytegrus for laks i Nidelva – undersøkelse av gytegroper og ungfisk 2003–2006 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Kleiven, Einar; Håvardstun, Jarle (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2006)
   Registreringen av gytegroper på grusutleggingsområdene viser at laksen tok i bruk den utlagte gytegrusen allerede den første gytesesongen. Det øverste grusutlegget var utsatt for utspyling under en flom i gytetiden like ...
  • Vannkjemiske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Songdalselva 1998 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Fjellheim, Arne; Gabrielsen, Sven-Erik; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 1999)
   LFI har hatt ansvaret for de biologiske undersøkelser som har omfattet vurdering av fiskebestandene, gjelleprøver og bunndyrsamfunnet i Songdalsvassdraget. NIVA har hatt ansvaret for de vannkjemiske undersøkelsene og ...