• Aktivitets- og redegjørelsesplikten i Agder – Hva er status og hvor går veien videre? 

   Jentoft, Nina; Bjørnarå, Helga Birgit; Abdallah, Rasha; Einstabland, Åsta Lovise Håverstad (Research report, 2023)
   NORCE Norwegian Research Centre og Universitetet i Agder (UiA) ved Senter for likestilling (SL), har samarbeidet om denne kartleggingen. SL ønsket en status av likestillingsredegjørelsene i Agder for 2021, og innspill til ...
  • «Du lurer ikke en luring» (ref. likeperson): Likepersontjeneste i Bergen for mennesker med utfordringer knyttet til rus 

   Sivertsen, Kristina; Jentoft, Nina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2022)
   Rapporten utforsker erfaringer fra ansatte som jobber som likepersoner på bakgrunn av erfaringer de har fra egne rusutfordringer. I undersøkelsen kommer det frem hvordan det å jobbe som likeperson også representerer en ...
  • En som alltid vil lete etter meg (ref. deltaker): Likemannstjenesten i Stavanger, Sola og Sandnes 

   Jentoft, Nina; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres likemannstilbudet «Samarbeid om ettervern i Stavanger, Sola og Sandnes kommune», som ble gjennomført i perioden 2019–2021. Likemannstjeneste er et oppfølgingstiltak etter institusjonsbehandling ...
  • En vanskelig start. Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet 

   Olsen, Torunn Skåltveit; Jentoft, Nina (Research report, 2013)
   Forskningsprosjektet avdekker betydelige mangler ved å "se" og handle i forhold til risikoutsatte barn i småskolealder (6-9 år). Funnene er basert på personlige intervjuer med hundre informanter fra fire fylker. Lærere, ...
  • "Et liv jeg ikke valgte". Om unge uføre i fire fylker 

   Olsen, Torunn S; Jentoft, Nina (Research report, 2009)
   Denne forskningsrapporten tar for seg et dagsaktuelt tema, nemlig unge uføreproblematikken. Vi har sett nærmere på hvorfor unge mennesker blir uføretrygdet før de fyller 35 år. Rapporten er basert på data fra fire fylker ...
  • Evaluering av Akuttprosjektet, tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Prosjektperiode 2016-2020. 

   Jentoft, Nina; Hellang, Øyvind; Gamperiene, Migle (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av andre periode av prosjektet Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge, Akuttprosjektet, i arene 2016-2020. Evalueringen har lagt spesiell vekt på å belyse måloppnaelse for ...
  • Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) 

   Hellang, Øyvind; Lund, Ingrid; Einarson, Kari; Rubecksen, Kristin; Jentoft, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført en kartlegging av dagens håndhevingsordning for skolemiljøsaker og gjort vurderinger av mulige konsekvenser av nyere mobbeteori på oppdrag fra KS. Rapporten bygger på dokumentanalyse av faktiske ...
  • Hommedal skolegård: Prosjektperiode 2020-2022: "En annerledes dag" 

   Kjenes Arnesen, Siv Merete; Jentoft, Nina (Research report, 2022)
   Denne følgeevalueringen har lagt spesiell vekt på å belyse elevenes erfaringer med et alternativt opplæringstilbud på Hommedal skolegård i perioden 2020-2022. Vi finner at Grimstad kommune, ved etablering av Hommedal ...
  • Hva kan kommunene gjøre for å få flere unge menn og innvandrere til å velge kommunal helse – og omsorgstjeneste 

   Jentoft, Nina (Research report, 2018)
   Dette er et delstudie i prosjektet #drømmejobben foretatt høst/vinter 2017/18. Gjennom intervjuer av sju 15 årige gutter som står foran linjevalget til videregående skole og deres rådgivere, en fokusgruppe på sykepleiestudiet ...
  • Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis? Et studie av innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenestene i tre norske kommuner 

   Jentoft, Nina; Vasstrøm, Mikaela; Aas, Tor Helge (;10/2014, Research report, 2014)
   Denne rapporten er en leveranse på bestilling fra Aust-Agder kompetanse- og utviklingsfond. Utgangspunktet for denne forskningsrapporten er at sam-funnet står overfor betydelige helse- og omsorgsutfordringer blant annet ...
  • Hva lærer studentene om CRPD? 

   Jentoft, Nina (Research report, 2023)
   Denne kartleggingen gir en gjennomgang av om, og i så fall hvordan, fire utvalgte profesjonsstudier ved UiA tematiserer konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i undervisningen. Hovedfunnet i kartleggingen ...
  • Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? - praksis i studiet viser vei 

   Jentoft, Nina; Gundersen, Ellen Dahl; Hellang, Øyvind (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer en kartlegging av 3. års sykepleierstudenters holdninger til og ønske om arbeidsgiver som ferdig utdannet sykepleier. Rapporten presenterer funn og anbefalinger basert på en spørreundersøkelse ...
  • Ikke av vond vilje 

   Jentoft, Nina; Olsen, Torunn Skåltveit (Research report, 2009)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra evalueringen av tidsbegrenset uførestønad. Evalueringen er gjennomført av Agderforskning og Universitetet i Agder på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Uførepensjon ...
  • Jobbskolen – et sted som bokstavelig talt redder liv (ref. deltaker) 

   Jentoft, Nina; Hellang, Øivind; Helmersen, Migle (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført denne evalueringen av tiltaket Jobbskolen på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune. Jobbskolen ligger rent organisatorisk til Ungdomsavdelingen i NAV Kristiansand men er et samarbeid mellom NAV ...
  • KUBEN – Mulighetshuset 

   Jentoft, Nina; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2022)
   I denne rapporten presenteres ideene bak, samarbeidet om og aktivitetstilbudet i «Mulighetshuset» KUBEN som ble gjennomført i perioden 2016-2021. Målet for et slikt mulighetshus er å møte innbyggeres ulike behov relatert ...
  • Kunnskapsgrunnlag om alternative læringsarenaer 

   Kjenes Arnesen, Siv Merete; Losnedal, Frøy Emilie Wilson; Bjørnarå, Helga Birgit; Jentoft, Nina (Research report, 2023)
   Kunnskapsgrunnlag om alternative læringsarenaer
  • Levekår i Vest-Agder 

   Ellingsen, Dag; Jeppesen, Morten; Røed, Morten; Jentoft, Nina (Research report, 2009)
   Dette er en studie av levekårsproblemer i Vest-Agder, der utgangspunktet ligger i de problemene som over en lang årrekke har blitt avdekket gjennom SSBs levekårsindeks. Kommunene i Vest-Agder skårer middels eller forholdsvis ...
  • Likepersontjenesten i A-larm – Fra prosjekt til varig tilbud 

   Sivertsen, Kristina; Jentoft, Nina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2022)
   Prosjektet denne rapporten utgår fra var et treårige prosjektsamarbeid der bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm, Kristiansand kommune (tidligere Søgne kommune) og forskningsinstituttet Norwegian Research Centre (NORCE), ...
  • Likestillingsmonitor Agder for perioden 2017–2021 

   Jentoft, Nina; Bjørnarå, Helga Birgit; Sari, Emre (Research report, 2024)
   Dette er den tredje likestillingsmonitoren som lages for Agder basert på Statistisk sentralbyrås (SSBs) likestillingsindikatorer. Den første kom i 2011 og den forrige kom i 2015 og var utarbeidet av Agderforskning. Siden ...
  • Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke 

   Jentoft, Nina; Kjenes Arnesen, Siv Merete; Hellang, Øyvind (Research report, 2019)
   Vest-Agder fylkeskommune utlyste 22. november 2018 et prosjekt hvor de ønsket å få utredet konsekvensene av ordningen med onsdagsfri for de yngste elevene i grunnskolen i flere mindre kommuner på Agder. Målet er å få ...