• Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2018 

   Birkeland, Ina Bakke; Postler, Christoph; Stöger, Elisabeth; Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Agder har LFI ved Norce utført biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra i 2018. Undersøkelsene omfatter elektrisk fiske i Dåsånavassdraget for å følge opp effekten av rognplanting i forbindelse ...
  • Bjornesfjorden – Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999–2013 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik S.; Fjellheim, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2014)
   Ved senkningen av Bjornesfjorden i 1959 ble gyteområdene ved Meinsbusundet, Nøresundet og Lågaros ødelagt. For å reetablere gyteområdene ble det i 2002 og 2006 til sammen lagt ut 84 tonn grus og stein som til sammen dekker ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010–2014 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, A.; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, B.O.; Normann, Eirik S.; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, L.B.; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Vethe, A.; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Siden bestandssammenbruddet på siste halvdel av 1960-tallet har blekebestanden vært avhengig av kultiveringstiltak i form av utsettinger av ungfisk. Blekeprosjektet, som startet opp i 1999, har som mål å iverksette tiltak ...
  • Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK Produksjon AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Bolstadelva. En kartlegging av de fysiske ...
  • Daleelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Daleelva. En kartlegging av de fysiske og ...
  • Datarapport for prosjektet: "LIV" 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Sandven, Ole; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Halvorsen, Godtfred A. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og Unifob Miljøforskning gjennomføres det i perioden 2006–2011 et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der Unifob jevnlig har oppdrag. Prosjektet har hatt ...
  • Effekter på bunndyr i Kvina etter regulering 

   Halvorsen, Godtfred A.; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2010)
   Formålet med prosjektet var å undersøke effekter på bunndyrfaunaen i Kvina etter regulering. Siden det ikke fantes data fra før utbyggingen, ble det bestemt å sammenligne Kvina med den uregulerte Lygna. Det ble også bestemt ...
  • Ekso: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Ekso. En kartlegging av de fysiske og hydromorfologiske ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler undersøkelser foretatt i Eidfjordvassdraget i perioden 2004–2012. Resultatene viser at bestandssituasjonen for laks i vassdraget fortsatt er kritisk, med lav gytebestand, forholdsvis lave ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– Årsrapport for 2015 og 2016 

   Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er årsrapport for undersøkelsene utført i perioden høst 2015 til våre 2017. Undersøkelsene er utført for å overvåke bestandene ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planene om utvidelse av Iveland kraftverk, august 2006 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Kleiven, Einar; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2007)
   For å øke kraftproduksjonen på strekningen Gåseflåfjorden – Nomelandsdammen planlegger Agder Energi å utvide Iveland kraftverk. Dette vil blant annet medføre redusert vannføring på den regulerte elvestrekningen og endret ...
  • Klassifisering av elver i Stryn kommune i 2007 basert på bunndyr 

   Halvorsen, Godtfred A. (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2008)
   Bunnfaunaen er undersøkt i et utvalg av elver i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Undersøkelsen er gjort for å karakterisere den økologiske statusen i elvene med vekt på forsuring og organisk belastning / forurensing. ...
  • Klassifisering av elver i Stryn kommune i 2008 basert på bunndyr 

   Halvorsen, Godtfred A. (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   Det ble samlet inn prøver av bunndyr fra 13 lokaliteter fra vassdrag i Stryn kommune i november 2008. Prøvene ble artsbestemt og vurdert for økologisk status med hensyn på organisk belastning/forurensing og forsuring. ...
  • Klassifisering av Gåsebekk i Lier kommune i 2008 basert på bunndyr  

   Halvorsen, Godtfred A. (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2009)
   LFI, Unifob, ble kontaktet av Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud for å undersøke bunndyrfaunaen i Gåsebekk, Liervassdraget. Foranledningen til undersøkelsen var at bekken var karakterisert som å ha høy risiko for ...
  • Konsekvensvurdering av utslipp av aluminiumskimmings til Ytredalselva, Høyanger kommune, i januar 2005 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred A.; Lydersen, Espen (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2005)
   Etter et utslipp av aluminiumskimming i Ytredalselva, Høyanger kommune, januar 2005, ble det utført undersøkelser av effekter av dette utslippet på ungfisk, bunndyr og vannkjemi. Disse undersøkelsene ble sammenlignet med ...
  • Kvalitetssikring av bunndyrbestemmelser i Norge 

   Brekkelie, Knut Andreas; Arnekleiv, Jo Vegard; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Hall, Johnny; Halvorsen, Godtfred A.; Dahl-Hansen, Ida; Johansen, Arne; Kjærstad, Gaute; Landås, Torunn; Saltveit, Svein Jakob; Stabell, Trond; Velle, Gaute (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bunndyr er viktige indikatororganismer i overvåkingen av ferskvann i Norge, og bunndyr er ett av fire kvalitetselementer i vannforskriften for vurdering av økologisk tilstand. Til tross for at bunndyr brukes i tilstandsvurdering, ...
  • Langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger 2007–2012 

   Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A. (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2013)
   I perioden 2007–2012 har LFI Uni Miljø gjennomført undersøkelser i følgende seks regulerte vassdrag i Hardanger: Sima, Osavassdraget (Norddøla og Austdøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva. Målsettingen ...
  • "LIV" – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Bolstadelva i perioden 2006–2011 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred A.; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2011)
   "LIV" – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Bolstadelva i perioden 2006–2011 Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og LFI Uni Miljø har det i perioden 2006–2011 blitt ...
  • "LIV" – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Daleelva i perioden 2006–2011 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred A.; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2011)
   Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og LFI Uni Miljø har det i perioden 2006–2011 blitt gjennomført et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der LFI Uni Miljø jevnlig har oppdrag. Prosjektet har ...