• Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler 

   Gjerstad, Brita; Berg, Christin (Research report, 2011)
   RIS har evaluert innføringen av alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler. Evalueringen er gjennomført på oppdrag for Statens vegvesen Vegdirektoratet. De første alkolåsene ble montert i 2007. Samme år startet ...
  • Behovet for barnehageplasser i Stavanger kommune – vurderinger av faktorer som påvirker etterspørsel 

   Gjerstad, Brita; Heinzerling, Gottfried; Holmen, Ann Karin T.; Thesen, Gunnar (Research report, 2005)
   RF-Rogalandsforskning fikk i oktober 2005 i oppdrag å kvalitetssikre prognosene for behovet for barnehageplasser i Stavanger kommune. I rapporten gis anbefalinger og vurderinger i forhold til fire tematisk avgrensete ...
  • Den samfunnsmessige betydninga av prosessindustrien på Sør-Vestlandet 

   Gjerstad, Brita; Jøsendal, Kari (Research report, 2007)
   IRIS har gjennomført ei kartlegging av den betydning prosessbedrifter i Hardanger, Sunnhordland, Haugalandet og Ryfylke har for samfunnet rundt. Kartlegginga har tatt utgangspunkt i følgjande to problemstillingar: i) kva ...
  • Folkehelse i støpeskjeen- status og utfordringer sett fra kommuner i Rogaland 

   Billington, Mary G.; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2014)
   Den nye folkehelseloven legger et tydelig ansvar på kommuner og fylkeskommune når det gjelder folkehelsearbeid. Kommunene gis et hovedansvar for å fremme folkehelse og koordineringsoppgavene i arbeidet med dette. Fylkeskommunen ...
  • Forvaltingsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og samhandling 

   Leknes, Einar; Gjerstad, Brita (Research report, 2013)
   IRIS har på oppdrag frå KS undersøkt tre problemstillingar; Har makt og myndigheit på samferdslefeltet reelt sett blitt overført til fylkeskommunane? Ja, dette vil vi svare bekreftande på. Det er ei produktiv maktfordeling ...
  • Gjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandet 

   Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen tar utgangspunkt i ei undersøking om arbeidsinnvandring til dei fire vestlandsfylka og om dette leier til behov for å utvikle eigne lokale politikkar for velferdstenester. Materialet er statistikk for regionen, ...
  • Handlingsrommet for personvern og trafikk - Hvor går grensene? 

   Berg, Christin; Gjerstad, Brita (Research report, 2011)
   Rapporten gir en presentasjon av International Research Institute of Stavangers (IRIS) prosjekt ”Handlingsrommet for personvern og trafikk – Hvor går grensene?” Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Statens vegvesen, ...
  • Holdninger til trafikksikkerhet blant unge på Jæren 

   Berg, Christin; Gjerstad, Brita (Research report, 2008)
   På oppdrag for Statens vegvesen Region vest, har IRIS (International Research Institute of Stavanger) gjennomført en undersøkelse av handlinger og holdninger til trafikksikkerhet i kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, ...
  • Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet? 

   Bayer, Stian Brosvik; Gjerstad, Brita (Research report, 2015)
   Denne rapporten har som mål å belyse fartsutviklingen på norske veger. Basert på data fra 11 tellepunkt og åtte intervjuer har vi studert hvordan fartsnivået har endret seg i løpet av perioden 2008–2014 og hva som eventuelt ...
  • Informasjonsnettverk og regional utvikling 

   Gjerstad, Brita; Olsen, Odd Einar (Research report, 2000)
   Denne rapporten dokumenterer og analyserer RF-Rogalandsforskningse aktiviteter i tre utvalgte informasjonsnettverk. Prosjektet skulle gjennomføres som et følgeforskningsprosjekt. Svak framdrift medførte at prosjektet ble ...
  • Innvandrere som risikogruppe i trafikken. 

   Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita (Research report, 2010)
   For å målrette tiltak mot de deler av befolkningen som har spesielt høy risiko har Statens vegvesen opprettet et eget etatsprogram for høyrisikogrupper i trafikken. Programmet ble startet opp i 2007 og er planlagt avsluttet ...
  • Lyse teser 

   Gjelsvik, Martin; Farsund, Arild Aurvåg; Gjerstad, Brita; Heinzerling, Gottfried; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2012)
   Eierne og styret i Lyse har siden konsernetableringen i 1999 utviklet nye forretningsområder basert på konsernets kjernekompetanse. Energi og telekommunikasjon er i dag bærebjelkene i konsernet, der en stadig større del ...
  • Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene 

   Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2022)
   Kommunene behøver oversikt når det gjelder befolkningens behov for og tilgang av boliger i nåtid og framtid. Spesielt er dette viktig når det gjelder eldrebefolkningen og dennes behov for tilpasset og tilgjengelig bolig. ...
  • Modell: Tilgjengelige boliger for eldre 

   Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2021)
   Kommunene behøver oversikt når det gjelder eldrebefolkningens behov for og tilgang av tilgjengelige boliger i nåtid og framtid. Vi har i dette prosjektet, i samarbeid med Eigersund kommune, utviklet et modell-verktøy til ...
  • Nattfred – et forsøk med velferdsteknologi 

   Gjerstad, Brita (Research report, 2013)
   Denne rapporten er en evaluering av Flekkefjord kommunes forsøk med Nattfred, et kamera til bruk i forbindelse med nattlig tilsyn. Det har vært et mål å få mer kunnskap om hvordan Nattfred fungerer som en del av kommunens ...
  • Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere 

   Gjerstad, Brita (Research report, 2015)
   Denne rapporten dokumenterer en undersøkelse av sykehjemansattes erfaringer med og vurderinger av Aktivitetsdosetten, et verktøy for å sikre systematisk og individuelt tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere. ...