• Aksjon Jærvassdrag 

   Molversmyr, Åge; Holmen, Ann Karin T.; Leknes, Einar (Research report, 2003)
  • Behovet for barnehageplasser i Stavanger kommune – vurderinger av faktorer som påvirker etterspørsel 

   Gjerstad, Brita; Heinzerling, Gottfried; Holmen, Ann Karin T.; Thesen, Gunnar (Research report, 2005)
   RF-Rogalandsforskning fikk i oktober 2005 i oppdrag å kvalitetssikre prognosene for behovet for barnehageplasser i Stavanger kommune. I rapporten gis anbefalinger og vurderinger i forhold til fire tematisk avgrensete ...
  • Evaluering av Greater Stavanger 

   Holmen, Ann Karin T.; Leknes, Einar (Research report, 2010)
   IRIS har på oppdrag fra Greater Stavanger gjennomført en evaluering av Greater Stavangers aktiviteter i perioden 2007–2010. Evalueringen er gjennomført via dokumentstudier og informantintervju og har karakter av en ...
  • Evaluering av Greater Stavanger 

   Holmen, Ann Karin T.; Vigmostad, Paul (Research report, 2014)
   IRIS har på oppdrag fra Greater Stavanger gjennomført en evaluering av Greater Stavangers aktiviteter i perioden 2011-2013. Evalueringen er gjennomført via dokumentstudier, survey og intervjuer og har karakter av en ...
  • Fremtidskveld for et bedre ungdomsmiljø 

   Berg, Christin; Holmen, Ann Karin T. (Research report, 2003)
   Prosjektet ”Fremtidskveld for et bedre ungdomsmiljø” bygger på en avtale mellom Norges Idrettsforbund (NIF) og Sosial- og helsedirektoratet. Hensikten med prosjektet er at NIF ved hjelp, av deres Fremtidskveldsmetodikk, ...
  • Helse- og omsorgspersonell - får vi nok i framtida? 

   Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin T.; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2011)
   Vil det bli knapphet på helse- og omsorgspersonell frem mot 2030? Hvilke strategier kan regionale aktører ta i bruk for å møte arbeidskraftutfordringene? Dette er tema for denne studien av forholdet mellom etterspørsel og ...
  • «Hvis kommunen ikke fantes»: Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester 

   Holmen, Ann Karin T.; Opedal, Ståle; Homme, Anne D.; Christiansen, Dag Arne (Research report, 2012)
   FoU – prosjektet “Hvis kommunen ikke fantes” har blitt gjennomført i et samarbeid mellom IRIS og Uni-Rokkansenteret på oppdrag for KS (Kommunesektorens organisasjon). Målet med prosjektet har vært å øke forståelsen av ...
  • Kommunale foretak - konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati 

   Opedal, Ståle; Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin T. (Research report, 2012)
   Fokuset i denne rapporten er på hvilke konsekvenser det har, særlig for folkevalgt styring og kontroll, å organisere deler av kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i kommunale foretak (jf. kap. 11 i kommuneloven). ...
  • Kommuneplan som styringsredskap i norske storbyer 

   Leknes, Einar; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin T. (Research report, 2005)
   Kommuneplanleggingen i de norske storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger inngår som en del av byenes styringsverktøy. Målet med dette prosjektet har vært å kartlegge, sammenlikne og analysere eksisterende ...
  • Luftfart på Vestlandet 

   Heinzerling, Gottfried; Holmen, Ann Karin T.; Houeland, Gunnar (Research report, 2005)
   RF – Rogalandsforskning har i samarbeid med Achilles Bedriftsutvikling på oppdrag fra Vestlandsrådet utført en utredning om luftfarten på Vestlandet. Oppdraget hadde som hensikt å fokusere på lufthavner på Vestlandet og ...
  • Perspektiver og erfaringer: Styring av og ledelse i kommunalt organiserte samarbeid 

   Holmen, Ann Karin T.; Hanssen, Gro S. (Research report, 2013)
   Denne rapporten er en delleveranse til KS FoU prosjektet «Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap». Prosjektet har som mål å drøfte hva som kjennetegner “god styring og ledelse” i nettverk og partnerskap ...
  • Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkens ordning 

   Nødland, Svein Ingve; Lindøe, Preben H.; Holmen, Ann Karin T.; Blomgren, Atle (Research report, 2014)
   IRIS har på oppdrag for Kulturdepartementet utført en evaluering av kirkens lokale ordning. Sentralt i undersøkelsen har vært å se på hvordan soknet, som er kirkens grunnenhet, er organisert og i praksis fungerer sett i ...
  • Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap 

   Holmen, Ann Karin T.; Hanssen, Gro S. (Research report, 2013)
   KS FoU prosjektet ”Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap” har som mål å drøfte hva som kjennetegner ”god styring og ledelse” i nettverk/partnerskap hvor kommunen er involvert. Vi har sett på 1) Politiske- ...
  • Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011 

   Blomgren, Atle; Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin T. (Research report, 2011)
   Dette er sjette gang rapporten om regionale verdiskapingsindikatorer publiseres. Rapportens tilblivelse og utvikling gjenspeiler den økende interessen for regionenes rolle og hvordan regionale økonomier kan overleve og ...
  • Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, nyskapingsevne, infrastruktur, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk 

   Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin T.; Gjelsvik, Martin (Research report, 2007)
   Dette er fjerde gang rapporten om regionale verdiskapingsindikatorer publiseres. Rapportens tilblivelse og utvikling gjenspeiler den økende interessen for regionenes rolle og hvordan regionale økonomier kan overleve og ...
  • Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner 

   Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin T. (Research report, 2004)
   Denne rapporten viser de norske storbyenes økonomiske vekst- og verdiskapingsevne. Basert på nyere økonomisk vekstteori har vi identifisert fire drivkrefter som gir regionene et potensial for økonomisk verdiskaping: ...