• Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020 

   Kambestad, Marius; Hanssen, Erlend Mjelde; Wiers, Tore; Postler, Christoph; Normann, Eirik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua AS gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i 17 anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2020. Dette var første av seks år i et overvåkingsprogram som inngår i prosjektet ...
  • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2021. Dette var andre av seks år i et ...
  • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2022 

   Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2022. Dette var tredje av seks år i et ...
  • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2023 

   Kambestad, Marius; Simonsen, Lisa Hansen; Hanssen, Erlend Mjelde (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2024)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2023. Dette var fjerde av seks år i et ...
  • Bunndyrundersøkelser i vassdrag på Sunnmøre høsten 2020 

   Kambestad, Marius; Lucien Bodin, Christian; Mjelde Hanssen, Erlend; Svanevik Landås, Torunn; Johannessen, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   NORCE LFI undersøkte vannkvaliteten i elleve lakseførende vassdrag på Sunnmøre ved innsamling av bunndyrprøver høsten 2020. Både forsuringsindekser og eutrofieringsindeks tydet på god vannkvalitet ved de fleste lokalitetene. ...
  • Field report for snorkeling surveys and removal of escaped farmed salmon in 13 rivers in Iceland 2023 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Guðmundsson, Leó Alexander (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   In August 2023, the aquaculture company Arctic Fish (Arctic Sea Farm) reported two small holes in one of its net-pens in Patreksfjörður in the Westfjords, Iceland. The Icelandic Food and Veterinary Authority estimated that ...
  • Forekomst av smittsomme fiskepatogener hos villaks fra utvalgte elver på Sunnmøre i 2020 

   Isaksen, Trond Einar; Kambestad, Marius; Nylund, Are; Kleppe, Johanne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Det har vært nedgang i laksepopulasjonen i en rekke elver på Sunnmøre over flere år. I denne forbindelse ble prosjektet «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre» etablert. Prosjektet er ledet av organisasjonen Lakseelvene på ...
  • Habitatkartlegging i Hareidvassdraget i 2021 

   Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Hareidvassdraget i Hareid kommune våren 2021. Anadromt areal i Hareidselva, Kaldholelva og Riseelva ble kartlagt. Totalt ble det gjort ...
  • Habitatkartlegging i Innfjordelva høsten 2021 

   Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Innfjordelva i Rauma kommune høsten 2021. Kartleggingen viser at mangel på skjul er den viktigste fysiske habitatflaskehalsen for laks ...
  • Habitatkartlegging i Norddalselva i Fjord kommune i 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av en habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Norddalselva i Fjord kommune våren 2021. Hele anadrom strekning ble kartlagt. Norddalselva er relativt stri på hele anadrom strekning. ...
  • Habitatkartlegging i Samnangervassdraget i 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Samnangervassdraget i Samnanger kommune sommeren og høsten 2021. Anadromt areal i Tysseelva, Storelva og Frølandselva ble kartlagt. I ...
  • Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020 

   Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Flödl, Peter; Stranzl, Sebastian Franz (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Stordalselva i Fjord kommune høsten 2020. Kartleggingen viser at mangel på gytehabitat er den viktigste habitatflaskehalsen, og at ...
  • Habitatkartlegging i Ørstavassdraget i 2022 

   Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;489, Research report, 2023)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av en habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Ørstavassdraget sommeren og høsten 2022. Habitat og inngrep ble kartlagt på hele anadrom strekning, som inkluderer Ørstaelva, Åmdalselva, ...
  • Improving Salmonid Monitoring by Nocturnal Counting in Rivers 

   Kambestad, Marius; Hellen, Bjart Are; Jensen, Knut Helge; Sægrov, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Accurate abundance estimates are crucial for evidence-based fisheries management. In rivers, drift dive counting and electrofishing are commonly used for quantifying fish abundance. However, the likelihood that fish are ...
  • Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte forekomster i Indre og Ytre Sogn 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Espedal, Espen Olsen; Hansen, Erlend; Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra Vestland Fylkeskommune om å få utført en habitatkartlegging inkludert fysiske inngrep og fastsetting av vandringshinder, fisk- og bunndyrundersøkelser samt forslag til tiltak i 16 ...
  • Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Voss og Osterøy 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Espedal, Espen Olsen; Hansen, Erlend; Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bakgrunnen for dette oppdraget var et ønske fra Vestland Fylkeskommune om å få utført habitatkartlegging, inkludert kartlegging av fysiske inngrep og fastsetting av vandringshindre, fisk- og bunndyrundersøkelser, samt ...
  • Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse for utvalgte vannforekomster i Nordfjord og Sunnfjord 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Birkeland, Ina Bakke; Espedal, Espen Olsen; Hansen, Erlend; Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra Vestland Fylkeskommune om å få utført en habitatkartlegging inkludert fysiske inngrep og fastsetting av vandringshinder, fisk- og bunndyrundersøkelser samt forslag til tiltak i 19 ...
  • Kartlegging av sjøørretvassdrag i Volda i 2021 

   Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Fjordsystemet på Sunnmøre har en lang rekke vassdrag med bestander av laks og sjøørret. Sjøørretfangstene på Sunnmøre har blitt drastisk redusert siden 1990-tallet, og i dag er sjøørreten fredet i de fleste vassdragene i ...
  • Kartlegging av sjøørretvassdrag i Ørsta i 2022 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Simonsen, Lisa Hansen; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
   «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre» er et prosjekt ledet av organisasjonen Lakseelvene på Sunnmøre og finansiert av Hofseth Aqua AS med en rekke offentlige bidragsytere. Norwegian Research Centre ved faggruppen Laboratorium ...
  • Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Slakteriet Brekke AS høsten 2019 

   Skoglund, Helge; Lehmann, Gunnar Bekke; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Den 16. september 2019 meldte Slakteriet Brekke AS fra til Fiskeridirektoratet om en rømmingshendelse fra sin lokalitet 13654 Instefjord i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Opptelling tilsa at det dreide seg om ca. 17 200 ...